Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Spadek, darowizna, testament, zachowek – intencje do przemodlenia

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
Spadek
1) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. spadkodawca, testator, legator to wyłącznie/nie osoba fizyczna, po której spadek z chwilą jej śmierci przechodzi/nie na spadkobierców, natomiast w razie ustania/nie bytu osoby prawnej los jej/nie majątku normują/nie przepisy odnoszące/nie się do tej osoby prawnej i nie tylko oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
2) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. spadkobierca to podmiot, na który przechodzi ogół praw i obowiązków osoby zmarłej oraz że wyróżniamy spadkobiercę testamentowego, ustawowego i nie tylko, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
3) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. spadkobierca może/nie spadek przyjąć/nie wprost bądź z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucić/nie, składając w tej kwestii odpowiednie oświadczenie przed sądem lub notariuszem i nie tylko w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział/nie się, iż został do spadku powołany a w razie prostego przyjęcia/nie spadku spadkobierca ponosi/nie odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia jak również w razie przyjęcia/nie spadku z dobrodziejstwem/nie inwentarza spadkobierca ponosi/nie odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego/nie w inwentarzu stanu czynnego spadku i nie tylko, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
4) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. spadkobiercą nie może/nie być/nie m.in. osoba fizyczna, która nie żyje/nie w chwili otwarcia spadku z wyjątkiem m.in. nasciturus, jak i osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje z wyjątkiem fundacji ustanowionej w testamencie, gdy została/nie wpisana/nie do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 2 lat od ogłoszenia testamentu, spadkobiercą nie może/nie być/nie również osoba uznana/nie za spadkobiercę niegodnego dziedziczenia i jest/nie ona wtedy wyłączona/nie od dziedziczenia tak, jakby go nie dożyła/nie a tym samym/nie zamiast/nie tej osoby, dziedziczą osoby uprawnione/nie do dziedziczenia/nie po osobie uznanej/nie za niegodną dziedziczenia i nie tylko, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
5) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy/nie w chwili jego śmierci i przechodzących/ nie na jego następców prawnych/ nie (spadkobierców) w drodze dziedziczenia/ nie i nie tylko oraz, że elementami spadku są/ nie uznawane/ nie także stany faktyczne wpływające/nie na sytuację prawną osoby, tj. np. posiadanie/nie rzeczy, zwierząt, ekspektatywy nabycia/nie praw, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, , czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków,  
6) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że zgodnie/nie z Kodeksem cywilnym w skład spadku wchodzą/nie prawa i obowiązki o charakterze prywatnoprawnym/nie i majątkowym/nie, z wyjątkiem/nie tych, które są/nie ściśle związane/nie z osobą zmarłego oraz tych, które przechodzą/nie z chwilą śmierci spadkodawcy na określone/nie osoby nawet jeśli nie są/nie one spadkobiercami, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, , czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
7) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że spadkobierca nabywa/nie spadek z chwilą otwarcia/nie spadku, który otwiera/nie się z chwilą śmierci spadkodawcy, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, , czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
8) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że przykładowymi/nie prawami wchodzącymi/nie w skład spadku są/nie m.in. prawa rzeczowe takie jak/nie m.in.: własność, użytkowanie wieczyste/nie, spółdzielcze/nie własnościowe/nie prawo do lokalu, zastaw, hipoteka i nie tylko posiadanie/nie, zobowiązania/nie do których należą/nie i nie tylko m.in.: wierzytelności z umów i z bezpodstawnego wzbogacenia; stosunki zobowiązaniowe, których podmiotem był/nie spadkodawca nie wygasają w chwili jego śmierci, roszczenia odszkodowawcze wchodzą do spadku również gdy wynikają ze szkody na osobie, z wyjątkiem prawa do renty, roszczenia o wyłożenie z góry sumy potrzebnej na leczenie i innych podobnych roszczeń ściśle związanych z osobą spadkodawcy, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, , czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
9) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że do obowiązków wchodzących/nie w skład spadku należą/nie m.in. obowiązki/nie majątkowe/nie określane jako długi spadkowe lub pasywa spadku, które można/nie podzielić na: obowiązki, których podmiotem był spadkodawca, oraz obowiązki związane z dziedziczeniem i nie tylko oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, , czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
10) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że wyłączone ze spadku są m.in. niemające charakteru prywatnoprawnego, niemające charakteru majątkowego, ściśle związane/nie z osobą spadkodawcy (np. roszczenie o alimenty, z wyjątkiem zaległych rat alimentacyjnych), przechodzące/nie na określone osoby niezależnie od tego czy są/nie one spadkobiercami (tzw. sukcesja syngularna), jak m.in. suma pieniężna zgromadzona na rachunku bankowym — jeżeli posiadacz rachunku wskazał jakąś osobę, stosunek najmu lokalu mieszkalnego — na rzecz osób najbliższych/nie, udziały spółdzielcze — jeżeli członek spółdzielni wskazał/nie jakąś osobę, inne, przewidziane przez ustawy, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
11) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że od marca 2009 roku istnieje stworzony/nie przez/nie Krajową Radę Notarialną centralny/nie rejestr aktów poświadczeń dziedziczenia/nie sporządzonych/nie u notariusza i nie tylko oraz że za pośrednictwem strony internetowej, możliwe/nie jest wyszukiwanie zarejestrowanych/nie poświadczeń oraz, że w październiku 2011, serwis Rejestry Notarialne został/nie uzupełniony/nie o rejestr testamentów, którego przeglądanie jest/nie możliwe za pośrednictwem, odpowiednio bez pośrednictwa dowolnego/nie notariusza i nie tylko, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
Darowizna
12) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że darowizna to rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, która ma/nie na celu nieodpłatne/nie przysporzenie obdarowanemu korzyści/nie (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy, o czym mówi/nie Kodeks cywilny oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, , czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
13) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że są dwie/nie strony umowy takie jak m.in. darczyńca – jako/nie strona zobowiązująca/nie się do dokonania/nie przysporzenia, oraz obdarowany/nie – jako strona, na rzecz której darowizna jest dokonywana/nie oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, , czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
14) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że po każdej/nie ze stron umowy darowizny może/nie występować/nie więcej/nie niż jedna osoba oraz, że dotyczy/nie to również sytuacji, gdy przedmiot świadczenia jest niepodzielny/nie, podzielny, jak i istnieje możliwość/nie zbycia/nie (darowania) i nabycia/nie określonych/nie udziałów w takim przedmiocie jak np. współwłaściciele mogą/nie darować/nie swoje/nie, cudze/nie udziały w nieruchomości jednej/nie osobie, która stanie/nie się w ten sposób wyłącznym/nie właścicielem tej nieruchomości, tak samo właściciel może/nie darować, jedną umową lub też kolejnymi umowami, udziały w nieruchomości, której jest/nie właścicielem (niekoniecznie wszystkie) kilku osobom, osoby te staną/nie się jej współwłaścicielami w określonych/nie przez darczyńcę częściach oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, , czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
15) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego/nie świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku należy/nie do istoty umowy darowizny, oraz że przy świadczeniu w pełni odpłatnym (przy ekwiwalentnym świadczeniu drugiej strony) nie ma mowy i odpowiednio jest mowa o umowie darowizny oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, , czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
16) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że przedmiotem darowizny mogą/nie być wszelkie prawa majątkowe, a także prawa niemające/nie wartości majątkowej i nie tylko, jeżeli tylko mają/nie jakąś wartość dla konkretnych stron umowy,  oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
17) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. oświadczenie darczyńcy powinno/nie być/nie pod rygorem nieważności/nie złożone/nie w formie aktu notarialnego, jednakże umowa darowizny zawarta/nie bez zachowania, z zachowaniem tej formy staje/nie się ważna, jeżeli przyrzeczone/nie świadczenie zostało/nie spełnione/nie, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
18) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. wymóg aktu notarialnego jest/nie podyktowany chęcią/nie dania darczyńcy czasu na przemyślenie/nie swej/nie decyzji i niezobowiązywania/nie go w razie jej zmiany, oraz że czynności nieodpłatne są/nie chronione przez prawo zdecydowanie/nie słabiej/nie, bardziej/nie niż odpłatne i nie tylko, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
19) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. przy niektórych formach darowizny (np. gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość) wymóg spisania/nie aktu notarialnego dotyczy/nie obydwu/nie stron umowy oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
20) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. darowiznę można/nie odwołać/nie gdy obdarowany zachował/nie się w stosunku do darczyńcy w sposób rażąco/nie niewdzięczny/nie i stosuje/nie się wtedy przepisy o bezpodstawnym/nie wzbogaceniu oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
21) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. odwołanie/nie darowizny musi/nie być/nie wyrażone/nie na piśmie i nie tylko i jest/nie niedopuszczalne/nie jeśli darczyńca przebaczył/nie obdarowanemu oraz tego, że nie można/nie darowizny odwołać/nie, gdy czyni/nie ona zadość zasadom współżycia społecznego (np. darowanie dziecku ubrań przez matkę),  oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
22) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że darczyńca odpowiada/nie za szkody wyrządzone/nie przez/nie przedmiot darowizny tylko w razie winy umyślnej/nie lub rażącego/nie niedbalstwa oraz, że w razie niespełnienia/nie obiecanego świadczenia odsetki mogą/nie być liczone/nie dopiero od dnia wytoczenia powództwa i nie oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
23) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że jeżeli darczyńca popadnie/nie w niedostatek, obdarowany zobowiązany jest (w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia) dostarczać/nie darczyńcy środków do życia, lub może/nie zwolnić/nie się od tego obowiązku zwracając równowartość darowizny oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
24) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. że należy/nie płacić podatek od spadków, darowizn i nie tylko oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków naszego/nie, cudzego/nie
Testament
25) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. testament (z łac. testamentum – przymierze) to m.in. rozrządzenie/nie własnym/nie majątkiem na wypadek śmierci i nie tylko oraz, że w Polsce kwestie związane/nie ze sporządzaniem/nie testamentów reguluje/nie przede wszystkim Kodeks cywilny i nie tylko oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
26) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. spadkodawca może/nie wyrazić/nie swoją/nie wolę przez testament, jeśli nie pozostawi/nie testamentu, krąg spadkobierców zostanie/nie ustalony na podstawie ustawy o dziedziczeniu ustawowym i nie tylko oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
27) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. spadkodawca może/nie zawrzeć/nie z przyszłym spadkobiercą ustawowym umowę w formie aktu notarialnego, w której/nie tenże spadkobierca zrzeknie/nie się dziedziczenia po/nie nim i nie tylko oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
28) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. spadkodawca może/nie zawrzeć z przyszłym/nie spadkobiercą ustawowym umowę w formie aktu notarialnego, w której tenże spadkobierca zrzeknie/nie się dziedziczenia po nim i nie tylko oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
29) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. testament może/nie obejmować rozrządzenie majątkiem tylko jednego/nie spadkodawcy, oraz że nie można/nie sporządzać/nie testamentów wspólnych i nie tylko oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
30) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. spadkodawca może/nie w każdym/nie czasie odwołać/nie zarówno cały/nie testament, jak i jego poszczególne postanowienia oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
31) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. testament może/nie sporządzić/nie i odwołać/nie jedynie/nie osoba mająca/nie pełną/nie, częściową i nie tylko zdolność/nie do czynności prawnych, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
32) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. testament nie może/nie zostać spisany/nie, odwołany/nie i nie tylko przez m.in. przedstawiciela i nie tylko oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
33) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. w przypadku testamentów, polskie/nie prawo przewiduje/nie nieco odmienne/nie zasady stosowania wad oświadczeń woli niż w przypadku pozostałych czynności prawnych i nie tylko, mianowicie m.in. nieważność/nie testamentu zachodzi/nie w przypadku gdy został/nie on dotknięty/nie wadami/nie oświadczenia, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
34) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. wadami oświadczenia woli są/nie m.in. w stanie/nie wyłączającym/nie świadome/nie albo swobodne/nie powzięcie decyzji i wyrażenie woli i nie tylko oraz pod wpływem/nie błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał/nie pod wpływem błędu, nie sporządziłby/nie testamentu tej treści i nie tylko oraz pod wpływem groźby/nie i nie tylko, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
35) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. testament można/nie odwołać/nie przez sporządzenie nowego/nie testamentu bądź w zamiarze odwołania/nie i nie tylko zniszczy się go lub pozbawi/nie cech, od których zależy/nie jego ważność/nie, bądź też dokona/nie się w nim takich zmian, z których wynika/nie wola jego odwołania, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
36) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. w przypadku gdy spadkodawca sporządził/nie nowy/nie testament, nie zaznaczając/nie w nim, że poprzedni odwołuje/nie i nie tylko, ulegają/nie odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można/nie pogodzić z treścią nowego/nie testamentu oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
37) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. testament powinien/nie być tłumaczony w sposób zapewniający/nie możliwie najpełniejsze/nie urzeczywistnienie/nie woli spadkodawcy oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
38) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. w przypadku gdy testament może/nie być tłumaczony na kilka sposobów, należy/nie przyjąć taką wykładnię, która pozwoli/nie utrzymać/nie rozrządzenia spadkodawcy w mocy i jednocześnie nadać/nie im rozsądną/nie treść i nie tylko, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
39) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. testamenty dzielą/nie się na m.in. zwykłe/nie i szczególne/nie i nie tylko, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
40) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. testament własnoręczny (holograficzny) jest/nie to testament napisany/nie w całości pismem ręcznym/nie, własnoręcznie/nie podpisany/nie i opatrzony/nie datą i nie tylko oraz że brak daty nie pociąga/nie za sobą nieważności/nie testamentu własnoręcznego i nie tylko, jeżeli nie wywołuje/nie wątpliwości co do zdolności/nie spadkodawcy do sporządzenia/nie testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów i nie tylko oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
41) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. testament notarialny jest/nie to testament sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego oraz że testament allograficzny to m.in. sporządzony poprzez ustne oświadczenie ostatniej woli w obecności dwóch świadków wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego i nie tylko oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
42) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. oświadczenie spadkodawcy spisuje/nie się w protokole z podaniem/nie daty jego sporządzenia i nie tylko oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
43) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. protokół odczytuje/nie się spadkodawcy w obecności/nie świadków i powinien on być podpisany przez m.in. spadkodawcę, osobę, wobec której wola została oświadczona, świadków i nie tylko, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
44) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. w przypadku gdy spadkodawca nie może/nie podpisać/nie protokołu, należy to zaznaczyć w protokole oraz wskazać/nie przyczyny braku/nie podpisu oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
45) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. testamentu allograficznego nie mogą/nie sporządzić osoby głuche, nieme i nie tylko, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
46) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. protokół sporządzony/nie przy testamencie allograficznym nie spełnia/nie wszystkich kodeksowych wymogów, w związku z czym taki testament jest nieważny/nie oraz że praktyka sądownicza wybrnęła/nie z tego w ten sposób, iż gdy spełnione/nie zostają/nie wymogi testamentu szczególnego w postaci testamentu ustnego, to traktuje/nie się ostatnie/nie oświadczenie woli testatora właśnie jako/nie złożone/nie w postaci testamentu ustnego, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
47) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. testament szczególny to m.in. testament ustny i powstaje, gdy istnieje/nie obawa rychłej śmierci spadkodawcy oraz aby testament był/nie skuteczny, ostatnia/nie wola spadkodawcy musi/nie być oświadczona w obecności co najmniej 2 świadków oraz oświadczenie spadkodawcy w ciągu/nie roku musi/nie być/nie spisane, a pismo podpisane/nie przez spadkodawcę i dwóch świadków albo przez wszystkich świadków oraz , gdy spisanie nie jest/nie możliwe/nie, w ciągu sześciu/nie i nie tylko miesięcy od śmierci spadkodawcy wola spadkodawcy będzie/nie potwierdzona przed sądem przez trzech, względnie dwóch świadków i nie tylko, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
48) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. testament podróżny to spisany/nie podczas m.in. podróży na polskim/nie statku morskim lub powietrznym przed kapitanem tego statku i nie tylko, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
49) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. testament wojskowy to dowódca spisuje wolę/nie spadkodawcy, podaje datę jej/nie spisana, następnie wszyscy/nie podpisują ten testament i nie tylko, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
50) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. świadkiem przy sporządzaniu/nie testamentu nie może/nie być/nie m.in. osoba bez pełnej zdolności/nie do czynności prawnych, oraz niewidomy, głuchy, niemy, osoba, która nie może/nie czytać, pisać jak i osoba, która nie włada/nie językiem, w którym spadkodawca sporządza testament oraz skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania i nie tylko, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
51) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może/nie być/nie także osoba, dla której w testamencie została/nie przewidziana/nie jakakolwiek korzyść oraz że nie mogą/nie być/nie również świadkami m.in. małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia, i nie tylko, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
52) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. w przypadku gdy świadkiem była/nie jedna/nie z osób która nie może/nie być/nie świadkiem, nieważne/nie jest/nie tylko postanowienie, które przysparza/nie korzyści/nie, straty/nie tej osobie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym pierwszego lub drugiego stopnia albo osobie pozostającej z nią w stosunku przysposobienia i nie tylko, jednakże gdy z treści testamentu lub z okoliczności wynika/nie, że bez/z nieważnego/nie postanowienia spadkodawca nie sporządziłby/nie testamentu danej/nie treści, nieważny/nie jest/nie cały testament oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
53) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. zgodnie z konwencją w przedmiocie formy rozporządzeń[a] testamentowych sporządzoną/nie w m.in. Hadze m.in. 5 października 1961 r. i nie tylko formę testamentu należy/nie uznawać/nie za dochowaną/nie, jeżeli jest/nie ona zgodna/nie z prawem m.in. miejsca, w którym spadkodawca dokonał/nie rozporządzenia, albo obowiązującym/nie w państwie, którego obywatelem był/nie spadkodawca bądź w chwili dokonywania/nie rozporządzenia, bądź w chwili śmierci, albo miejsca, w którym spadkodawca miał/nie miejsce zamieszkania bądź w chwili dokonywania/nie rozporządzenia, bądź w chwili śmierci, albo miejsca, w którym spadkodawca miał/nie miejsce zwykłego pobytu bądź w chwili dokonywania/nie rozporządzenia, bądź w chwili śmierci, albo w odniesieniu do nieruchomości , miejsca ich położenia i nie tylko oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
54) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. postanowienia ustalone w Hadze i nie tylko stosuje/nie się do obywatela polskiego/nie i nie tylko, choćby sporządził testament wedle/nie powyższych reguł w formie przewidzianej/nie przez państwo, które nie jest/nie stroną konwencji (brak wymogu wzajemności), oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
55) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. w 2011 r. Krajowa Rada Notarialna utworzyła/nie Notarialny Rejestr Testamentów (NORT), który zawiera/nie informacje o zarejestrowanych/nie testamentach, nie zawiera/nie natomiast treści samych testamentów i nie tylko, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
56) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. testament jest rejestrowany/nie na wniosek testatora, po złożeniu testamentu u notariusza, oraz że poszukiwanie/nie testamentu w rejestrze jest/nie możliwe/nie po śmierci testatora, po okazaniu/nie aktu zgonu i nie tylko, testatora oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
Zachowek
57) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. zachowek to forma ochrony interesów osób najbliższych/nie spadkodawcy, którym przysługuje/nie roszczenie względem spadkobierców, powołanych/nie do dziedziczenia o zapłatę określonej/nie sumy pieniężnej/nie zwanej zachowkiem, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
58) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. obowiązek zachowku powstaje/nie w chwili śmierci/nie spadkodawcy i należy/nie do długów spadkowych oraz, że Ratio legis polega/nie tu na wyjściu/nie z założenia, że każdy/nie człowiek w razie śmierci ma/nie moralny obowiązek pozostawienia/nie choćby/nie części/nie majątku swym/nie najbliższym/nie, a może/nie się zdarzyć, że spadkodawca sporządzając/nie testament pominie takie osoby, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
59) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. zachowek zabezpiecza/nie interesy osób najbliższych/nie pominiętych/nie przez spadkodawcę w testamencie, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
60) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. uprawnieni/nie do zachowku to m.in. zstępni, małżonek, rodzice spadkodawcy, jeśli byliby/nie powołani do spadku z ustawy, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
61) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. wyłączeni/nie z możliwości/nie otrzymania/nie zachowku są/nie m.in. osoby uznane/nie za niegodne/nie, osoby, które zrzekły/nie się dziedziczenia lub odrzuciły/nie spadek przysługujący/nie im z mocy/nie ustawy, oraz małżonek wyłączony/nie od dziedziczenia w trybie artykułu 940 kodeksu cywilnego i nie tylko, czyli w sytuacji, gdy spadkodawca wystąpił/nie o orzeczenie rozwodu z winy/nie, braku winy małżonka i nie tylko i żądanie to okazało/nie się uzasadnione/nie, jak i osoby wydziedziczone/nie przez spadkodawcę,  oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
62) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. spadkobiercy uprawnieni/nie są/nie do zachowku w sytuacji, kiedy ich/nie udział w spadku nie pokrywa/nie należnego/nie im zachowku, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
63) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. powstanie/nie roszczenia to powstaje/nie, gdy uprawniony/nie nie otrzymał/nie go w innej postaci, niż powołanie do dziedziczenia, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
64) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. zobowiązani/nie z tytułu zachowku są/nie spadkobiercy powołani/nie do dziedziczenia, oraz osoby, na rzecz których spadkodawca ustanowił/nie zapis windykacyjny i nie tylko, jak i obdarowani/nie darowizną doliczoną do spadku,  oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
65) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. wysokość zachowku zawsze/nie określa/nie się w oznaczonej/nie kwocie pieniężnej, która zależy/nie od m.in. wartości całego/nie spadku, od wielkości udziału spadkowego, który przypadłby/nie danej/nie osobie przy dziedziczeniu ustawowym, oraz uprawniony/nie jest trwale niezdolny/nie do pracy oraz uprawniony jest/nie zstępny spadkodawcy jest/nie osobą małoletnią, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
66) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. uprawnionemu/nie do zachowku, który jest/nie trwale/nie niezdolny/nie do pracy, oraz małoletniemu zstępnemu należy się 2/3 i nie tylko udziału spadkowego, który przypadłby/nie mu przy dziedziczeniu ustawowym, zaś wszystkim pozostałym należy/nie się 1/2 i nie tylko udziału spadkowego, który przypadałby/nie im przy dziedziczeniu ustawowym, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
67) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. dziedziczenie roszczenia o zapłatę zachowku podlega/nie szczególnej/nie regule, wynikającej/nie z art. 1002 Kodeksu cywilnego i nie tylko, zgodnie/nie z którą roszczenie z tytułu zachowku przechodzi/nie na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy spadkobierca ten należy/nie do osób uprawnionych/nie do zachowku po pierwszym/nie spadkodawcy, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
68) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. w przypadku braku/nie osób uprawnionych/nie do dziedziczenia roszczenia o zachowek, roszczenie w tym zakresie wygasa/nie, nie powodując/nie zwiększenia/nie, zmniejszenia/nie uprawnień pozostałych osób uprawnionych/nie z tytułu zachowku, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
69) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2010 roku (sygn. akt III CSK 143/2009) i nie tylko, wyrażone/nie zostało/nie stanowisko, że złożenie/nie przez osobę zobowiązaną/nie do zapłaty zachowku oświadczenia o uznaniu/nie długu, wynikającego/nie z obowiązku zapłaty zachowku, nie powoduje/nie możliwości/nie żądania zaspokojenia tego roszczenia przez spadkobierców osoby pierwotnie uprawnionej do zachowku, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
70) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. w nauce prawa cywilnego podkreśla/nie się wątpliwości, dotyczące/nie zgodności/nie art. 1002 Kodeksu cywilnego z Konstytucją i nie tylko, oraz że Trybunał Konstytucyjny m.in. dwukrotnie wypowiedział/nie się w zakresie konstytucyjności przedmiotowej/nie regulacji, a to w wyroku m.in. z dnia 8 czerwca 2011 roku (SK 14/10) i nie tylko, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
71) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. odpowiedzialność uprawnionego/nie do zachowku m.in. za zachowek zawsze/nie ogranicza/nie się do wysokości nadwyżki przekraczającej/nie jego/nie własny/nie zachowek, oraz za zapisy i polecenia gdy uprawniony/nie jest/nie powołany/nie do dziedziczenia, wtedy jego odpowiedzialność/ brak za zapisy i polecenia ogranicza/nie się do wysokości nadwyżki przekraczającej/nie wartość udziału spadkowego, stanowiącego/nie podstawę do obliczenia należnego/nie uprawnionemu zachowku, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
72) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uważania/n, uznawania/n doświadczania/nie tego, że m.in. spadkobiercy, obowiązani są/nie do zaspokojenia/nie roszczenia z tytułu zachowku, mogą/nie żądać/nie stosunkowego zmniejszenia/nie, powiększenia/nie zapisów i poleceń jeżeli spadkodawca nie zostawił/nie, żadnych wskazówek w testamencie, to zapisy i polecenia zostaną/nie zmniejszone/nie w stosunku do ich/nie wartości oraz jeśli dalszy/nie, bliższy/nie zapis i polecenie również podlegają/nie stosunkowemu zmniejszeniu, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
Ogólne
73) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. otrzymania/nie, zostawiania/nie i nie tylko m.in. sprawiedliwego/nie i nie tylko m.in. spadku, darowizny, testamentu zachowku i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
74) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. bycia/nie poręczycielem, świadkiem i nie tylko, m.in. otrzymywania/nie, zostawiania/nie m.in. spadku, darowizny, testamentu zachowku i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
75) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. bycia/nie oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, jak i oszukiwania/nie, wykorzystywania/nie po otrzymaniu/nie i nie tylko m.in. spadku, darowizny, zachowku i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
76) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. bycia/nie pominiętym/nie, jak i pomijania/nie niektórych i nie tylko przy m.in. podziale spadku, dawaniu/nie, otrzymywaniu/nie darowizny, przy spisywaniu/nie testamentu, otrzymywaniu/nie zachowku, wygranej i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
77) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. uczucia/nie oszukania, źle/nie, dobrze/nie sprawiedliwie/nie, przeprowadzonego spadku, przy dawaniu/nie, otrzymywaniu/nie darowizny, przy spisywaniu/nie testamentu, otrzymywaniu/nie zachowku, wygranej i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
78) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. zrzekania/nie się na rzecz innych ze spadku, darowizny, zachowku, wygranej i nie tylko jak i zrzekania się innych na nas i nie tylko m.in. spadku, darowizny, zachowka, wygranej i nie tylko, oraz tego wszelkie odpowiedniki, zamienniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem i nie tylko,  oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
79) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. posiadani/nie, otrzymywania/nie i nie tylko dobrej/nie, uczciwej/nie, rzetelnej/nie, jasnej/nie i nie tylko m.in. pomocy i odpowiednio braku pomocy ze strony m.in. rodziny, bliskich, krewnych, przyjaciół, znajomych, prawników, doradców i nie tylko w celu/nie prawidłowego/nie przeprowadzenia/nie i nie tylko m.in. spadku, darowizny, zachowka, testamentu, wygranej i nie tylko
80) naszego/nie, cudzego/nie i nie tylko m.in. dawania/nie i nie tylko dobrej/nie, uczciwej/nie, rzetelnej/nie, jasnej/nie i nie tylko m.in. pomocy i odpowiednio braku pomocy przy prawidłowym/nie, uczciwym, rzetelnym/nie i nie tylko przeprowadzeniu/nie i nie tylko m.in. spadku, darowizny, zachowka, testamentu, wygranej i nie tylko


Dodano : 23-12-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 559 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 27-08-2018 18:58:14

  1. Naszego doświadczania/nie otrzymywania spadku pieniężnego i w postaci papierów wartościowych w (bez )Światłości i Miłości Boga Dawcy Życia w jak najszybszym terminie po sprawie spadkowej.

   1A. Naszego doświadczania/nie otrzymywania spadku rzeczy ruchomych w (bez)Światłości i Miłości Boga Dawcy Życia, w terminie najlepiej nam odpowiadającym po sprawie spadkowej.

   1C. Naszego doświadczania/nie otrzymywania spadku nieruchomości w Światłości i Miłości Boga Dawcy Życia w terminie najlepiej nam odpowiadającym po sprawie spadkowej.

   2. Naszego bycia/nie informowanym i poinformowanym o wszelkich sprawach, dokumentach spadkowych oraz bycia/nie informowanym i poinformowanym w jak najszybszym terminie po sprawie spadkowej o wysokości spadku wraz z wysokością kwot na rachunkach bankowych, akcjach, papierach wartościowych

   2A. Naszego posiadania/nie dokumentów i informacji o wysokości spadku wraz z wysokością kwot na rachunkach bankowych, akcjach, papierach wartościowych

   3. Naszego doświadczania/nie wszelkich możliwości podjęcia spadku m.in. pieniędzy z kont bankowych spadkodawcy, innych rodzajów spadku utrzymywanych w bankach, w jak najszybszym terminie po sprawie spadkowej

   4. Naszego doświadczania/nie od innych spadkobierców ukrywania przed nami spadku, wysokości spadku na kontach bankowych oraz ukrywania innych form spadku, w różnych celach

   a w tym m.in.:

   aby nam było ciężej, abyśmy nie mogli dzięki spadkowi wybrnąć z różnych problemów, aby mogli nasycać i cieszyć się naszą bezradnością, aby mogli cieszyć się naszym doświadczaniem biedy i ograniczeń, aby sprawować chociaż przez jakiś czas nad nami władzę i nas kontrolować, aby dyktować nam różne warunki niekorzystne dla nas;

   -z powodu tego, iż mają silną złość i frustrację, gdyż chcieliby zagarnąć dla siebie naszą część spadku a nie mogą;

   -z powodu ich niskiej samooceny, z powodu ich ukrytej i jawnej nienawiści do nas;

   -z powodu tego, że mieszkają w nich różne szkodliwe energie przeciwne naszemu rozwojowi w Światłości, Miłości, Radości, Szczęśliwości od Boga Miłości-Stwórcy Wszystkich Dusz, a tymi szkodliwymi energiami są m.in. energie lucyferańskie, satanistyczne, energie wszelkich niskowibracyjnych środowisk, energie różnych egregorów o różnych celach a w tym m.in. aby utrzymywać nas w cierpieniu i transach cierpienia, w różnych bólach, w niemocy;

   -z powodu tego, że chcą nam dokopać i dowalić emocjonalnie i materialnie oraz na wszelkie inne sposoby z różnych powodów a w tym m.in. z mszczenia się na nas i na Bogu Dawcy Życia, z powodu fałszywych poglądów o nas, z wszelkich powodów urojonych a także wkodowanych ich duszom i z powodu ich własnych różnych uwikłań znanych Bogu Dawcy Życia;

   -z powodu ich zazdrości, zawiści w stosunku do nas za to co sobą prezentujemy, kim jesteśmy, do czego zmierzamy, jakie cele sobie stawiamy przy wsparciu Światłości i Miłości Boga Dawcy Życia, w jaki sposób je realizujemy, jak wyglądamy, jak mówimy, co mówimy, kiedy mówimy, jak się poruszamy fizycznie, co robimy zawodowo, co osiągnęliśmy, co jeszcze osiągnąć możemy i z wszelkich innych powodów ich zazdrości i zawiści znanych Bogu Dawcy Życia;

   -z powodu ich bycia/nie wobec nas świadkami, kontrolerami, weryfikatorami, strażnikami, wszelkimi innymi funkcyjnymi umów i zobowiązań naszych, naszych dusz i całych naszych istot;

   -z powodu naszego bycia/nie wcześniej, teraz wobec nich świadkami, kontrolerami, weryfikatorami, strażnikami, wszelkimi innymi funkcyjnymi umów i zobowiązań naszych, naszych dusz i całych naszych istot;

   -z powodu ich celowego/nie denerwowania nas i wnerwiania na wszelkie możliwe sposoby, rozbijania/nie nam harmonii, uśmiechu, życzliwości, przyjaznego nastawienia do życia i świata, wzbudzania/nie w nas niekorzystnych emocji, abyśmy popadali w niskie wibracje;

   -z wszelkich innych powodów znanych Bogu Dawcy Życia

   5. Naszego doświadczania/nie wszelkich trudności i opóźnień m.in. urzędowych, sądowych, notarialnych, bankowych i wszelkich innych związanych z otrzymaniem wszelkich dokumentów uprawniających nas do podjęcia spadku z kont bankowych.

   6. Naszego doświadczania/nie wszelkich trudności i opóźnień m.in. urzędowych, sądowych, notarialnych, bankowych i wszelkich innych związanych z fizycznym podjęciem spadku z banków w postaci gotówki, przelewu, innej dyspozycji.

   7. Naszego doświadczania/nie wszelkich stanów stresu, denerwowania się i maksymalnego wnerwiania, zniechęcania, dysharmonii, z powodu trudności i opóźnień m.in. urzędowych, sądowych, notarialnych, bankowych i wszelkich innych związanych z otrzymaniem wszelkich dokumentów uprawniających nas do podjęcia spadku z kont bankowych oraz związanych z finalnym fizycznym podjęciem spadku z banków w postaci gotówki, przelewu, innej dyspozycji.

   8. Naszego doświadczania/nie wszelkich stanów stresu, denerwowania się i maksymalnego wnerwiania, zniechęcania, dysharmonii z powodów konieczności kontaktowania się z innymi spadkobiercami o niskich wibracjach, o podłych myślach, podłych zamiarach wobec nas, podłych zachowaniach wobec nas i wszelkich innych destrukcyjnych myślach, zamiarach i ich realizacji wobec nas

   8A. Naszego doświadczania/nie stresujących nas sytuacji z powodów konieczności kontaktowania się z innymi spadkobiercami o niskich wibracjach, o podłych myślach, podłych zamiarach wobec nas, podłych zachowaniach wobec nas i wszelkich innych destrukcyjnych myślach, zamiarach i ich realizacji wobec nas

   9. Naszego doświadczania/nie wszelkich stanów stresu, denerwowania się i maksymalnego wnerwiania, zniechęcania, dysharmonii, z powodu sytuacji tworzonych przez spadkobierców, urzędników, notariuszy, osoby decyzyjne w bankach, wszelkich innych osób, dusz, istot, które to sytuacje tworzą trudności i opóźnienia m.in. urzędowe, sądowe, notarialne, bankowe i wszelkie inne związane z otrzymaniem wszelkich dokumentów uprawniających nas do podjęcia spadku z kont bankowych oraz z finalnym fizycznym podjęciem spadku z banków w postaci gotówki, przelewu, innej dyspozycji.

   10. Naszego doświadczania/nie stresujących nas sytuacji z powodu tworzenia/nie ich celowo/nie przez spadkobierców, urzędników, notariuszy, osoby decyzyjne w bankach, wszelkie inne osoby, dusze, istoty, mechanizmy, instalacje, myślokształty

   11. Naszego doświadczania/nie trudności i blokad, z powodu tworzenia/nie ich celowo/nie przez spadkobierców, urzędników, notariuszy, osoby decyzyjne w bankach, wszelkie inne osoby, dusze, istoty, mechanizmy, instalacje, myślokształty, które to trudności i blokady powodują opóźnianie otrzymania wszelkich dokumentów uprawniających nas do podjęcia spadku z kont bankowych oraz powodują opóźnianie finalnego fizycznego podjęcia spadku z banków w postaci gotówki, przelewu, innej dyspozycji.

  Autor Maksymilian