Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Modlitwa punktowa oczyszczająca – 2 tygodniowa (aspekty chorób i zdrowia)
 
Autorzy; Sławomir Majda i Małgorzata Krata.

 Proszę najpierw obejżeć film przed wykonaniem modlitwy. Inna wersja tej modlitwy- dotycząca seksualności opublikowana jest na stronie internetowej Link

Pisząc instrukcję do pracy z ``Modlitwą Punktową``, przyjęliśmy z Małgorzatą Kratą seksualność jako pewien wzorzec tekstu. Pragnę zwrócić uwagę, że RELACJE Z BOGIEM są ważniejsze niż finanse i seksualność. Link do tej wersji modlitwy. Proponuję zatem przerobić dokładnie wszystkie w/w rodzaje energii, zjawiska i części fizyczne opisane lub omówione w w/w tekście. Rozszerzając je o przykładowy akapit dotyczący Boga ``-z naszym i cudzym bałwochwalstwem, z ograniczeniem Boga, ze sprzeniewierzaniem się i sprzeciwianiem się Bogu, z naszym i cudzym promowaniem siebie lub innych jak i jako wszelkiego rodzaju, znaczenia, poziomu, rangi i płci m.in. bóstwa, bogów, boginie, Goauldzi, władcy systemów, jako Mesjasze, z naszym a w związku z tym z naszym lub z cudzym byciem rozmaitymi oporującymi postaciami, Gumbasami, Matołkami, Downami i nie tylko nimi
W/w akapit łączymy kolejno z 21 czakramami, z 12 ciałami aurycznymi, 12 parami łańcuchów DNA, RNA itp11. Proponuję nie scalać seksualności, lub kwestii zdrowotnych z tematem dotyczącym relacji z Bogiem. Przy próbie scalenie może zgubić się logika wypowiedzi. Niektórym osobom trudno będzie też wytrzymać energetycznie to co przyjdzie w odpowiedzi na modlitwę.

Wersja zdrowotna jest już trzecim tekstem powstałym na bazie tej samej modlitwy. Z mojego doświadczenia wynika, że NIE należy łączyć ze sobą tematów z innych wersji tej modlitwy, ponieważ trudno nam będzie zachować przytomne rozumienie myśli przewodniej. Formułkę dotyczącą schorzeń opracowaliśmy z Konradem Jaszowskim.

Oddajemy Tobie Boże, abyś uczynił wszystko, co uważasz za stosowne wszystkie nasze [i ofiar naszego działania+imiennie tych dla których się modlimy] m.in. intencje, nawyki, potrzeby, wzorce, blokady, obciążenia, transy, transy podtrzymywania i odnawiania transów, wzorce nieprzytomności, hipnozy, kodowania, wszelkie formy zniewoleń, uwikłania, myślokształty i nie tylko oraz to wszystko co Ty Boże dawco życia jeszcze widzisz, a co ma jakikolwiek związek przyczynowo skutkowy z naszymi, a przez nas z cudzymi m.in. rozmaitymi, wszelkiego rodzaju, jakości, znaczenia, wielkości, stadium zaawansowania, perspektyw, płci, zarówno męskimi, żeńskimi, dziecięcymi, starczymi, zwierzęcymi, roślinnymi, kosmicznymi, zdrowotnymi, energetycznymi, fizycznymi, psychicznymi, umysłowymi, karmicznymi i nie tylko m.in. chorobami, zaburzeniami, dysfunkcjami, wadami, zwyrodnieniami, patologiami, dolegliwościami, słabościami, urazami, dysfunkcjami, ułomnościami, niedorozwojami, kalectwami m.in. fizycznymi, psychicznymi, duchowymi, energetycznymi, umysłowymi, genetycznymi, przewlekłymi, hormonalnymi, autoimmunologicznymi, bakteryjnymi, pasożytniczymi, wirusowymi, zakaźnymi, wkodowanymi, płciowymi, metabolicznymi, neurologicznymi, wewnętrznymi, zewnętrznymi, uleczalnymi, nieuleczalnymi, rozwojowymi, przynoszącymi kalectwa a nawet przynoszącymi śmierć i nie tylko oraz z wszelkimi innymi tu nie wymienionymi, jak również z brakami zdrowia, brakami witalności, brakami sił i energiczności i nie tylko, łącznie z ich wszelkimi przyczynami, skutkami, odpowiednikami, zamiennikami na poziomie 1-szej najwyższej czakry oraz przyległego kanału czakrowego i płaszcza czakrowego…….a także w kontekście ich wzajemnych oddziaływań i połączeń ze:
-wszystkimi pozostałymi 20-toma czakrami tymi poniżej i powyżej tej 1-szej najwyższej czakry (lub odpowiednio kolejnej),całymi kanałami czakrowymi, wszystkimi płaszczami czakrowymi oraz czakramami pobocznymi
-12-ma ciałami aurycznymi i 12-toma płaszczami aurycznymi, skrzydłami MD [i Dusz naszych ofiar] z 6-cioma ciałami aurycznymi i 6-cioma płaszczami aurycznymi i ze wzorcami doskonałości znajdującymi się na 7-ej warstwie aurycznej skrzydeł duszy lub tam gdzie Boże je umieściłeś
-12 parami łańcuchów DNA i RNA, wraz z całymi ich energetykami, z genomami, genotypami, chromosomami, genami, telomerami i nie tylko z nimi oraz z błędami w nich i mutacjami
-ze wszystkimi gruczołami dokrewnymi zarówno tymi 7-ma głównymi jak i pobocznymi oraz z wszystkimi maleńkimi gruczołami dokrewnymi znajdującymi się m.in. w pojedynczych komórkach ciała fizycznego takich jak np. komórki tłuszczowe, rozmaite komórki roślinne i inne
z naszym, a przez nas z cudzym czczeniem, promowaniem Boga, i odpowiednio z naszym lub cudzym m.in. bałwochwalstwem, z ograniczaniem, z zastępowaniem Boga, ze sprzeniewierzaniem się i sprzeciwianiem się Bogu, z naszym i cudzym czczeniem, promowaniem siebie lub innych jak i jako wszelkiego rodzaju, znaczenia, poziomu, rangi i płci m.in. bóstwa, bogów, boginie, Goauldów, władców systemów, jako Mesjaszy, jako pośredników do Boga, a w związku z tym z naszym i z cudzym byciem rozmaitymi oporującymi postaciami, Gumbasami, matołkami, magami, Downami i nie tylko nimi
-ze wszystkimi rodzajami tkanek m.in. nabłonkowych, łącznych, podporowych, mięśniowych, nerwowych, okrywających, wzmacniających, zasadniczych, przewodzących i nie tylko
-ze wszystkimi naszymi i cudzymi wszelkiego rodzaju, znaczenia m.in. receptorami i bodźcami zewnętrznymi i wewnętrznymi a w tym z receptorami czuciowymi, ruchowymi i wszelkimi innymi oraz procesami i mechanizmami reagowania i blokowania na wszelką stymulację, na bodźce oraz na informacje zewnętrzne i wewnętrzne, a w tym na pochodzące od Boga oraz z blokowaniem i otwarciem receptorów i nie tylko
-ze wszystkimi m.in. narządami, aparatami i sposobami m.in. spoczynku a także poruszania się i przemieszczania zarówno całych organizmów jak i ruchów i zastoin m.in. w komórkach, tkankach, narządach, w energetyce oraz ruchu, spoczynku i wpływu m.in. materii, energii, światła, plazmy, grawitacji, ciepła, promieniowań i nie tylko, z aktywnością, ze spaniem, snami, śnieniem, odpoczynkiem, relaksem, odnową, regeneracją
-ze wszystkimi procesami i przejawami m.in. wzrostu, namnażania, redukowania, rozpadów i patologii, mutacji, rozwoju i podziałów m.in. jąder komórkowych, materiałów genetycznych, tkanek, komórek, narządów, istot, organizmów, relacji, związków i nie tylko
-ze wszystkimi m.in. procesami, narządami, aparatami, energiami, mocami, relacjami służącymi do m.in. namnażania, do wydalania i usuwania zbędnych, szkodliwych i nadmiernych substancji, metabolitów, gazów, cieczy, toksyn, trucizn, substancji stałych i energii, obciążeń karmicznych i z procesami osmoregulacji, respiracji, defekacji, odtruwania, i wszelkimi innymi
-z obecnymi w nas i w innych wszelkimi m.in. czerniami, szarościami, zabrudzeniami, pustkami, nicościami, żywiołami, magią i tego wszystkiego odpowiednikami oraz z wszystkimi naszymi i cudzymi zgodami, z darami, z długami, zobowiązaniami, umowami, przysięgami, aktami, paktami, cyrografami, inicjacjami, rytuałami, sakramentami, kodowaniami, wszelkimi formami zniewoleń i ich konsekwencjami
-z wszystkimi m.in. cyframi, literami, figurami geometrycznymi płaskimi i przestrzennymi, z punktami, z prostymi, spiralami, z krzywiznami, z pułapkami, z kluczami, z promieniami, z sieciami, linami, łańcuchami, merkabami, podpięciami, piramidami, ośmiorniczkami, miotłami, z cudownymi artefaktami, z oddziaływaniem wszelkich postaci, umysłów, istot i ciał fizycznych, energetycznych, kosmicznych i ich odpowiedników oraz ich symboli
-z procesami regulacji i samoregulacji, z mechanizmami sprzężenia zwrotnego dodatniego i ujemnego w całych organizmach oraz w tkankach, narządach, energetyce i w komórkach, z regulowaniem zasadowości i kwasowości, ciśnień, objętości, stężeń, temperatur i wzajemnych oddziaływań m.in. gazów, cieczy, płynów, substancji, plazmy, grawitacji, ciepła, promieniowań i energii-z całym utrzymywaniem homeostazy, ze stałocieplnością i zmiennocieplnością
-z tworzeniem, z utrzymywaniem, z przekazywaniem i odbieraniem m.in. energii, informacji, sygnałów i wiadomości pomiędzy centrami energii, polami energii, pomiędzy poszczególnymi komórkami, tkankami, narządami, atomami, genami, gruczołami oraz z całymi szlakami przepływu informacji, energii, rozmaitych substancji i nie tylko ich m.in. w organizmach, narządach, tkankach, w całej istocie i duszy oraz w interakcjach z innymi
-z matrycami Duszy, z Motorniczymi Duszy, z modlitwami, z medytacjami, z planami karmicznymi
-z galimatiasami, z pomieszaniem, z niemocą i wycofaniem się, zniechęceniem, z naszą i cudzą wszechmocą i ekspansją
- ze wszystkimi energiami wznoszącymi i opadającymi, z wszystkimi statycznymi i ruchomymi obszarami punktami, polami energii, płaszczami centrami, cyklami, szumami energii, odbiornikami, nadajnikami, źródłami energii, z wszystkimi m.in. polami morficznymi, polami torsyjnymi, polami grawitacyjnymi z wszystkimi kanałami energetycznymi, punktami akupunkturowymi, idami, pingalami, szuszumami, kundalini, promieniami światła oraz ze wszystkimi innymi częściami składowymi budowy energetycznej i fizycznej jakie Ty Boże stworzyłeś, jakie stworzył ktokolwiek lub my sami
-ze wszystkimi sposobami, mechanizmami rozprzestrzeniania się i blokowania m.in. decyzji Boga i jego mocy tworzenia, światła Boga, miłości, zdrowia, witalności, przytomności, czasu, plazmy, grawitacji, ciepła, promieniowań w naszych i cudzych m.in. atomach, komórkach, tkankach, narządach, relacjach, w ciałach, w istotach, w sercach, w energiach i materii we wszystkich wymiarach istnienia
-sposobami myślenia, sposobami wyrażania samych siebie i z poczuciem własnego „ja”, z naszym i cudzym ego,ze wszystkimi układami kojarzeniowymi, z ośrodkami i sposobami myślenia i zwojami mózgowymi, z logiką i spójnością myślenia, z wszystkimi komórkami nerwowymi, wraz z ich połączeniami, rdzeniem kręgowym oraz ze wszystkimi rodzajami ruchów, odruchów, zmian i zastoin m.in. warunkowych i bezwarunkowych w organizmach i w energetyce, z tkankami nerwowymi wraz z neuronami i komórkami glejowymi i z tkankami przewodzącymi informacje i energie,ze wszystkimi mózgami m.in. drobnoustrojów, roślin, bytów, z talentami osobniczymi, z mózgami gadzimi, humanoidów, ludzkimi, korami mózgowymi, móżdżkami, układami nerwowymi obwodowymi i ośrodkowymi,
-z tkankami podporowymi kostnymi a w tym grubowłóknistą i drobnowłóknistą oraz chrzęstną m.in. sprężystą, szklistą i włóknistą, ze wszystkimi rodzajami kości, ości, stawów zarówno długimi, krótkimi, płaskimi oraz różnokształtnymi, ze szkieletami zewnętrznymi i wewnętrznymi a w tym szkieletami osiowymi, szkieletami kończyn, skrzydłami fizycznymi, z obręczami kończyn, trzewioczaszkami, szkieletami serc, wszelkimi wytworami rogowymi naskórka jak m.in. dzioby, włosy, futra, skóry, pióra, łuski, rogi, paznokcie, szpony, pazury, korale i inne ozdoby, z wszelkimi hydroszkieletami i całymi układami kostnymi kręgowców, z pancerzami i wszelkimi tkankami chroniącymi ciała i umożliwiającymi ruch, z garbami, kalectwami, urazami układów kostnoszkieletowych i innych, z układami kostnymi oraz ze wszystkimi połączeniami m.in. kości, ości, stawów, mięśni, ścięgien, komórek wszelkich istot i ich odpowiednikami z wszystkich wymiarów egzystencji
-ze wszystkimi kończynami, odnóżami, mackami, trąbami, ssawkami, płetwami, ogonami, penisami kostnymi i innymi wyrostkami kostnymi i nie tylko
-z tkankami nabłonkowymi, granicznymi, nabłonkami jednowarstwowymi i wielowarstwowymi oraz z wszelkimi tkankami okrywającymi, ze wszystkimi wyściółkami przewodów, przestrzeni w ciałach i pokrywającymi skórę, błony, korę i ich odpowiedniki, a także z tkankami tłuszczowymi, ze wszystkimi znamionami, z piętnami, symbolami, bliznami, tatuażami, zranieniami, urazami i nie tylko
-ze wszystkimi tkankami łącznymi płynnymi jak m.in. krew, osocze, limfa, hemolimfa oraz wszystkimi ich komórkami i całymi układami i obiegami a także płynami i sokami m.in. zwierząt, ludzi, roślin i wszelkimi innymi, transportującymi m.in. substancje odżywcze, tlen, gazy, minerały, toksyny, zatrucia, szkodliwe substancje oraz energie pochodzące od Boga, od rodziców, od bóstw, bogiń, kosmitów i nie tylko od nich
-ze wszystkimi tkankami miękkimi i mięśniowymi a w tym gładkimi i poprzecznie prążkowanymi m.in. typu sercowego, z wszelkimi tkankami budującymi przewody i narządy i umożliwiającymi poruszanie się, myślenie, seksualność, życie, z układami mięśniowym i ścięgnami, więzadłami, powięziami
-ze wszystkimi tkankami i układami, rodzajami m.in. pleśni, grzybów, roślin, Entów, drobnoustrojów a w tym m.in.: okrywającymi, wzmacniającymi, zasadniczymi, merystemami, tkankami stałymi, tkankami przewodzącymi i wydzielniczymi, z układami twórczymi, okrywającymi, fotosyntetyzującymi, przewietrzającymi, chłonnymi, przewodzącymi, spichrzowymi, wydzielniczymi, ruchowymi i innymi układami organizmów roślinnych oraz ze wszystkimi liśćmi, łodygami, korzeniami, kwiatami, nasionami, zarodnikami, owocami i tego wszystkiego odpowiednikami i nie tylko
-ze wszystkimi procesami odżywiania, z całą samożywnością i cudzożywnością wszelkich organizmów m.in. jednokomórkowych i wielokomórkowych oraz ludzkich, roślinnych, zwierzęcych, kosmicznych i innych-z zaburzeniami w tych procesach, ze wszystkimi układami trawiennymi m.in. od ust aż do odbytnicy, z przewodami pokarmowymi, sokami trawiennymi, z wszystkimi bakteriami, pasożytami, wirusami i drobnoustrojami wewnętrznymi i zewnętrznymi, z wątrobami, trzustkami, śledzionami, żołądkami, śliniankami, żuwaczkami, szczękoczułkami, nogogłaszczkami, zębami, językami, jamami gębowymi, jelitami przednimi, tylnymi, środkowymi, jamami ustnymi, gardzielami, gardłami, przełykami, jelitami cienkimi, jelitami czczymi, krętymi, grubymi, wyrostkami, odbytnicami i odbytami oraz całą perystaltyką
-ze wszystkimi układami oddechowymi, z wymianami cieczowymi i gazowymi przez powierzchnię ciał i zjawiskami dyfuzji, z drogami oddechowymi, jamami nosowymi, gardłami, krtaniami, tchawicami, oskrzelami, skrzelami, przetchlinkami oraz z wszelkimi innymi narządami oddechowymi, ze sposobami oddychania tlenowego i beztlenowego, gazowego, cieczowego, a w tym roślinnego, zwierzęcego i nie tylko
-wodami, z cieczami, płynami, gazami i z tlenami w organizmach i w energiach, z innymi pierwiastkami i związkami chemicznymi, biologicznymi, organicznymi i nieorganicznymi, z toksynami, dioksynami, z truciznami, narkotykami, alkoholami oraz wszystkimi energiami naszymi i cudzymi obecnymi w nas i w innych istotach 
-układami limfatycznymi, obronnymi, węzłami chłonnymi, układami tzw. odpornościowymi, z całą homeostazą i z ich odpowiednikami, zamiennikami
-układami moczowo-płciowymi, z nerkami i pęcherzami moczowymi i ich odpowiednikami, zamiennikami 
-ze wszystkimi energiami męskimi i żeńskimi-z ich zaburzeniami, nieprawidłowościami i z ich ekspresją i przejawieniami, wszystkimi rodzajami, sposobami naszego i cudzego rozmnażania zarówno płciowego jak i bezpłciowego, z bezpłodnością, z naszą a przez nas z cudzą prostytucją, orgiami, orgazmami, z cyklami menstruacyjnymi, z cyklami rozrodu,ze zniewoleniem seksualnością, z nierządem i ze zdradami seksualnymi i małżeńskimi, z aborcjami, z byciem matkami i ojcami ludzkości, siewcami życia, z byciem bóstwami płodności, z byciem wiedźmami, modliszkami, kastratami, eunuchami, alfonsami, z byciem dewiantami, homoseksualistami, pedofilami, zoofilami, ascetami, celibantami, samotnikami,tantrykami, fetyszystami, sadomasochistami z ofiarami tych i wszystkich i innych praktyk, osób, postaci, pomysłów i nie tylko
-sercami fizycznymi, duchowymi, energetycznymi i z ich odpowiednikami, z nienawiścią, brakiem miłości, z niechęcią, złością, wrogością, niesmakiem z odrazą i nie tylko
-szlakami biochemicznymi i szlakami energetycznymi z przerwami w nich i z ich uszkodzeniami, z przemianami energii i materii z wszelkimi cyklami
- z układami wydzielania wewnątrzkomórkowego i zewnątrzkomórkowego, układami hormonalnymi i enzymatycznymi
-z przejawionymi m.in. martwicami, anihilacją, destrukcją w relacjach, w związkach, w organizmach i w energiach, ze starościami, patologiami, wypadkami, kalectwami, śmierciami, zaburzeniami, nieprawidłowościami, dysfunkcjami i dysharmoniami w komórkach, tkankach, narządach, atomach, genach, w istnieniu, w organizmach i w energetyce, ze zranieniami, chorobami, urazami, kalectwami, naderwaniami, z ubytkami, z protezami, ze zwapnieniami, z przerostami, ze zrakowaceniami, z cystami, torbielami, opuchliznami, pigmentami, barwnikami, przebarwieniami, wylewami, zawałami, naczyniakami, udarami, zgniliznami, próchnicami i nie tylko z nimi
-z agresywnością, z uzbrojeniem, ze sposobami oraz środkami ataku i odpowiednio obrony, z biernością i z pasywnością
-z rozprzestrzenianiem się m.in. starości, śmierci komórkowej, śmierci energetycznej w organizmie, które rozpoczynają się od uszkodzenia jednego fragmentu komórki, jednego narządu, 1 organu, 1 pola energii, 1 cyklu, 1 rodzaju energii, 1 obszaru, 1 części istoty, gdzie dochodzi do uwolnienia m.in. substancji chemicznej, lub energii określanych jako sygnał śmierci lub patologii, który rozlewa się po całej komórce, organie, narządzie, energetyce, stopniowo porażając inne fragmenty komórki, narządu, organu, istoty, energetyki i nie tylko
-ze zmysłami, z aparatami: m.in. smaku, mowy, węchu, wzroku, słuchu, dotyku, jasnoczucia, jasnowidzenia, jasnosłyszenia, z telepatią, z materializacją zdarzeń, przedmiotów, pragnień, urojeń i nie tylko
-aminokwasami, białkami, tłuszczami, cukrami, z wzorcami pszczelimi i ich przemianami i z ich zaburzeniami, z wzorcami istot i owadów miodnych i zapylających
-genomami, genotypami, chromosomami, genami, telomerami i nie tylko z nimi oraz z błędami w nich i mutacjami
-relacjami z bliźnimi, z Duszami, z rodzinami, mężami, żonami, dziećmi, rodzicami, z relacjami z krewniakami, z naszymi przyjaciółmi, odpowiednio wrogami, z relacjami z goauldami, z boskimi matkami, z boginiami,z bóstwami, z Mesjaszami i z Tobą Boże Dawco Życia
-sposobami gromadzenia, zarabiania, wydawania, kontrolowania naszych i cudzych m.in. pieniędzy, dostatku, bogactw, z doświadczaniem i powodowaniem m.in. biedy, nędzy, wyrzeczeń i nie tylko ich, z windykacją i ściąganiem, tworzeniem, spłacaniem m.in zadłużenia, a w tym karmicznego
-z zachwytami, z buntami, oporami, z ich przejawieniami w światach astralnych, fizycznych, mentalnych, jak również z z zachwytami, z buntami, oporami w relacjach oraz z obciążeniami między wcieleniowymi, z obciążeniami z przed pierwszych wcieleń Duszy, z całej wielowymiarowości, z czasu, czasów i półczasów i nie tylko
-ze wszystkimi oddziaływaniami, interakcjami, zależnościami pomiędzy nami a bliźnimi i wszelkimi innymi istotami, całymi populacjami, cywilizacjami, gatunkami i środowiskami a w tym zjawiskami antagonistycznymi jak m.in. konkurencja, żerowanie, pasożytnictwo, drapieżnictwo, allelopatia, amensalizm oraz zjawiskami nieantagonistycznymi jak m.in. symbiozy, mutualizm, protokooperacja, komensalizm a także neutralizm i nie tylko-z naszymi i cudzymi m.in. traumami, stresami, wstrząsami, napięciami, lękami, nerwicami, natręctwami, uczuciami, emocjami, afektami, motywacjami, nastrojami, namiętnościami, sentymentami, pasjami i ich zaburzeniami, ich ekspresją, kumulowaniem oraz ich przyczynami i skutkami-z naszą i cudzą wolą a w tym wolna wolą i z jej ograniczeniami-ze wszystkimi kolorami, dźwiękami, drganiami, falami, częstotliwościami -z naszymi i cudzymi wszelkimi m.in. terapiami, uzdrawianiem, leczeniem, operacjami, farmakoterapiami, ziołolecznictwem, chemioterapiami, radioterapiami, naświetleniami, fizjoterapiami, psychoterapiami i tego wszystkiego odpowiednikami-ze wszystkimi naszymi i cudzymi m.in. regresami, regresingami, snami, wizualizacjami, wyobraźniami, wspomnieniami, pamięciami, wizjami, wglądami-ich przyczynami i skutkami i blokowaniem ich oraz wykorzystywaniem i doświadczaniem-z naszą i cudzą sprężystością, elastycznością, odkształceniami, sztywnością, podatnością
-ze wszystkimi nadmiarami i niedoborami oraz spełnieniami i niespełnieniami
Oddajemy Tobie Boże również do oczyszczenia do uzdrowienia m.in. w tych kwestiach i oddziaływaniach nasze i cudze zarówno męskie, żeńskie, dziecięce, zwierzęce, roślinne i nie tylko m.in. pochwy, jajniki, macice, jajowody, płodność, rozmnażanie, nasiona, jajka, ciąże, płody, jądra, penisy, prostaty, plemniki, pyłki nasienne, komórki rozrodcze, gruczoły płciowe, porody, sposoby zapładniania i rozmnażania raz piersi, sutki, gruczoły piersiowe, mleczne, usta, dziąsła, otwory gębowe i wszystkie inne otwory a także wszelkie procesy m.in pokwitania, kiełkowania, pączkowania, dojrzałości, rozkwitania, przekwitania, więdnięcia, dojrzałości, przekwitania, starości wraz z menopauzami i andropauzami i ich odpowiednikami
..i nie tylko, abyśmy my [ofiary naszych działań, zaproszeni] przejawiali się trwale istotami boskiego światła, tak jak Ty Boże chcesz i jak myśmy zawsze pragnęli dla najwyższego dobra.
Błagamy Boże o oczyszczenie tego wszystkiego, o uzdrowienie, o odbudowę, o całkowitą regenerację naszej i cudzej m.in. przytomności, energetyki, relacji, fizyczności, nie tylko u nas i ofiar naszego działania, u zaproszonych, zgodnie z wzorcami doskonałości. Błagamy też o zharmonizowanie nas i innych o dostosowanie, o kalibrację, dostrojenie, usprawnienie zgodnie z Twoją boską wolą, boskimi energiami i boskim planem dla nas, a także o wszelkie sądy boskie, jakie Ty Boże byś widział, pomiędzy nami a ofiarami, sprawcami, beneficjentami, inspiratorami, wszystkimi Duszami i istotami oraz Tobą Boże. Błagamy o uzdrowienie relacji z bliźnimi, z Duszami oraz z Tobą Boże na wszystkich poziomach, płaszczyznach-w czasie, czasach, w półczasach i w całej wielowymiarowości.
-Błagamy Boże, abyś uczynił to co uważasz za stosowne, wobec m.in. wszystkich strażników, weryfikatorów, promotorów, beneficjentów, świadków, krzywdzicieli, windykatorów, wobec ofiar naszych i cudzych działań, intencji, dążeń
-oddajemy również Bogu w tych celach, wszelkie m.in. symbionty i pasożyty, wirusy, drobnoustroje astralne oraz fizyczne i ich potomstwa, a w tym, m.in., jaszczury astralne, pająki, bazyliszki robaki i węże fizyczne i astralne oraz bóstwa wężowe rany przez nie uczynione, wszystko to co jeszcze wkodowane, co blokuje, zaburza-co odciąga od Boga, co oddala nas i innych od Boga, od światła, miłości, łaski, pełnego uzdrowienia
-Błagamy Boże o wypełnienie nas i ich wszystkich Twoim światłem, miłością, o błogosławieństwa i o Twoją łaskę na tych wszystkich wymienionych (oraz nie wymienionych) aspektach, przejawieniach, interakcjach, poziomach, płaszczyznach, elementach, przestrzeniach, obszarach, relacjach, energiach, w całej wielowymiarowości i nie tylko 
-Błagamy Boże, aby Twoja miłość, Twoja łaska, życzliwość, miłosierdzie, dary, wiedza, przyjaźń, zdrowotność, witalność, błogosławieństwa, całkowita regeneracja, Twoje wsparcie wszechmogące, radość istnienia, ciepło oraz miłość nasza własna i nie tylko one wypełniły nas, uzdrowiły nie tylko w tych wymienionych relacjach, aspektach i kwestiach oraz aby trwale przejawiły się i ugruntowały w nas i w nich wszystkich tu zaproszonych dla najwyższego dobra -oraz aby nastąpiło uzdrowienie z tym wszystkim czego tu nie wymieniliśmy a co Ty Boże jeszcze byś widział za stosowne do dodania i uwzględnienia u nas i u ofiar naszego działania i zaproszonych.

Rozpoczynając modlitwę każdego dnia, jednorazowo poprzedzamy ją wstępem, będącym również początkiem tzw. ``Schematu jednozdaniowego``Link.

Boże, prosimy Ciebie wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą abyś sobą wypełnił całą przestrzeń do której/ ku której się modlimy. Prosimy też o Twoją Bożą zgodę na naszą modlitwę. 
Boże stwórczej siły Miłości, wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą powołujemy się na wiedzę, mądrość Twoją i błagamy, abyś przejął całkowicie i trwale kontrolę nad nami, naszym istnieniem, abyś uczynił wszystko co uważasz za stosowne min. z wszystkimi rodzajami naszych i cudzych m.in. luster, masek, zasłon, podpięć, przekierowań, iluzji, myślokształtów, kapeluszy, nakryć głowy, nietrzeźwości, nieprzytomności, hipnoz, transów, nakładek, rogów, obrazów, oporów z ich przeciwieństwami, zamiennikami, synonimami, odpowiednikami i nie tylko z nimi jakie się pojawiają, jakie są potencjalne i odpowiednio jakie już są, lub mogą zaistnieć.
Pokłon. Prośba o otwarcie serca, o zebranie nas, mnie, mojej Duszy i całej naszej istoty przed Bogiem dawcą naszego życia. 
Wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą prosimy Ciebie Boże dający życie o ochronę dla nas, o oprzytomnienie, o przytomność dla mnie, mojej Duszy i dla całej istoty w trakcie, przed i po wypowiadaniu jakichkolwiek intencji, modlitw, próśb. Wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą prosimy, aby zawsze i wszędzie wszystko odbywało się przytomnie, według Twojej Boże woli, a nie wg. woli mojej, mojej Duszy, całej naszej istoty, bytu, twora.

 Technika pracy z tą modlitwą

1. Proszę najpierw obejrzeć film instruktażowy. ( W tym rozdziale opublikowałem inne podstawowe modlitwy do oczyszczania czakramów, DNA, ciał aurycznych itp. Link.)

2. Po przeczytaniu wstępu zaznaczonego powyżej kolorem ciemniejszego złota, uważnie czytam pierwsze zdanie modlitwy w/w. `` Oddajemy Tobie Boże do oczyszczenia, uzdrowienia, do natychmiastowej regeneracji wszystkie nasze [i ofiar naszego działania+imiennie tych dla których się modlimy] m.in. intencje, nawyki, potrzeby, wzorce, blokady, obciążenia, transy, transy podtrzymywania i odnawiania transów, wzorce nieprzytomności, hipnozy, kodowania, wszelkie formy zniewoleń, uwikłania, myślokształty i nie tylko oraz to wszystko co Ty Boże dawco życia byś jeszcze widział, które mają jakikolwiek związek przyczynowo skutkowy z naszym i cudzym czczeniem Boga, i odpowiednio z naszym lub cudzym m.in. bałwochwalstwem, z ograniczaniem Boga, ze sprzeniewierzaniem się i sprzeciwianiem się Bogu, z naszym i cudzym czczeniem, promowaniem siebie lub innych jak i jako wszelkiego rodzaju, znaczenia, poziomu, rangi i płci m.in. bóstwa, bogów, boginie, Goauldzi, władcy systemów, jako Mesjasze, a w związku z tym z naszym lub z cudzym byciem rozmaitymi oporującymi postaciami, Gumbasami, Matołkami, Downami i nie tylko nimi na poziomie 1-szej najwyższej czakry, oraz przyległego kanału czakrowego i płaszcza czakrowego……..a także w kontekście ich wzajemnych oddziaływań i połączeń ze:-wszystkimi pozostałymi 20-toma czakrami tymi poniżej i powyżej tej 1-szej najwyższej czakry (lub odpowiednio kolejnej) całego kanału czakrowego, wszystkich płaszczy czakrowy oraz czakramami pobocznymi``

3.Dodaję do tego słowo ``oraz`` np. ``drugą najwyższą czakrę znajdującą się na głównym kanale czakrowym``

``Proszę Boże o rozszerzenie tej modlitwy o wszystkie inne czakry znajdujące się poniżej tej 1-ej najwyższej czakry i cały kanał czakrowy``. 

4. I teraz czytam z kartki kolejne opisane w tekście elementy energetyki lub ciał fizycznych. Co zajmuje przeciętnie 20-25 minut. Jeśli możemy tekst czytać dalej ze zrozumieniem ( przytomnie) to możemy tak zrobić np. 2 kolejne elementy czyli w tym przypadku czakrę drugą najwyższą, lub jeszcze trzecią. Następnego dnia robimy kolejne czakry czyli nr 4,5,6. 

5. Kiedy dojdziemy do czakry najniższej czyli 21 ej. Możemy rozpocząć pracę z najwyższym dwunastym ciałem aurycznym i dwunastym, jego płaszczem aurycznym, aby sukcesywnie zejść w dół do ciała aurycznego nr 1 i płaszcza aurycznego nr1.  

6. Następnie pracujemy z siedmioma ciałami aurycznymi i płaszczami  kolejnych ciał aurycznych skrzydeł duszy i samymi skrzydłami. Ale uwaga! Zaczynamy od nr 6 i idziemy w dół do nr 1. Kończymy jednak na siódmej warstwie aurycznej skrzydeł duszy, gdzie mieści się ``Wzorzec Doskonałości dany od Boga``. Z tego względu tej warstwy się nie oczyszcza, ale możemy prosić o wydobycie i przejawienie  ``Wzorca Doskonałości`` właściwego dla nas.

7. Pary łańcuchów DNA, RNA których jest dwanaście robimy łącznie np. ``Pierwsza para DNA i RNA``. Pamiętając, że zaczynamy je oddawać Bogu do uzdrowienia właśnie od numeru 1. A następnie kolejno 2,3- aż do 12. Po zrobieniu caaaaaałej energtyki możemy zacząć pracę z elementami ficznymi i tak kolejno; gruczoły dokrewne 7-1 i gruczoły znajdujące się w komórkach, narządy korpusu cała, układ kostno - szkieletowy z jego elementami, układ nerwowy a w tym wszystkie ośrodki mózgowe, śmierć komórkowa itp. 


Dodano : 02-11-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 539 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.