Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Kominiarz - intencje do przemodlenia

Autorka Honorata Wartoś

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. bycia/nie jak i jako m.in. kominiarz czyli m.in. osoba trudniąca się czyszczeniem, przepychaniem, udrażnianiem i nie tylko m.in. kominów, dziur, rur, pochwy, odbytu i nie tylko oraz konserwacją przewodów spalinowych i wentylacyjnych i nie tylko m.in. w budynkach, wdów, potrzebujących i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
2) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. bycia/nie i nie tylko udrażnianymi, czyszczonymi, przepychanymi i nie tylko przez m.in. kominiarza i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
3) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. jak i jako kominiarz i wszelkie jego odpowiedniki, zamienniki i nie tylko m.in. przymusu chodzenia ubranym na czarno i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
4) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. jak i jako kominiarz jak i jako kominiarz i wszelkie jego odpowiedniki, zamienniki i nie tylko m.in. używania, zużywania, naprawiania, eksploatowania, niszczenia i nie tylko m.in. naszego sprzętu, którego używamy do czyszczenia, udrożniania, przeczyszczania i nie tylko wszelkiego rodzaju dziur, kominów, pochew, odbytnic i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
5) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. łapania/nie się za guziki na widok m.in. kominiarza i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
6) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że m.in. dawno temu kiedy kominiarz odwiedzał miasteczko, osadę, wieś, gospodynie zabiegały o to, by to w jej domu rozpoczął pracę jako pierwszy gdyż rzemieślnik miał wtedy jeszcze niezabrudzony sadzą uniform, nie robiłby zatem dodatkowego bałaganu, a gospodynie podobno ciągnęły kominiarza za guzik do swoich domostw a komu udała się ta sztuka tego nie opuszczało szczęście oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
7) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, jak i jako kominiarz i nie tylko przy odwiedzaniu, miasteczek, osad, wsi i nie tylko bycia/nie ciągniętym za guziki i nie tylko przez gospodynie, aby u niej najpierw zacząć przeczyszczać udrażniać, oczyszczać i nie tylko, m.in. kominy, otwory, rury, pochwę, odbyt i nie tylko zanim będzie brudny i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
8) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, bycia/nie jak i jako gospodyni, która pierwsza pociągnęła przyciągnęło i nie tylko m.in. kominiarza i nie tylko za m.in. guzik i nie tylko do domostwa, w celu przeczyszczenia, udrożnienia, oczyszczaniu i nie tylko m.in. kominów, dziur, rur, pochew, odbytu i nie tylko oraz uważania/nie że dzięki temu będzie/nie się miało przez to szczęście i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
9) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że m.in. zawód kominiarza powstał wraz z postępem technologicznym na świecie, oraz tego że m.in. początkowo spaliny były wypuszczane na zewnątrz przez szczeliny w dachu, a do dziś pozostała nazwa tych szczelin - "dymniki" i są to okienka oświetlające strych, oraz tego, że m.in. już w IV wieku zaczęto budować kominy, które były szerokie najczęściej o wymiarach 1x1m i niskie oraz tego, że początkowo zadaniem kominiarzy było oczyszczanie kominów i przewodów, rur, pochew, odbytnic i nie tylko z sadzy, brudu, pajęczyn i nie tylko a wykonywanie usług było uzależnione wyłącznie od dobrej woli właścicieli budynków i niejednokrotnie było przez nich lekceważone a gdy zwrócono uwagę na rozmiar strat, jakie powodują pożary, wywołane złym stanem kominów, wprowadzono przymus czyszczenia kominów, rur, otworów, pochew, odbytnic i nie tylko i obarczono kominiarza obowiązkiem czuwania nad ich stanem i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
10) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że m.in. zakres pracy kominiarza objął szeroką działalność profilaktyczną, polegającą na zapobieganiu szkodom, jakie mogą powstać wskutek nieprawidłowego funkcjonowania przewodów kominowych, urządzeń grzewczo-kominowych i nie tylko a wraz ze wzrostem zadań kominiarzy, zmieniono formę uzyskiwania uprawnień zawodowych i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
11) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że w Polsce już od 1939 r. rzemiosło kominiarskie jest zaliczone do rzemiosł koncesjonowanych a samodzielne wykonywanie zawodu po uzyskaniu uprawnień mistrzowskich czy czeladniczych uzależniono od przyznania koncesji zobowiązującej niegdyś do ponoszenia odpowiedzialności za okręg kominiarski i nie tylko oraz tego, że dziś nie istnieją już okręgi kominiarskie bo rzemiosło kominiarskie działa na prawach wolnego rynku, lecz nie zwalnia to właścicieli budynków i innych obiektów budowlanych z obowiązku korzystania z usług kominiarskich o których mowa w rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.) oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
12) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że posiadamy/nie, przyznajemy/nie, stopnie zawodowe kominiarzy
13) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. bycia/nie jak i jako m.in. mistrz kominiarski, który m.in. nosi przeważnie cylinder tzw. "pliszok" oraz naszej możliwości wydawania opinii zaświadczeń, ekspertyz i nie tylko oraz jak i jako m.in. czeladnik kominiarski, który nosi przeważnie cylinder tzw. "szapoklak" i jako on przyuczania/nie się do zdania egzaminu mistrzowskiego i nie tylko oraz naszej możliwości czyszczenia/nie przewodów, zajmowania się konserwacją i nie tylko bez możliwości wydawania opinii i ekspertyz i nie tylko oraz jak i jako pomocnik kominiarski (uczeń), który nosi przeważnie tzw. "keplik" lub "melonik" oraz naszej możliwości samodzielnego pracowania, wykonywania zleconych czynności na rejonie, jedynie pod okiem mistrza bądź czeladnika i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
14) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że zawód kominiarza można zdobyć na dwa sposoby m.in.: - uczęszczając do szkoły zawodowej o kierunku "kominiarz" trwającej trzy lata oraz tego, że uczeń uczęszczający do szkoły odbywa praktykę zawodową, gdzie zdobywa niezbędne umiejętności do przygotowania do egzaminu czeladniczego a po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje zawód kominiarz, jednak bez zdania egzaminu czeladniczego po zakończeniu szkoły absolwent pozostaje bez jakichkolwiek uprawnień i nie tylko oraz - poprzez praktykę zawodową, czyli poprzez pracę w zawodzie kominiarz jako pomocnik kominiarski, przez okres równy liczbie lat nauki w szkole i przystąpieniu do egzaminu czeladniczego w rzemiośle kominiarstwo oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
15) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że czeladnik kominiarski, po przepracowaniu w zawodzie kolejnych trzech lat, może zdawać egzamin na mistrza kominiarskiego oraz tego, że egzaminy w zawodzie kominiarz przeprowadzane są przez Izby Rzemieślnicze i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
16) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że patronem kominiarzy jest Święty Florian, którego wspomnienie liturgiczne w kościele katolickim obchodzone jest 4 maja i w tym dniu również kominiarze mają swoje święto i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
17) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. bycia/nie Święty Florian patronem kominiarzy i nie tylko oraz modlenia się do niego i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
18) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. jak i jako m.in. kominiarz i nie tylko posiadania/nie, niszczenia, naprawiania/nie używania/nie i nie tylko m.in. następujących narzędzi: Gracy kominiarskiej naramiennej (tzw. żelazo) którą nosi kominiarz przeważnie na lewym ramieniu i służy ona m.in. do linowania przewodu komina dzięki rowkowi na jej środku i stosuje się ją również do ługowania, do wybierania sadzy, otwierania wyłazów dachowych i nie tylko oraz Przepychacza (tzw sztolcówki) która służy do czyszczenia górnych otworów wycierowych oraz dolnych, stosuje się go do udrożniania przewodów, czyszczenia różnych kanałów, pieców, kotłów oraz Liny kominiarskiej (zestawu linowego) który służy do linowania przewodu (czyszczenia kominów i nie tylko ) i jest to niezbędne narzędzie stosowane przez kominiarzy, można na niej zawieszać różnego rodzaju narzędzia np. bolec, kulę kominiarską i nie tylko oraz Worka kominiarskiego, który jest zakończony przeważnie prostokątną ramką i stosuje się go do wynoszenia sadzy po czyszczeniu, wynoszenia gruzu i nie tylko oraz Kluczyka kominiarskiego (gwiazdki) i jest/nie to narzędzie, które kominiarz nosi przeważnie zawieszone na pasie, służy ono do otwierania drzwiczek wycierowych i nie tylko oraz Lusterka, które służy do sprawdzaniu prześwitu w przewodzie kominowym i nie tylko oraz kamery kominowej, a jest to nowoczesne narzędzie służące do sprawdzania przewodu (kominów) od wewnątrz, pomaga one w pracy kominiarzom lokalizując nieszczelności przewodu, oraz do sprawdzenia stanu przewodu od wewnątrz, i nie tylko oraz Anemometru i jest to narzędzie służące do sprawdzania i obliczania ciągu kominowego, stosowane też w kontroli wentylacji oraz Penisa, palcy służących do przepychania pochwy, odbytnicy, dziur, otworów rur i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
19) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. jak i jako m.in. kominiarz i nie tylko używania Ławy kominiarskiej przy kominie i wzdłuż kalenicy oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
20) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że Ława kominiarska to wąska kratka lub deska mocowana na wspornikach ze stali ocynkowanej, montowana jest na dachach o dużych spadkach którą umieszcza się na połaci dachowej, prostopadle lub równolegle do kalenicy od wyłazu dachowego do komina i prowadzi od wyjścia na dach do kominów i wzdłuż komina tak, aby umożliwić pracę kominiarzowi oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
21) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. jak i jako m.in. kominiarz i nie tylko doprowadzania do przepracowania swoich narzędzi pracy oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
22) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że na stanowisku pracy mogą wystąpić takie zagrożenia jak m.in. upadek na niższym poziomie oraz z wysokości m.in. z dachu, rusztowania lub drabiny, ławy kominiarskiej, energia elektryczna, pożar, ostre, szorstkie powierzchnie i krawędzie, uderzenie, przygniecenie przez spadające przedmioty, kontakt z substancjami alergizującymi, zapylenie, przeciążenie układu kostnego, wypadki komunikacyjne, pogryzienie przez psa, pobicie przez mężów Pań domów i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
23) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że najczęstszymi przyczynami zagrożeń dla m.in. kominiarza są m.in. nieprawidłowe techniki pracy na wysokości, złe ustawienie drabiny, wykonywanie czynności czyszczenia przewodów kominowych bez m.in. zabezpieczenia, instalacja elektryczna, eksploatowanie urządzeń będących pod napięciem, sadze, zaproszenie ognia, zwarcia instalacji elektrycznej, krawędzie obróbki dachu - blacha, kominy, opierzenia dachów, narzędzia, dachówki, cegły, kurz, pył na dachu, sadza, wymuszona pozycja przy pracy, dojazd do miejsca pracy, zwierzęta domowe, zdradzani mężowie i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
24) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że dla m.in. kominiarzy i nie tylko możliwymi/nie skutkami zagrożeń mogą być m.in. potłuczenia, złamania, zwichnięcia, urazy głowy - wstrząśnienia mózgu, śmierć w wyniku poniesionych obrażeń, porażenia prądem elektrycznym, zgon, poparzenia termiczne, zatrucie, zgon w wyniku poniesionych obrażeń, rany rąk, skaleczenia, potłuczenia, siniaki, stłuczenia, skaleczenia, wstrząśnienie mózgu, pęknięcia kości, choroby skóry oraz układu oddechowego, zatrucia, zaprószenia oczu, zmiany zwyrodnieniowe układu kostnego, problemy krążenia, stłuczenia, skaleczenia, wstrząśnienie mózgu, pęknięcia i załamania kości, śmierć w wyniku poniesionych obrażeń, rany rąk, nóg, członków i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
25) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że dla m.in. kominiarzy i nie tylko możliwymi/nie i nie tylko m.in. środkami ochrony przed zagrożeniami może być m.in. wzmożona uwaga, odpowiednie obuwie robocze, odpowiednie zabezpieczenia techniczne, szelki bezpieczeństwa z liną asekuracyjną, kontrola stanu technicznego powierzchni dachu, przestrzeganie przepisów, pomiary instalacji, przegląd stanu technicznego eksploatowanych maszyn i urządzeń, rozwaga, przestrzeganie przepisów ppoż. oraz bieżące kontrole, sprawnie działające urządzenia ochrony ppoż., próbne akcje ewakuacyjne, wzmożona uwaga, stosowanie środków ochrony indywidualnej, utrzymanie porządku przez pracowników, kontrola stanu technicznego, wzmożona uwaga, stosowanie środków ochrony indywidualnej, stosowanie przerw w pracy, zmiana pozycji przy pracy, wzmożona uwaga, stosowanie się do przepisów prawa o ruchu drogowym, kontrola stanu technicznego pojazdu, wzmożona uwaga, środki odstraszające, wstrzemięźliwość i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
26) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że zmuszano/nie, wykorzystywano/nie i nie tylko do pracy kominiarza, do czyszczenia kominów, przewodów i nie tylko m.in. małe dzieci i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
27) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że Kominiarz narażony jest na bezpośredni kontakt przez skórę i drogi oddechowe z substancjami niebezpiecznymi, wśród których są: tlenek węgla, ditlenek siarki, pyły, sadze, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny (PCDD/F), metale ciężkie i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
28) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że praca w środowisku tak wielu czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych może być przyczyną wielu dolegliwości zdrowotnych, a w ostateczności prowadzi do chorób zawodowych i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
29) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że prace kominiarskie powodują konieczność przebywania pracowników w warunkach dużego dyskomfortu oraz narażenia na czynniki chemiczne klasyfikowane jako palne, bardzo toksyczne, rakotwórcze, mutagenne a jednocześnie wykonywana praca jest bardzo pożyteczna społecznie i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
30) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że właściwy stan techniczny urządzeń grzewczych, przewodów wentylacyjnych i dymnych zapobiega brzemiennym w skutkach awariom i wypadkom, często śmiertelnym jak i licznych przypadkach zatrucia tlenkiem węgla, powodowanych złym stanem technicznym instalacji grzewczych i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
31) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że przeprowadzamy/nie badania oraz publikujemy/nie wyniki badań własnych o zawartości pyłu w powietrzu znajdującym się w kotłowni podczas mechanicznego czyszczenia kotła węglowego a także badania pochłaniania pyłów przez filtropochłaniacze z masek i półmasek przeciwgazowych i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
32) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że w sadzy i pyle węglowym oznaczono metale ciężkie: kadm, ołów i rtęć i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
33) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że kominiarze wykonujący swoją pracę są narażeni na różne czynniki szkodliwe dla zdrowia, występujące w szerokim przedziale stężeń. Zagrożenia chemiczne w dużej mierze zależne są od rodzaju i jakości spalanego paliwa i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
34) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że nowotwór skóry moszny to historycznie pierwsza choroba zawodowa zidentyfikowana wśród kominiarzy i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
35) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że Sir Percival Pott w 1775 r. zaobserwował, że u kominiarzy – wśród których znaczną część stanowili kilkuletni chłopcy – występują często nowotwory skóry i rak moszny i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
36) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że Sir Percival Pott wysunął hipotezę, według której obserwowane jednostki chorobowe powodowane są działaniem sadzy kominowej. Hipotezę z 1775 r. potwierdził von Volkmann, który zaobserwował podobne schorzenie wśród smolarzy oraz tego, że dalsze badania ujawniły, że związki zawarte w sadzy i smole powodują powstawanie nowotworu kolczysto-komórkowego oraz podstawno-komórkowego oraz tego, że tworzą przerzuty do pachwinowych węzłów chłonnych, przerzuty odległe stwierdza się sporadycznie i nie tylko oraz bycia/nie jak i jako taki kominiarz i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
37) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że w Skandynawii i nie tylko w latach 80. ub. wieku stwierdzono niepokojąco wysoki standaryzowany wskaźnik umieralności (SMR) wśród kominiarzy który w odniesieniu do przedziału ufności 95%, czyli stosunek obserwowanych zgonów w populacji kominiarzy do liczby zgonów mężczyzn w populacji Szwecji wynosił od 1,24 do 1,36. Badania obejmowały przypadki zgonów odnotowane w latach 1952- 2006 i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
38) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że Gustavsson, badając przyczyny wzrostu SMR, uzyskał wyniki świadczące o tym, że wysoka śmiertelność wśród przedstawicieli omawianej grupy zawodowej powodowana była głównie chorobami układu oddechowego i chorobami wątroby i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
39) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że główne zagrożenia związane z praca kominiarza to występowanie węgla, pyłów i zwartych w nich substancji chemicznych, toksycznymi i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
40) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że PM – particulate matter – jest terminem oznaczającym krople aerozoli oraz cząstki stałe zawarte w powietrzu i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
41) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że wartości PM10 i PM2.5 dotyczą głównie pyłów zawierających sadzę i popiół o wielkości cząstek poniżej odpowiednio 10 i 2,5 mikrometrów, cząstki stałe o średnicach ziaren poniżej 10 mikrometr wnikają lub przedostają się do układu oddechowego człowieka i są zatrzymywane w oskrzelach i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
42) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że cząstki stałe o średnicy ok. 2 mikrometrów zatrzymywane są w pęcherzykach płucnych, gdzie mogą adsorbować biologicznie czynne substancje, przedostawać się z krwią poza płuca i kumulować w niektórych narządach wewnętrznych i nie tylko oraz tego że szacuje się, że emisja cząstek stałych PM10 na skutek spalania węgla kamiennego w gospodarstwach domowych wynosi ponad 0,2 mg/m3 oraz tego, że wykazano, że zawartość pyłu w powietrzu wdychanym przez kominiarza w czasie oczyszczania przewodów kominowych wynosi 3-19 mg/m3 a zawartość benzo[a]pirenu osiąga wartości do 9,1 mikrogram/m3 i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
43) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że w pyłach wydostających się z przewodów dymnych i spalinowych mogą być również zawarte włókna azbestowe i krystaliczna krzemionka oraz tego, że pyły te mogą stać się przyczyną rozwoju groźnych chorób zawodowych, takich jak rak płuc, pylica płuc czy astma oskrzelowa oraz zmian patologicznych w opłucnej i osierdziu oraz bycia/nie ich ofiarą i nie tylko oraz tego, że zachorowalność mężczyzn na choroby zawodowe w Polsce w 2010 r. wynosiła 34,1 na 100 tys. zatrudnionych – drugą pozycję w tej statystyce stanowi pylica płuc i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
44) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że zgodnie z obowiązującym i nie tylko m.in. przepisami najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) na stanowisku pracy dla pyłu całkowitego wynosi 4 mg/m3 i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
45) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że jednym z zagrożeń dla pracy m.in. kominiarza i nie tylko są m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
46) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) to związki organiczne posiadające dwa i więcej skondensowanych pierścieni o charakterze aromatycznym a wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne jako zanieczyszczenia środowiskowe występują w postaci mieszanin homologów a najważniejszym przedstawicielem ich jest benzo[a]piren (B[a]P), choć grupa obejmuje ponad 200 związków chemicznych i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
47) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że znacznym zagrożeniem, związanym z cytotoksycznością omawianej klasy zanieczyszczeń, jest wysokie powinowactwo tworzenia adduktów, pomiędzy cząsteczkami wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi a łańcuchami DNA, RNA i nie tylko powstałe addukty negatywnie wpływają na replikację komórek i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
48) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że analiza kilkunastu podstawowych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych zawartych w węglach różnych gatunków wykazała zawartości w przedziale 0,2 do 2500 mg WWA/kg węgla a zawartość WWA w sadzy jest znacznie większa, a całkowity udział masowy związków organicznych wynosi ok. 60% i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
49) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że jednym z zagrożeń dla pracy m.in. kominiarza i nie tylko są m.in. dioksyny i furany które określają grupę związków, będących polichlorowanymi pochodnymidibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów (PCDD/F) i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
50) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że dioksyny powstają w procesach termicznych i ocenia się, że PCDD/F są najgroźniejszymi spośród poznanych ksenobiotyków a zawartość dioksan w sadzy jest bardzo zróżnicowana i zależy od składu chemicznego paliwa, warunków spalania oraz typu paleniska i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
51) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że badania kliniczne wskazują, że dioksyny wywieraj ą silnie mutagenne działanie zaburzając prawidłowy przebieg procesu podziału komórek, wykazują działanie teratogenne i alergizujące a przebieg zatrucia PCDD/F powoduje, że skutki mogą być odczuwalne po dłuższym czasie od wchłonięcia toksyn i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
52) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że stwierdzono negatywne oddziaływanie dioksyn na przebieg procesów komórkowych odpowiedzialnych za przemianę materii związanych z aktywnością cytochromu P-450, glucuronylotransferazy i glutationtransferazy i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
53) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że pierwszym objawem zatrucia dioksynami jest bolesna trądzik chlorowy (łac. chloracne) oraz tego, że Chloracne jest schorzeniem zapaleniowo-alergicznym, występującym głównie na skórze twarzy i rąk. Zmiany skórne utrzymują się latami powodując głębokie blizny i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
54) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że jednym z zagrożeń dla pracy m.in. kominiarza i nie tylko są m.in. metale ciężkie, które występują w każdym rodzaju spalanego paliwa, ponieważ stanowią jego nieodłączną część mineralną oraz tego, że w procesie spalania część metali i ich związków sublimuje, osadzając się na popiele lotnym czy sadzy i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
55) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że metale ciężkie, w postaci związanej bądź wolnej, są wprowadzane do organizmu wraz z cząstkami stałymi zawartymi w powietrzu a lotny popiół zawiera rtęć, tal, kadm, ołów, antymon, kobalt, chrom, nikiel, wanad oraz arsen i nie tylko a niektóre z tych metali mają ważne znaczenie dla organizmu i są niezbędne w procesach metabolicznych a spełniają one wymienione funkcje tylko w określonych stężeniach i nie tylko
56) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że istotną rolę w rozwoju i funkcjonowaniu organizmu odgrywają takie pierwiastki, jak cynk i miedź, natomiast arsen, chrom, kobalt, mangan oraz nikiel są potrzebne w znacznie mniejszych ilościach, inne metale, jak rtęć, kadm, ołów należą do grupy pierwiastków toksycznych, na które człowiek nie wykazuje zapotrzebowania fizjologicznego i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
57) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że u m.in. kominiarzy i nie tylko z wiekiem stężenie metali ciężkich w tkankach wzrasta, co w przypadku zwiększonego nagromadzenia objawia się działaniem toksycznym i powodują one choroby układów: pokarmowego, oddechowego, nerwowego, krążenia. Niektóre pierwiastki, jak kadm, rtęć, ołów wykazują działanie rakotwórcze lub potencjalnie rakotwórcze i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
58) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że w przypadku prac kominiarskich i wykonywanych na podobnych stanowiskach należy zwrócić uwagę na konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej w celu maksymalnego zabezpieczenia skóry przed kontaktem z sadzą m.in. rękawice ochronne, kombinezon ochronny i nie tylko oraz niezbędna jest również kompleksowa ochrona górnych dróg oddechowych i nie tylko, co nie wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, lecz wyłącznie ze świadomością społeczną i zdyscyplinowaniem osobistym pracownika, oraz tego, że obserwacje wskazują, że stosowanie filtrów i filtropochłaniaczy podczas prac kominiarskich jest praktyką rzadką i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
59) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że możliwa jest skuteczna ochrona przed pyłem i zawartymi w nim szkodliwymi substancjami chemicznymi m.in. poprzez zastosowanie filtropochłaniacza który pozwala usunąć ok. 99,9% ilości pyłu z wdychanego powietrza i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
60) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że oczyszczenie powietrza przy zastosowaniu filtropochłaniacza powoduje ograniczenie dziennych dawek, na które narażeni są kominiarze w związku z wykonywaną pracą, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia chorób nowotworowych i pylicy u pracowników i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
61) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że szacuje się, że podczas wykonywania prac kominiarskich pracownik zużywa ok. 10 m3 powietrza, co przy oznaczonym poziomie zapylenia skutkowałoby wprowadzeniem dawki ok. 13 mg pyłu respirabilnego do organizmu pracownika a wprowadzenie dawki metali ciężkich wraz z pyłem respirabilnym w omawianym przypadku stanowi mniej niż 1% bezpiecznej dawki dobowej, niepowodującej zmian zdrowotnych i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
62) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że ilość wchłoniętego metalu jest uzależniona od postaci w jakiej on występuje, jak również od metabolizmu człowieka, jego płci i wieku i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków
63) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że istotną zaletą stosowania filtropochłaniacza jest możliwość oczyszczania wdychanego powietrza z zanieczyszczeń chemicznych, jak tlenek węgla, tlenki siarki, lotne związki organiczne i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków


Dodano : 24-05-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 373 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.