Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Podejmowanie decyzji przez nas – intencje do przemodlenia

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

Podejmowanie decyzji przez nas – intencje do przemodlenia
Autorka Małgorzata Perła
1. Naszego/cudzego posiadania/nie umiejętności/nie w podejmowaniu/nie decyzji, działań polegających/nie m.in. na wyborze spośród wielu/nie możliwych/nie rozwiązań obejmujących/nie m.in. selekcję i odrzucanie właściwych/nie alternatyw, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
2. Naszego/cudzego bycia/nie w przeciągu/nie całego/nie naszego/cudzego życia, ustannie/nie, zmuszani/nie m.in. do podejmowania/nie wielu/nie decyzji, które mają różnorodny/nie, różnoraki/nie wpływ na nasze/cudze życie, egzystencję, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
3. Naszego/cudzego poznawania/nie, przyswajania/nie licznych/nie strategii poznawczych/nie, które mają na celu wspieranie/nie, usprawnienie/nie dokonywania/nie wyborów, decyzji, jak również mogą/nie czasem/nie prowadzić do błędnych/nie wniosków, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków, konsekwencji.
4. Występowania/nie pomiędzy nami/innymi znacznych/nie różnic w zakresie podejmowania/nie decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
5. Naszej/cudzej umiejętności/nie zdolności/nie dokonywania/nie szybkich/nie i trafnych/nie wyborów, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
6. Naszych/cudzych problemów/nie, z powodu braku/nie zdecydowania/nie, umiejętności/nie w dokonywaniu/nie szybkich/nie, trafnych/nie wyborów/nie, decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
7. Naszego/cudzego strachu/nie, obaw/nie, lęków/nie przed podejmowaniem/nie szybkich/nie, trafnych/nie życiowych/nie decyzji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
8. Naszego/cudzego zastanawiania/nie się nad istnieniem/nie strategii, schematów/nie określających/nie, które pomogły/nie by m.in. podejmować/nie decyzji nam/innym, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
9. Naszego/cudzego poszukiwania/nie sposobów, metod, w jaki sposób wyeliminować/nie pewne/nie pomyłki, błędy m.in w podejmowaniu/nie naszych/cudzych trafnych/nie decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
10. Naszego/cudzego posiadania/nie, opanowania/nie umiejętność m.in szybkiego/nie i sprawnego/nie podejmowania decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
11. Naszego/cudzego zrozumienia/nie, uświadomienia/nie sobie/innym, że szybkie/nie podejmowanie/nie decyzji jest/nie w życiu bardzo/nie przydatne/nie, wygodne/nie, dobre/nie, rozsądne/nie, konieczne/nie, zgubne/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
12. Naszej/cudzej świadomości/nie, że w przypadku niektórych zawodów szybkie/nie podejmowanie/nie decyzji jest wręcz wymagane/nie, konieczne/nie m.in. może/nie ratować życie, istnienie LIBT RZ, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
13. Naszego/cudzego dokonywania/nie szybkich/nie, poprawnych/nie wyborów w zawodach m.in. jako pracownicy medyczni, a w tym, lekarze, pielęgniarki, oraz politycy, pracownicy ochrony a w tym policjanci, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
14. Naszego/cudzego wykonywania/nie zawodów, gdzie wypada/nie, można/nie, pozwolić sobie m.in. na pomyłki, zwłokę, opóźnienie/nie, zastanawianie/nie się, brak zdecydowania/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
15. Naszej/cudzej odpowiedzialności/nie, świadomości/nie, że nasze/cudze decyzje mają/nie wpływ na życie, istnienie LIBT RZ, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
16. Naszego/cudzego kierowania/nie się, procesami/nie poznawczymi/nie, opierającymi/nie się na podejmowaniu/nie decyzji, które opierają/nie się m.in. na wnioskowaniu, czyli takim rozumowaniu, w którym wyciąga/nie się wnioski odwołując/nie się m.in. do uprzedniej/nie wiedzy, dostępnych/nie nam danych, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
17. Naszego/cudzego korzystania/nie ze strategii rozumowania, która to przedstawia/nie teorię opartą/nie na modelu "racjonalnego/nie wyboru", oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
Zgodnie z tą teorią w procesie podejmowania 18. Naszego/cudzego podejmowania/nie decyzji etapami/nie, a w tym zbieranie faktów, informacji, rozpatrywania/nie za i przeciw, przygotowania/nie się do działania/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
19.Powstawania/nie, zachodzenia/nie w naszym/cudzym umyśle w momencie podejmowania/nie decyzji, dokonywania/nie wyboru m.in trzech procesów poznawczych/nie następujące zawsze/nie po sobie w tej samej/nie kolejności, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
20. Naszego/cudzego analizowania/nie, wszystkich/nie alternatyw, następnie dokonywania/nie m.in bilansu uwzględniając/nie wszystkie plusy i minusy, naszych/cudzych decyzji, jakie niesie/nie ze sobą każda/nie możliwość m.in po to, wybrać/nie to rozwiązanie, które jest najbardziej/nie korzystne/nie dla nas/innych, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
21. Naszego/cudzego popełniania/nie czasami/nie, niekiedy, sporadycznie, od czasu do czasu, często m.in błędów, przy podejmowaniu/nie naszych/cudzych decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
22. Naszego/cudzego podejmowania/nie decyzji zgodnie z zaproponowaną/nie m.in strategią.
23. Naszego/cudzego popełniania/nie w podejmowaniu/nie naszych/cudzych decyzji m.in błędów, pomyłek pomimo zaplanowania m.in strategii, planów, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
24. Naszego/cudzego dokonywania/nie wyborów uzależniony/nie od wielu czynników m.in. sytuacyjnych/nie, osobowościowych/nie, środowiskowych/nie, krajowych/nie, państwowych/nie, globalnych/nie i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
25. Naszego/cudzego podejmowania/nie decyzji o charakterze subiektywny/nie, co powoduje podatność na rożne/nie zniekształcenia poznawcze/nie i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
26. Naszego/cudzego na różne/nie sposoby, możliwości ujmowania/nie, rozumienia/nie m.in danego/nie problemu, sytuacji, okoliczności, które mogą/nie m.in prowadzić do dokonywania/nie przez nas/innych różnych/nie wyborów, decyzji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
27. Naszego/cudzego "wykadrowania/nie" problemu decyzyjnego/nie, czyli określenia/nie go m.in w oparciu o różne/nie czynniki i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
28. Nasze/cudze "wykadrowania"/nie, które są/nie stałe, podporządkowane/nie naszym/cudzym aktualnym/nie potrzebom, wymaganiom/nie i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
29. Naszej/cudzej strategii/nie podejmowania/nie decyzji, które mogą/nie się zmieniać/nie m.in. w różnych/nie okolicznościach, sytuacjach, a odpowiednie/nie ujęcie/nie problemu determinuje/nie m.in. nasze/cudze wybory, decyzje i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
30. Naszego/cudzego analizowania/nie wszystkich/nie pozytywnych/nie aspektów danej/nie decyzji m.in. w oparciu o określony/nie wcześniej/nie przez nas/innych cel i wybieraniu/nie tego/innego rozwiązania, które jest w danej sytuacji najkorzystniejsze/nie, najodpowiedniejsze/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
31. Naszego/cudzego "racjonalnego wyboru", który nie do końca sprawdza/nie się w sytuacji m.in. gdy wszystkie/nie alternatywy, którymi dysponujemy/nie, mamy/nie, prezentują/nie się m.in taką/nie samą liczbą zalet/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
32. Naszego/cudzego podejmowania/nie takich/nie decyzji, która zagwarantują, dadzą nam/innym jak najmniejsze/nie straty, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
33. Naszego/cudzego podejmowania/nie, wybierania/nie, decydowania/nie się na tzw. "mniejsze zło", oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
34. Naszego/cudzego zadowolenia/nie, złości/nie, rozczarowania/nie, przygnębienia/nie z powodu/nie m.in popełnienia błędów, pomyłek, szybkiego/nie działania, reagowania/nie, postępowania/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
35. Naszej/cudzej udręki/nie, bólu/nie, wyrzutów/nie sumienia z powodu m.in. pomyłek, błędnie/nie podjętej/nie decyzji, reakcji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
36. Naszych/cudzych wyrzutów/nie sumienia, udręki spowodowanymi/nie błędnie/nie, za szybko/nie podjętymi/nie decyzjami m.in jako lekarze, strażacy, policjanci, wojskowi, politycy, także my sami/inni, gdzie skutkiem/nie tego ucierpieli, utracili/nie życie m.in LIBT RZ na wszystkie możliwe sposoby znane Tobie Boże, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
37. Naszego/cudzego bycia/nie w sytuacjach, kiedy mamy do wyboru tylko dwóch możliwości, i obydwu wolelibyśmy raczej uniknąć, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
35. Naszego/cudzego stawiania/nie siebie/innych w sytuacji/nie, konieczności/nie, podejmowania/nie jakiejkolwiek decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
36. Naszego/cudzego wywierania/nie na sobie/innych presji/nie, nacisku, aby uzyskać/nie, podjąć/nie określoną/nie decyzję, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
37. Naszego/cudzego unikania/nie, starania/nie się w podejmowaniu/nie decyzji w pierwszej kolejności/nie m.in. do wybierania, ograniczania m.in. kosztów, wydatków, strat, zarówno materialnych, fizycznych, psychicznych swoich/innych, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
38. Naszego/cudzego przyjmowania/nie, obierania/nie narzucania/nie kryteriów wartości/nie, użyteczności/nie, ważności/nie w podejmowaniu decyzji, oraz brania/nie przez nas/innych pod uwagę/nie m.in. różnych innych czynników, kryteriów, sytuacji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
39. Naszego/cudzego propagowania/nie, przyjmowania/nie w podejmowaniu/nie decyzji strategii „perspektywicznej/nie", polegającej/nie na m.in. zasadzie szacowania/nie prawdopodobieństw określonych/nie konsekwencji, jakie niosą/nie dana decyzje, oraz nasze/cudze m.in prawdopodobne/nie posunięcia/nie, działania/nie i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
40. Naszego/cudzego przewidywania/nie, wyobrażania/nie, spekulowania/nie, wyczuwania/nie skutków, naszych/cudzych decyzji, działań, posunięć, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie, tego wszelkich skutków.
41. Naszego/cudzego podejmowania/nie działań strategii polegających/nie m.in. na wyborze takich/nie rozwiązań, które przyniosą nam/innym w najbliższym/nie czasie, przyszłości korzyści m.in. zadowolenie, satysfakcje, szczęście, bogactwo materialne, duchowe i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
42. Naszego/cudzego, oceniania/nie, szacować/nie różnych/nie m.in. możliwości, jakie otwierają/nie się przed nami/innymi po podjęciu/nie takiej, czy innej decyzji, oraz wybierania/nie togo, co w danym/nie momencie jest dla nas/innych najlepsze, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
43. Nasze/cudze sposoby/nie przedstawiania/nie, prezentowania/nie się nam/innym danego/nie problemu, który podsuwa/nie m.in. możliwości, sposoby dające/nie, prowadzące, do rozwiązań takich, a nie innych, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
44. Naszego/cudzego bycia/nie pod presją, kierunkiem, wpływem, określonej/nie sytuacji, osób, rodziny, środowiska, które mogą m.in. wpływać, prowadzić do dokonywania/nie, podejmowania/nie przez nas/innych różnych m.in. decyzji, wyborów, reakcji, działania, a w tym psychicznych fizycznych i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
45. Naszego/cudzego tworzenia/nie, ustalania/nie, "ram decyzyjnych"/nie, czyli różnorodnych/nie opisów tego/nie samego problemu, które wpływają/nie w dużym/nie stopniu m.in. na podejmowane/nie przez nas/ innych decyzje, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
46. Naszego/cudzego ponoszenia/nie skutków, reakcji, konsekwencji, naszych/cudzych decyzji, działań, postanowień, wyborów, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
47. Naszego/cudzego podejmowania/nie decyzji, wyboru, pod wpływem/nie oczekiwań, presji m.in. rodziny, współmałżonków, otoczenia, środowiska, społeczeństwa i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
48. Naszego/cudzego dokonywania/nie, podejmowania złożonych/nie decyzji, szczególnie takich/nie, które mogą wpłynąć na nasze/cudze życie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
49. Naszego/cudzego korzystania/nie, odwoływania/nie się do pewnych/nie "racjonalnych/nie" czynników, podejmowania/nie naszych/cudzych decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
50. Naszego/cudzego kierowania/nie, posługiwania/nie się w podejmowaniu/nie naszych/cudzych decyzji tzw. "myśleniem życzeniowym/nie", które występuje/nie m.in. w sytuacjach, gdy bardzo/nie czegoś chcemy/nie, pragniemy/nie, marzymy o tym, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
51. Naszego/cudzego spodziewania/nie się samych/nie korzyści/nie, przyjemności/nie, powodzenia/nie, sukcesów, które mogą/nie wyniknąć m.in. z podjęcia przez nas/innych danej/nie decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
52. Naszego/cudzego kierowania/nie się podczas podejmowania/nie decyzji naszych/cudzych m.in. rozumem, logiką, faktami, rozsądkiem, okolicznościami, na "wyczucie", intuicją, na "ślepo", oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
53. Naszego/cudzego doceniania/nie, brania/nie pod uwagę m.in. negatywnych/nie, miłych/nie skutków, następstw naszych/cudzych decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
54. Naszego/cudzego kierowania/nie się w podejmowaniu/nie przez nas/innych decyzji m.in. kalkulacją, intuicją, emocjami, kaprysem, chwilowymi/nie pomysłami, "natchnieniem", oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
55. Naszej/cudzej umiejętności/nie pohamowania, uspokojenia, zrównoważenia m.in naszych/cudzych emocji, uczuć, impulsywności podczas podejmowania/nie decyzji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
56. Naszego/cudzego podejmowania/nie decyzji pod wpływem uczuć m.in. szczęśliwej/nie miłości, sympatii, złości, nienawiści, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
57. Naszego/cudzego wykluczania/nie, korzystania/nie tylko i wyłącznie/nie z rozumu, logiki podczas podejmowania/nie naszych/cudzych decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
58. Naszego/cudzego przewidywania/nie, umiejętności/nie widzenia skutków naszych/cudzych decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
59. Naszego/cudzego zwracania/nie uwagi, lekceważenia/nie głosu własnego serca, intuicji i kierowania/nie się przy podejmowaniu decyzji przez nas/innych m.in. impulsem, wyrafinowaniem, emocjami, kalkulacją, "na wyczucie" i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
60. Naszego/cudzego wierzenia/nie w prognozy, oceny, podszepty, doradzanie innych w podejmowaniu m.in naszych/cudzych decyzji, postanowień, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
61. Naszego/cudzego bycia/nie pod wpływem/nie zniekształceń zwanych/nie "meandrami poznawczymi" (podejmujemy często) błędne/nie, właściwie/nie decyzje, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
62. Naszego/cudzego starania/nie się, nadawania/nie, ukierunkowywania/nie naszemu/cudzemu myśleniu m.in. sensu, kierunku, logiki, podczas gdy w rzeczywistości/nie jej tam nie ma, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
63. Naszych/cudzych trudności/nie w podejmowaniu/nie decyzji, co wpływa, rzutuje, powoduje u nas/innych m.in. zwiększoną podatność/nie na różne irracjonalne/nie wyjaśnienia, reakcje, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
64. Naszego/cudzego ponoszenia/nie konsekwencji, skutków m.in. z powodu podjęcia/nie właściwych/nie naszych/cudzych decyzji, rozwiązań, działań, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
65. Naszego/cudzego uwzględniania/nie innych czynników, które powinny/nie być brane pod uwagę podczas podejmowania m.in. naszych/cudzych decyzji dotyczących/nie większej ilości osób we wszystkich płciach, rasach, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
66. Naszej/cudzej umiejętności/nie podejmowania/nie swobodnych/nie, racjonalnych/nie decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
67. Naszego/cudzego bycia/nie, znajdowania/nie się w obliczu decyzji, wyboru, inicjatywy, które przerastają/nie nasze/cudze możliwości m.in. są zbyt trudne/nie, wymagające/nie, ponad nasze/cudze siły, pochłaniające/nie wiele naszego/cudzego czasu, energii i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
68. Naszego/cudzego stania/nie w obliczu obciążających/nie decyzji, wyborów, które są m.in. do podjęcia/nie, zrealizowania/nie, na nasze/cudze możliwości/nie m.in. czasowe/nie, finansowe/nie, techniczne/nie, psychiczne/nie i fizyczne/nie i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
69. Naszego/cudzego wahania/nie, zdecydowania/nie, pewności/nie podczas podejmowania decyzji przez nas/innych, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
70. Naszego/cudzego podejmowania/nie decyzji z przymusu/nie w obliczu presji m.in. ludzi, czasu, pieniędzy, okoliczności i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
71. Naszych/cudzych obaw, "załamywania/nie rąk", strachu przed podjęciem/nie skomplikowanych/nie, złożonych/nie odpowiedzialnych/nie decyzji za siebie/innych, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
72. Naszej/cudzej radości/nie, zadowolenia/nie, szczęścia/nie po podjęciu słusznej/nie, dobrej/nie, właściwej/nie trafnej/nie decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
73. Naszego/cudzego przejmowania/nie, nakładania/nie, obarczania/nie się, brania/nie na siebie dobrowolnie/nie m.in. odpowiedzialności za podjęte/nie decyzje, działania innych LIBT, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
74. Naszego/cudzego obarczania/nie siebie/innych ciężarem podejmowania/nie m.in. trudnych/nie, skomplikowanych/nie, odpowiedzialnych/nie decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
75. Naszego/cudzego brania/nie na siebie, obwiniania/nie się za skutki właściwych/nie m.in. działań, decyzji, postanowień, które podjęli/nie inni, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
76. Naszych/cudzych wyrzutów/nie sumienia, obarczania/nie się konsekwencjami/nie, które powinni/nie ponosić m.in. inni za swoje decyzje, działanie, postępowanie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
78.Naszego/cudzego podejmowania/nie decyzji wspólnie/nie z innymi „co dwie głowy, to nie jedna" m.in. w grupie, społeczności, rodzinie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków. 77. Naszej/cudzej wiary w kierowanie/nie, sterowanie nas/innych podczas podejmowania/nie decyzji, działań, przez" nadprzyrodzone"/nie, widoczne/nie siły, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
79. Naszej/cudzej odpowiedzialności/nie za wspólnie/nie podejmowane/nie decyzje, działania m.in. w rodzinie, grupie, społeczności, narodzie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
80. Naszego/cudzego obarczania/nie, pociągania/nie do odpowiedzialności/nie m.in. za popełnione/nie nasze/cudze błędne/nie decyzje, działania, postępowania, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
81. Naszego/cudzego braku/nie odwagi, zdecydowania/nie w podjęciu ważnych/nie decyzji życiowych i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
82. Naszego/cudzego braku odwagi/nie w przyznawaniu/nie się do błędów, pomyłek m.in. w podjętych/nie przez nas/innych decyzji, gdzie szkodę ponieśli/nie inni w tym, LIBT RZ, państwa, narody, rasy, kontynenty, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
83. Naszego/cudzego spowodowania/nie poprzez nasze/cudze błędne/nie, egoistyczne/nie, fanatyczne/nie decyzje m.in. katastrof, zagłady, unicestwienia innych LIBT RZ, a w tym narodów, ras, kontynentów, na wszystkie możliwe sposoby, znane Tobie Boże, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
84. Naszego/cudzego braku/nie podstawowej/nie wiedzy, umiejętności w rozwiązywaniu/nie problemów m.in. życiowych, partnerskich, rodzinnych, w pracy, środowisku, kraju, państwie i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
85. Naszego/cudzego korzystania/nie, zasięgania/nie rad, porad, wskazówek, pouczeń innych LDIBT przed podjęciem m.in naszych/cudzych decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
86. Naszego/cudzego sugerowania/nie, kierowania/nie się opiniami/nie, poradami/nie, namowami/nie m.in. współmałżonków, przyjaciół, rodziny, władz na wszystkie możliwe sposoby znane Tobie Boże, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
87. Naszego/cudzego korzystania/nie, konsultowania/nie się przy podejmowaniu/nie naszych/cudzych decyzji ze specjalistycznej/nie pomocy, usług, porad, rozmów m.in. psychologami, terapeutami, doradcami i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
88. Naszego/cudzego korzystania/nie z porad zawartych/nie w Internecie, książkach m.in w poradnikach, specjalistycznych, tematycznych i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
89. Naszego/cudzego płacenia/nie za wszelkiego rodzaju, porady, które umożliwią, ułatwiają nam/innym podjęcie słusznej/nie decyzji, działania i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
90. Naszego/cudzego korzystania/nie z pomocy, rad innych m.in. doradców, przyjaciół, "mądrych ludzi", małżonków, kochanków, księży, wróżek, zaufanych ludzi, aby zrzucić/nie z siebie/innych m.in. napięcie, pewność/nie, stresu, depresję z powodu podjęcia/nie właściwych/nie, trudnych/nie decyzji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
91. Naszego/cudzego oczekiwania/nie usłyszenia/nie słów m.in. zachęty, wsparcia, pocieszenia, dobrej/nie rady i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
92. Naszego/cudzego kierowania/nie naszej/cudzej uwagi na inne tory, aby spojrzeć, "ugryźć" temat, zagadnienie, problem m.in. z innej strony, oraz spojrzeć/nie z innej perspektywy, "na świeżo" i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
93. Naszego/cudzego podejmowania/nie decyzji pod presją, w stresie, na szybko, "bez głowy" oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
94. Naszego/cudzego pobudzenia/nie fizjologicznego i emocjonalnego podczas podejmowania/nie decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
95. Naszego/cudzego roztrzęsienia/nie, przytomności/nie, sparaliżowania/nie, podczas podejmowania m.in. trudnych/nie, szybkich/nie decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
96. Naszego/cudzego posiadania/nie optymalnego/nie stopnia pobudzenia, które uruchamia w nas/innych motywację i chęci działania do m.in podejmowania, decyzji, działania, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
97. Naszego/cudzego optymistycznego/nie podchodzenia/nie do podejmowania/nie decyzji, działania, wyzwań życia codziennego/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
98. Naszego/cudzego reagowania/nie na sygnały napływające/nie z naszego/cudzego ciała podczas podejmowania m.in. trudnych, odpowiedzialnych decyzji, gdzie chodzi np. o życie nasze/cudze, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
99. Naszego/cudzego wykorzystywania/nie naszych/cudzych zmysłów, intuicji, wiedzy, myślenia a w tym logicznego, abstrakcyjnego, kreatywności, w podejmowaniu/nie decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
100. Naszego/cudzego manipulowania/nie, ustawiania/nie, wpływania/nie na decyzji innych LIBT, na wszystkie możliwe sposoby znane Tobie Boże, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
101. Naszego/cudzego dokonywania/nie wyborów, decyzji, które są/nie mechanizmem obejmującym/nie wiele różnych/nie strategii poznawczych/nie i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
102. Naszego/cudzego bycia/nie podatnymi/nie na błędy, różne/nie zniekształcenia poznawcze/nie m.in. w formie zaprezentowania danego/nie problemu i podejmowania/nie przez nas/innych właściwych/nie decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
103. Naszego/cudzego targnięcia/nie się, na własne/cudze życie z powodu m.in. podjęcia/nie właściwych/nie, błędnych/nie, wbrew naszej/cudzej woli decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
104. Naszego/cudzego obwiniania/nie siebie/innych za błędne/nie, właściwe/nie, trafne/nie, skuteczne/nie decyzje, działanie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
105. Naszej/cudzej umiejętności/nie wybaczenia/nie sobie/innym skutków decyzji, wyborów życiowych, jakie podjęliśmy/nie my sami/inni, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
106. Naszej/cudzej akceptacji/nie, przyjmowania/nie skutków/nie decyzji, działań innych LIBT RZ, na wszystkie możliwe sposoby znane Tobie Boże, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
107. Naszej/cudzej wiary/nie w działanie/nie, prowadzenie/nie, opiekę Boża podczas podejmowania/nie przez nas/innych ważnych/nie działań, decyzji życiowych, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
108. Naszej/cudzej umiejętności/nie, akceptacji/nie, przyjęcia/nie, pogodzenia /nie się z decyzjami m.in. małżonków, rodziców, dziadków, które są/nie zgodne z naszymi/cudzymi poglądami, wolą, odczuciami, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
109. Naszego/cudzego bycia/nie "wygodnymi/nie", obarczania/nie, zmuszania/nie, wywierania presji na innych, aby podejmowania/nie decyzji za nas/innych, na wszystkie możliwe sposoby znane Tobie Boże, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
110. Naszego/cudzego przyjmowania/nie drastycznych/nie decyzji, działań innych LDBT, które są/nie m.in. zgodne/nie z naszymi/cudzymi poglądami, wierzeniami, wolą, podejściem do świata, LIBT RZ, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
111. Naszego/cudzego szanowania/nie, akceptowania/nie, przyjmowania/nie woli innych w podejmowaniu/nie decyzji, działaniu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
112. Naszego/cudzego złego/nie samopoczucia/nie psychicznego i fizycznego po podjęciu/nie słusznych/nie, trafnych/nie, znaczących/nie, rozstrzygających/nie decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
113. Naszych/cudzych koszmarów/nie nocnych, stanów lękowych/nie, depresyjnych spowodowanych/nie naszymi/cudzymi decyzjami podjętymi/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
114. Naszej/cudzej próbie/nie, popełnienia/nie samobójstwa, po podjęciu/nie słusznej/nie decyzji życiowej/nie oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
115. Naszego/cudzego upozorowywania/nie, powodowania/nie m.in zajść, wypadków, w celu zatuszowania/nie swoich/cudzych błędów powstałych/nie na wskutek/nie podjęcia m.in. słusznych/nie decyzji, poczynań, działań, rozwiązań, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
116. Naszego/cudzego "kamuflowania", "tuszowania"/nie konsekwencji korzystnych/nie dla nas/innych m.in. po podjęciu/nie właściwych/nie, słusznych/nie, trafnych/nie decyzji, działań, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
117. Naszego/cudzego "zwalania/nie" na innych winy, odpowiedzialności/nie za podjęte/nie decyzje na wszystkie możliwe sposoby znane Tobie Boże, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
116. Naszego/cudzego posiadania/nie irracjonalnego/nie, subiektywnego/nie wnioskowania/nie, spojrzenia na świat LIBT RZ, które wpływają na nasze/cudze decyzje, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
117. Naszego/cudzego posiadania/nie, opanowania/nie "sztuki", umiejętności, podejmowania/nie decyzji przez nas/innych, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
118. Naszego/cudzego czerpania/nie z naszych/cudzych decyzji, działań życiowych/nie m.in. inspiracji, radości, zadowolenia, satysfakcji, szczęścia, korzyści, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
119. Naszego/cudzego czucia/nie się spełnionym/nie, zadowolonymi/nie, usatysfakcjonowanymi/nie m.in. pod wpływem/nie podjęcia odpowiednich/nie, słusznych/nie decyzji, działań przez nas/innych, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
120. Naszego/cudzego posiadania/nie, przeżywania/nie obaw, strachu przed życiem i podejmowaniem w nim naszych/cudzych decyzji, działań, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
121. Naszej/cudzej umiejętności/nie zapominania/nie, wybaczania/nie sobie/innym popełnionych/nie m.in. w przeszłości, teraźniejszości, błędnych/nie, trafnych/nie decyzji, działań, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
122. Naszych/cudzych obaw/nie, pewności/nie, krytyki/nie, bycia/nie wyśmiewanymi/nie, wytykanymi/nie, karanymi/nie m.in. za trafne/nie, właściwych/nie decyzje, działania życiowe i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
123. Naszego/cudzego lęku/nie, strachu/nie, obaw/nie przed powtórzeniem, powielaniem m.in. naszych/cudzych błędnych/nie decyzji, działań, a w tym małżeńskich/nie, rodzinnych/nie, pokoleniowych/nie, politycznych/nie, zawodowych/nie i nie tylko
124. Naszego/cudzego szukania/nie powodów, utwierdzeń m.in. do racjonalnego/nie podejmowania naszych/cudzych decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
125. Naszego/cudzego "grzebania"/nie się, "roztrząsania"/nie, rozpamiętywania/nie, na wszystkie/nie możliwe/nie sposoby popełnionych/nie, dokonanych/nie przez nas/innych błędnych/nie, właściwych/nie decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
126. Naszego/cudzego krytykowania/nie, narzekania/nie, "biadolenia"/nie na siebie/innych za podjęcie m.in. właściwych/nie decyzji, działań, postanowień, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
127. Naszego/cudzego weryfikowania/nie, poprawiania/nie błędów/nie, pomyłek/nie powstałych m.in. na wskutek/nie podjętych/nie przez nas/innych słusznych/nie, właściwych/nie decyzji, działań, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
128. Naszego/cudzego dokonywania/nie wielu/nie wyborów, decyzji, działań w codziennym/nie życiu, wpływających/nie na naszą/cudzą przyszłość, życie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
129. Naszego/cudzego naprawiania/nie, korygowania/nie, usuwania/nie naszych/cudzych skutków błędnych/nie naszych/cudzych decyzji, działań, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
130. Naszych/cudzych świadomie/nie podejmowanych/nie decyzji, działań, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
131. Naszego/cudzego uczenia/nie się na naszych/cudzych m.in. błędnych/nie, właściwych/nie decyzjach, działaniach, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
132. Naszego/cudzego zwracania/nie się, proszenia/nie Boga o wsparcie/nie, prowadzenie/nie m.in. podczas podejmowania/nie naszych/cudzych decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
133. Naszego/cudzego bycia/nie przytomnymi/nie, trzeźwymi/nie, naćpanymi/nie, świadomymi/nie podejmowanych/nie przez nas/innych decyzji, działań, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
134. Naszego/cudzego kierowania/nie się m.in. naszymi/cudzymi trendami modą, bo tak wszyscy robią/nie, jak lemingi, podążania m.in. za transami, hipnozami, słuchania tzw. "specjalistów", "autorytetów", przywódców wodzów, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
135. Naszego/cudzego oddawania/nie, dopasowywania/nie swoich/cudzych decyzyjności, do czyichś/nie wymagać, oczekiwań, obietnic, itp, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
136. Naszego/cudzego zwracania/nie się, proszenia/nie Boga o wsparcie/nie, prowadzenie/nie m.in. podczas podejmowania/nie naszych/cudzych decyzji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
137. Naszego/cudzego podejmowania/nie decyzji zgodnie/nie z wola Boga Stwórcy, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich tego skutków.


Dodano : 13-08-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 442 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 22-04-2018 22:45:42

  1. wiary, przekonania że m.in. “brak decyzji jest najgorszą decyzją”

  2. akceptacji, że każda decyzja ma jakieś konsekwencje

  3. przejawiania m.in. strachu, obaw, lęku przed podejmowaniem decyzji

  4. przejawiania m.in. lekkości, swobody w podejmowaniu decyzji

  5. liczenia, że ktoś weźmie odpowiedzialność za nasze decyzje oraz za ich skutki

  6. zrzucania (nie) na innych odpowiedzialności za nasze decyzje oraz ich skutki

  7. przekonania (nie), wiary (nie), ze akt decyzji określa ludzką osobę, że wyraża jej godność.

  8. podejmowania (nie) m.in. dobrych (nie), złych (nie), korzystnych (nie), trafionych (nie), szkodliwych (nie), niewinnych decyzji

  9. unikania (nie) m.in. podejmowania decyzji

  10. odkładania (nie) m.in. podjęcia decyzji m.in. w nieszkończoność

  11. unikania działania m.in. przez pozostawienie rzeczy ich dotychczasowemu biegowi

  12. nie robienia dziś tego, co możemy zrobić jutro

  13. przesuwania (nie) m.in. zadań, działań, podejęcia decyzji na później

  14. unikania podejmowania decyzji, starając się, w miarę możliwości, zrzucić ten ciężar z nas i przerzucić odpowiedzialność za wybór na kogoś innego.

  15. bycia (nie) istotą m.in. decyzyjną (nie)

  16. przyciągania (nie) m.in. istot które wedug nas mają pomóc nam podjąć decyzje, a nawet podjąć decyzje za nas

  17. doświadczania (nie), przejawiania (nie) m.in. strach przed zaangażowaniem, strachu przed określeniem się, strachu przed pomyłką, strachu przed pokazaniem twarzy, strachu przed działaniem, strachu przed wyborem, strachu przed byciem sobą, strachu który paraliżuje Duszę i ciało. 

  18. wiary (nie), wiedzy (nie) że strach czyni ślepymi kanały rozeznawania, unieruchamia mechanizm podejmowania decyzji, że ten, kto się boi, nie podejmuje dobrych decyzji, nie może dobrze wybierać, że pod wpływem strachu spojrzenie, rytm serca, równowaga przestają być tym, czym powinny być, przestają działać tak, jak powinny działać, że środowisko ulega zaburzeniu, wybór zaś się marnuje. 

  19. posiadania (nie), przejawiania (nie) odwagi m.in. przy dokonywaniu dobrych wyborów 

  20. posiadania (nie), przejawiania (nie) m.in. odwagi, by się zaangażować w coś i odwagi, by się pomylić, odwagi, by wybrać, odwagi, by żyć. 

  21. wypełniania (nie) planu Boga Dawcy Życia m.in. poprzez podejmowanie wyborów, poprzez posiadanie umiejętności wyboru, poprzez posiadanie odwagi

  22. Strach paraliżuje duszę. I przeciwnie, odwaga wyboru w sposób zdecydowany i jasny jest tym, co naznacza człowieka jako takiego, nadaje mu godność i osobowość. Nie ma lepszej szkoły stawania się człowiekiem jak umiejętność wyboru.

  23. posiadania (nie), przejawiania (nie) m.in. motywacji i pragnienia, by wszystko dobrze się udało

  24. oskarżania innych za nasze błędy, za nasze błędnie podjęte decyzje

  25. doświadczania (nie) m.in. korzyści, jaką daje nam podejmowanie decyzji

  26. wykorzystywania (nie) naszych umiejętności, docenienia (nie) tego wszystkiego, co mamy, ożywienia (nie) całej naszej osobowości, która jest stworzona m.in. po to, aby poznawać, pragnąć i decydować.

  27. rozwijania (nie) m.in. swojej osobowości, uemiejętności podejmowania decyzji, odwagi poprzez m.in. konfrontację z trudnościami, dylematami, bezradnością, odpowiedzialnością.

  28. usprawiedliwiania (nie) swoich pomyłek

  29. uciekania (nie) pod wpływem przegranych

  30. ograniczania (nie) do minimum pomyłek i porażek.

  31. zrzekania (nie) się odpowiedzialności poprzez m.in. pozostawienie decyzji okolicznościom.

  32. rozważania (nie), analizowania (nie) m.in. racji za i racji przeciw

  33. traktowania (nie) m.in. porażki jako wybawienia od podejmowania decyzji

  34. doświadczania (nie) m.in. radości, ulgi z powodu tego że inni podjęli decyzje za nas

  35. akceptowania (nie), wiary (nie) że wybierając jakąś rzecz, trzeba zrezygnować z innej, wybrać jedno, oznacza pozostawić inne, że istota wyboru polega właśnie na pozostawieniu czegoś.

  36. doświadczania (nie) m.in. bólu porzucenia niewybranej przez nasz opcji

  37. opóźniania (nie) m.in. pożegnania się z niewybraną przez nas opcją

  38. akceptowania (nie), że wybierając coś to rezygnujemy z czegoś innego

  39. przejawiania (nie), m.in. pragnienia, intencji, potrzeb posiadania m.in. wszystkiego (nie), niczego (nie)

  40. wahania (nie) się między opcjami i możliwościami do ostatniej chwili

  41. doświadczania (nie) wszystkich skutków (w tym karmicznych i zdrowotnych) posiadania (nie) i doświadczania (nie) m.in. łatwości (nie), trudności (nie), problemów (nie), oporów (nie), lekkości (nie) w m.in. podejmowaniu decyzji

  42. wiary (nie), przekonania (nie) że „Ja to nigdy nie mogę się zdecydować”, że „Sam nie wiem czego chcę”, że „Brakuje mi siły by się zdecydować”, że „Nie wiem co mam zrobić”, że „Pewnie się ze mnie śmieją, że nie mogę się zdecydować” i nie tylko

  43. doświadczania (nie) poczucia nieradzenia sobie z emocjami, przytłoczenia w życiu oraz trudności w relacjach z innymi ludźmi.

  44. Ufania sobie, swoim uczuciom i swojej intuicji.

  45. doświadczania (nie) tego że często nasze pierwsze wrażenie, pierwszy „błysk” w związku z jakiś tematem są słuszne i w efekcie na koniec, gdy decyzja jest już podjęta, uświadamiamy sobie, że tak naprawdę od samego początku wiedzieliśmy, że tak właśnie zrobimy i że dopiero w efekcie dalszego szczegółowego roztrząsania za i przeciw tracimy kontakt z naszą wewnętrzną mądrością.

  46. rozumienia (nie) w jakim kierunku popychają mnie moje uczucia i wrażenia związane z rozpatrywanym tematem.

  47. rozumienia (nie) co jest sednem naszych wątpliwości i odpowiadania (nie) sobie na pytanie, co jest najważniejsze.

  48. po podjęciu decyzji roztrząsnia (nie) jej.

  49. przekonania (nie) że ponowne rozważania będą tylko zużywać naszą energię i pozbawiać nas radości życia oraz uznawania (nie) procesu decyzyjnego za zamknięty, cieszenia się z jego efektów i zajmowania się innymi swoimi sprawami.

  50. przekonania (nie), wiary (nie) że jednym z przejawów zdrowego poczucia własnej wartości jest łatwość i pewność w podejmowaniu decyzji oraz że niskie poczucie własnej wartości ma ogromny wpływ na trudności z tym związane, a co za tym idzie na chęć brania odpowiedzialności za siebie.

  51. przejawiania (nie) obaw że popełnimy błąd i dlatego wolę nie podejmowania żadnych decyzji

  52. obawiania (nie) się że popełnimy złą decyzję, tak że wolimy nie podejmować żadnych decyzji

  53. wybaczenia (nie) wszystkim, którzy się przyczynili do tego że boimy się popełniać błędy

  54. wybaczenia (nie)  sobie że popełnialiśmy błędy i dokonywaliśmy złych wyborów

  Spisał: Łukasz Szczęk