Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Ateizm - intencje do przemodlenia

1.Naszego bycia/nie wszelkiej rangi, poziomu, płci, znaczenia, wielkości m.in. ateistami, agnostykami niewierzącymi, wątpiącymi i zaprzeczającymi istnieniu Boga, Dusz, sił nadprzyrodzonych i odpowiednio bóstw, bogiń i nie tylko m.in. jako sprzecznych z rozumem, nauką, logiką, empiryzmem, zdrowym rozsądkiem i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
2.Naszego jako wszelkiej rangi, znaczenia, płci, poziomu, wielkości m.in. ateiści, niewierzący, wątpiący, racjonaliści i nie tylko negowania potrzeby jakiejkolwiek religii oraz podważania, zaprzeczania i zwalczania wszelkich religii, doktryn religijnych a także wiary w Boga i odpowiednio w bóstwa, boginie, dusze, siły nadprzyrodzone, ezoterykę i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
3.Naszego bycia/nie wszelkiej rangi, poziomu, płci, znaczenia, wielkości m.in. ateistami m.in. ukrytymi, słabymi i odpowiednio zadeklarowanymi, silnymi, ugruntowanymi i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
4.Naszego bycia/nie wszelkiej rangi, poziomu, płci, znaczenia, wielkości min ateistami, agnostykami niewierzącymi m.in. z własnego wyboru, na skutek samodzielnej decyzji, świadomie odrzucającymi wiarę w Boga i odpowiednio w rozmaite religie, bóstwa, boginie, w istnienie Dusz, świata duchowego i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
5.Naszego bycia/nie taką istotą jaka m.in z racji miejsca urodzenia, koneksji rodzinnych, wychowania, społeczeństwa i kultury nigdy nie słyszała, nie wiedziała o istnieniu m.in. Boga, Dusz i odpowiednio bóstw, bogiń i nie tylko oraz naszego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
6.Naszego bycia/nie taką istotą jaka aktywnie, z przekonaniem, bez przekonania, z własnego i odpowiednio cudzego wyboru, polecenia m.in. neguje, zwalcza, zaprzecza, podważa, udowadnia bezsens i szkodliwość wszelkich religii, dogmatów, wierzeń a w tym w Boga, Dusze, świat duchowy i odpowiednio w bóstwa, boginie i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
7.Naszego tworzenia, należenia, promowania i działania w rozmaitych m.in. grupach, ruchach, organizacjach m.in. ateistycznych, naukowych, racjonalnych, naukowo-racjonalnych m.in. z powodu wierzenia, że każda religia, wierzenia są przyczyną wielu m.in. problemów, konfliktów, wojen, zatrucia, zła, nieszczęść, kłótni, sporów i odpowiednio są sprzeczne z rozumem, zdrowym rozsądkiem, nauką i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
8.Naszego na rozmaite sposoby działania/nie w taki sposób aby rozmaite dogmaty, ideę Boga, bóstw, bogiń, wszelkich religii m.in wymazywać, zniekształcać, wypleniać ze świadomości wszelkich ludzi, dusz, istot, bytów, tworów m.in z powodu takiego aby nie szkodziły, aby nie powodowały konfliktów, wojen, sporów a w tym tak z dobrego serca i odpowiednio z powodu mojego, mojej Duszy, istoty i innych dusz, istot m.in. buntu, przekory i z wszelkich innych przyczyn oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
9.Naszego bycia/nie m.in. inicjowanymi, kodowanymi i naszego inicjowania, kodowania innych ludzi, dusz, istot na bycie/nie wszelkiej rangi, znaczenia, poziomu, płci, wielkości m.in. ateistów, silnych ateistów, zadeklarowanych, ateistów, wątpiących, niewierzących
10.Naszego nazywania i bycia/nie nazywanymi m.in. ateistami, agnostykami poganami, niewierzącymi z powodu naszego i cudzego wierzenia i wyznawania innego boga, bóstwa, bogini niż większość społeczeństwa w jakiej my i inni żyjemy, funkcjonujemy z powodu należenia/nie do innej religii, sekty religijnej i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
11,Naszego krytykowania, podważania a w tym posiadając i szukając ku temu odpowiednich argumentów, dowodów rozmaitym m.in. religiom, wyznaniom, sektom religijnym, bogom, bóstwom, boskim matkom, Bogu, Duszom i nie tylko
12.Naszego bycia/nie taka istotą jaka nie neguje ani też nie afirmuje istnienia Boga, Dusz i odpowiednio bóstw, bogiń a w tym naszego bycia/nie ateistami, agnostykami niewierzącymi tylko częściowo, okazjonalnie, w odpowiednich warunkach, elastycznie, dopasowując się do aktualnych i w danej chwili naszych i cudzych oczekiwań, zapotrzebowani i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
13.Naszego odpoczywania/nie, wyciszania się/nie, relaksowania się/nie m.in. od Boga i odpowiednio bóstw, bogiń, religii, bałwochwalstwa m.in. w ateizmie, będąc ateistami, agnostykami niewierzącymi zajmując się sprawami tylko/nie materialnymi, światem materialnym, widzialnym i odpowiednio różnymi misjami, obowiązkami i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
14.Naszego bycia/nie wobec Boga, Dusz i odpowiednio bóstw, bogiń taką istotą, duszą m.in. zobojętniałą, pasywną, bierną, nieufną, drętwą, beznamiętną, niechętną, niewzruszoną, nieżyczliwą, znudzoną, oporną i nie tylko
15.Naszego skupiania się, odwoływania się, promowania, tworzenia i polegania na ideach m.in. liberalizmu a w tym społecznego, wyznaniowego, politycznego, na wiedzy naukowej, empirycznej, na logice, racjonalizmie, sceptycyzmie, cynizmie, rozmaitych nurtach i teoriach świeckich jak humanizm, racjonalizm, naturalizm, na dowodach a w tym empirycznych potwierdzających bądź zaprzeczających istnieniu bądź nie istnieniu m.in. Boga, Dusz i odpowiednio bóstw, bogiń, sił tzw nadprzyrodzonych, świata duchowego i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
16.Naszego wyznawania/nie, promowania/nie rozmaitych idei, wyznań, wierzeń, filozofii, nurtów po części ateistycznych, jakie nie odwołują się bezpośrednio bądź w cale do Boga, odpowiednio bóstw, bogiń, Dusz i nie tylko takich jak m.in. buddyzm a także naszego wyznawania, promowania m.in. dżinizmu, konfucjonizmu i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
17.Naszego m.in. zrywania, odwracania się, ukrywania się, uciekania od i przed m.in. Bogiem, bóstwami, boginiami podążając, wyznając i promując m.in. ateizm, bezbożność, rozmaite wyznania, nurty, filozofie tzw świeckie, oparte na nauce, logice, empiryzmie i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
18.Naszego uważania, wierzenia, promowania, że sam Bóg Dawca Życia, Stwórca jest kolejnym bóstwem, takim samym lub podobnym do wszelkich znanych i nieznanych nam bóstw, bogiń jakich pełno w rozmaitych religiach, doktrynach, sektach, wyznaniach i tym samym naszego bycia/nie obecnie i zostawania w kolejnych inkarnacjach mojej Duszy m.in. satanistami, ateistami i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
19.Naszego bycia/nie m.in. ojcami, matkami, założycielami, promotorami, strażnikami, ochroniarzami, weryfikatorami, twórcami, organizatorami, współtwórcami i nie tylko rozmaitych wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, poziomu m.in. doktryn, nurtów, poglądów, światopoglądów, idei i nie tylko jakie opierają się na odrzucaniu, zaprzeczaniu, negowaniu, podważaniu teizmu, deizmu czy monoteizmu a w tym takich jak m.in. agnostycyzm, sceptycyzm, cynizm, rozmaite nurty świeckie, naukowe i pseudonaukowe i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
20.Naszego bycia/nie wszelkiej rangi, poziomu, znaczenia, wielkości m.in. ateistami, agnostykami niewierzącymi z racji tego, że nie zdążyliśmy bądź nie mięliśmy okazji, sposobności aby zapoznać się z wiedzą, rozmaitymi doktrynami, koncepcjami i rozmaitymi kwestiami na temat m.in. Boga i odpowiednio bóstw, bogiń, duchowością i nie tylko a w tym jako m.in. dzieci a także istoty dorosłe, jako ludzie, dusze, istoty, byty, twory, zwierzęta, kosmici i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
21.Naszego jak i jako wszelkiej rangi, poziomu, płci, znaczenia, wielkości m.in. ateiści, niewierzący, wątpiący, racjonaliści, sceptycy i nie tylko m.in. szukania, posiadania, zbierania, tworzenia, promowania, rozpowszechniania rozmaitych m.in. dowodów, argumentów, potwierdzeń, zaprzeczeń a w tym naukowych, empirycznych i każdych innych jakie potwierdzają i odpowiednio zaprzeczają istnieniu bądź nie istnieniu m.in. Boga, Dusz, odpowiednio bóstw, bogiń, świata niematerialnego i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
22.Naszego wierzenia/nie, promowania/nie i formowania takich prawd, stwierdzeń, że tylko to co namacalne, badalne, empiryczne, co można zobaczyć, dotknąć, zmierzyć, logicznie wytłumaczyć w sposób naukowy, racjonalny i odpowiednio na podstawie posiadanej i potwierdzonej wiedzy to wówczas jest prawdziwe, rzeczywiste nie zaś urojone, wymyślone oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
23.Naszego i cudzego podejmowania wszelkich prób, metod, sposobów działania takich aby w sposób logiczny, racjonalny, naukowy wytłumaczyć, określić rozmaite m.in. zjawiska związane z duchowością, Bogiem, Duszami i odpowiednio bóstwami, boginiami, religiami, rozmaite nasze i cudze widzenia, wglądy, jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jasnoodczuwanie i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
24.Naszego wierzenia/nie, promowania/nie jakoby brak dowodów potwierdzających istnieniu Boga, Dusz, odpowiednio bóstw, bogiń był już wystarczającym powodem na ich nieistnienie oraz naszego w związku z tym bycia/nie m.in. ateistami, agnostykami niewierzącymi, wątpiącymi, nieprzekonanymi, racjonalistami, sceptykami, agnostykami i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
25.Naszego bycia/nie ateistą nawróconym z powodu m.in. strachu, choroby, na łożu śmierci, w czasie rozmaitych kryzysów a w tym aby szukać ratunku, pomocy aby chwycić się ostatniej sposobności na pomoc samym sobie i odpowiednio innym, kiedy wszystkie inne metody już zawiodły, a w tym takie w jakie wierzyliśmy całe zycie oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
26.Naszego bycia/nie jak i jako ateiści m.in. anty-teistami a więc takimi jacy walczą, zwalczają, negują i sprzeciwiają się wszystkim i wszystkiemu co przypomina i pochodzi od Boga i odpowiednio bóstw, bogiń i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
27.Naszego jak i jako wszelkiej rangi, poziomu, płci, wielkości, zakresu m.in. ateiści posiadania/nie, przejawiania/nie, podtrzymywania/nie m.in. braku motywacji religijnej, moralnej, czynnego wyłączenia się z rozmaitych problemów związanych z religiami, sektami religijnymi a także obojętności i braku zainteresowania problematyką i zagadnieniami związanymi z Bogiem, Duszami i odpowiednio bóstwami, boginiami, jak również bycia/nie nieświadomymi rozmaitym koncepcjom tzw bóstwa i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
28.Naszego odrzucania/nie wszelkich teorii istnienia Boga, Dusz, odpowiednio bóstw, bogiń i nie tylko a w tym z powodów, pobudek natury ontologicznej, gnoseologicznych, epistemologicznych a także psychologicznych, socjologicznych, naukowych i każdych innych oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie tego skutków
29.Naszego kierowania się/nie, tworzenia/nie i promowania m.in ateizmu epistemologicznego a więc takiego jaki zakłada, że ludzie, istoty nie są w stanie rozstrzygnąć, dowieść o istnieniu bądź nie istnieniu Boga, Dusz i odpowiednio bóstw, bogiń, świata niematerialnego, że nie są w stanie ich znać, poznać, doświadczyć, zobaczyć, usłyszeć, że są natomiast związane jedynie z umysłem, zapotrzebowaniem a w tym psychicznym i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
30.Naszego wierzenia/nie, promowania/nie jakoby świat, kosmos, wszelkie formy i przejawy życia są samowystarczalne i same ukierunkowują własną ewolucję, są przeniknięte „wszechobecną koniecznością przyrody” a zatem brak jest w nich miejsca na jakiś zewnętrzny plan, zewnętrzną wolę i cel a w tym na Boga i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
31.Naszego wierzenia/nie, promowania/nie jakoby Bóg i odpowiednio bóstwa, boginie, wierzenia i dogmaty religijne, religie, sekty religijne, wyznania są jedynie m.in. wymysłami, urojeniami, bajkami jakie stworzone zostały aby zaspokoić różnorakie potrzeby a w tym psychiczne, emocjonalne, duchowe a także po to aby spełniać określone funkcje społeczne jakie są używane przez ludzi, istoty będące u władzy a w tym po to aby niewolić nas i innych, aby straszyć, budować rozmaite hierarchie, układy, zależności i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
32.Naszego wierzenia/nie, promowania/nie że brak jest kompatybilności i logiki we właściwościach przypisywanych Bogu, bóstwom, boginiom jak m.in. ich status twórcy, niezmienność, bezczasowość, wszechwiedza, wszechmoc, wszechmiłosierność, sprawiedliwość, miłosierdzie kiedy to świat pełen jest zła, cierpienia, patologii, niesprawiedliwości i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
33.Naszego wierzenia/nie, promowania/nie że wolna wola nasza i Duszy nie istnieje, gdyż nie jesteśmy w stanie pozbyć się m.in. cierpienia, problemów, chorób i innych naszych i cudzych trosk jakich przecież wcale nie chcieliśmy, jakie na nas spadły a w tym nie z naszej winy, ani na skutek naszej woli a z jakimi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
34.Naszego wierzenia/nie, promowania/nie jakoby głównym i wystarczającym źródłem etyki i dążenia do dobra był m.in. humanizm jaki bez odwoływania się do Boga, odpowiednio bóstw, bogiń pozwala na rozwiązywanie wszelkich problemów natury moralnej, etycznej, egzystencjalnej, społecznej i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
35.Naszego wierzenia/nie, promowania/nie idei, że skoro wielu ludzi będących m.in. ateistami, agnostykami racjonalistami są m.in. szczęśliwi, bogaci, spełnieni, zdrowi to oznacza, że nie ma potrzeby odwoływania się czy tez modlenia się do Boga, odpowiednio bóstw, bogiń, gdyż ci i tak nie ingerują i nie zajmują się sprawami materialnymi, doczesnymi oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
36.Naszego jak i jaki wszelkiej rangi, zakresu, wielkości, poziomu, płci m.in. ateiści, niewierzący, sataniści walczenia i zwalczania m.in. Boga, bóstw, bogiń, religii, dogmatów, wierzeń, sekt religijnych, bałwochwalstwa oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
37.Naszego jako rozmaici m.in. filozofowie, badacze, naukowcy jako ludzie, istoty tworzenia/nie, wymyślania/nie i promowania/nie takich idei, nurtów, teorii a w tym ateistycznych, satanistycznych, bałwochwalczych jakie są, były wzorem, pierwowzorem, inspiracja dla rozmaitych socjopatów, tyranów, despotów, dewiantów, dla ich działalności, dla wprowadzania reżimów, jakie dały argumenty na powstanie rozmaitych destrukcji, nieszczęść, cierpień dla ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, kosmitów i nie tylko oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków
38.Naszego wierzenia/nie, promowania poglądów jakoby etyka i moralność w działaniu kierowane jedynie strachem przed Bogiem, bóstwami, boginiami ich wytycznymi bądź nakazami są dowodem i świadczą o zniewoleniu jednostki i jej ślepym posłuszeństwie a jedynie ateizm, racjonalizm, kierowanie się logiką dają prawdziwą wolność wyboru i samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz naszego i cudzego promowania takich postaw, idei i doświadczania/nie tego skutków

Spisała Małgorzta Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie bycia biedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

 


Dodano : 25-07-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1276 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.