Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Przysięgi wojskowe; intencje do przemodlenia

Autorka Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

 1.Naszego w obliczu Boga, bóstw, wodzów, oficerów, kolegów, flagi, godła przysięgania, ślubowania m.in. całemu Narodowi m.in. polskiemu i odpowiednio innym narodom tego, iż powierzonej nam władzy użyjemy jedynie dla dobra narodu, kraju, dla obrony granic, ugruntowanie wolności nie zaś dla potrzeb własnych ani cudzych, a także naszego proszenia/nie m.in. Boga, bóstw aby dopomogli żeby właśnie tak się stało oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2.Naszego i cudzego przysięgania/nie m.in. Bogu, Trójcy Świętej, bóstwom, i nie tylko m.in. wierność i dbałość o Ojczyznę naszą a także gotowości do oddania życia, do obrony do ostatniej krwi m.in. za świętą sprawę zjednoczenia Ojczyzny, państwa, miasta, ulicy, rodziny i ochrony godności, niepodległości, a także w obronie m.in. sztandaru narodowego i honoru oręża narodowego, honoru władców, królów, Narodu, innych ludzi, dusz, istot i nie tylko oraz naszego i cudzego brania za świadka Boga, bóstw i proszenia/nie aby dopomogli, aby tak się właśnie stało i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3.Naszego i cudzego przysięgania/nie m.in. Bogu, bóstwom, Trójcy Świętej i nie tylko m.in. dbałości o dobro powierzonych nam żołnierzy, wojsk jak również przysięgania/nie iż strzec będziemy karności wojska, żołnierzy innych ludzi, Dusz, istot oraz tego, że wedle najlepszej wiary, sumienia i honoru wojskowego będziemy sprawować nad wojskami dowództwo a w tym kierując się dobrem narodu, Ojczyzny, kraju i odpowiednio dobrem naszym i cudzym oraz naszego i cudzego brania za świadka Boga, bóstw i proszenia/nie aby dopomogli, aby tak się właśnie stało i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4.Naszego i cudzego m.in. przysięgania/nie na Boga Wszechmogącego, na bóstwa, na Trójcę Świętą tego, iż będziemy strzec honoru żołnierza, rycerza a także ich posłuszeństwa, karności i nie tylko oraz naszego i cudzego brania za świadka Boga, bóstw i proszenia/nie aby dopomogli, aby tak się właśnie stało i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5.Naszego i cudzego m.in. w obliczu Boga Wszechmogącego, bóstw, bogiń, Trójcy Świętej i nie tylko m.in. przysięgania/nie i ślubowania/nie tego, że Ojczyźnie, krajowi i sprawie całego narodu zawsze i wszędzie wiernie służyć będziemy, że kraju dla dobra wspólnego do ostatniej kropli krwi bronić będziemy, że naszym przełożonym i innym ludziom, duszom, dowódcom, władcom, królom, bóstwom zawsze i wszędzie posłuszni będziemy i wiernie wszystkie polecenia wykonywać będziemy oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6.Naszego i cudzego przed Bogiem Wszechmogącym, bóstwami, boginiami, Trójcą Świętą i nie tylko m.in. przysięgania/nie, ślubowania/nie tego iż chorągwi wojskowej nigdy nie odstąpimy, że na straży konstytucji ( lub innych aktów prawnych ) stać będziemy, że prawu, dowódcom i władzy zawsze ulegli będziemy, że rozkazy dowódców i przełożonych wiernie wykonywać będziemy, tajemnic wojskowych strzec będziemy a za sprawę Ojczyzny, kraju, władcy, bóstw walczyć będziemy do ostatniego tchnienia w piersiach, oraz tego, że zawsze postępować będziemy tak aby życ i umierać jak prawy żołnierz, wojak i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7.Naszego i cudzego uroczyście/nie m.in. przysięgania/nie, ślubowania/nie m.in. skrwawionej/nie ziemi naszego kraju, Ojczyźnie, Egregorom, władcom, królom i nie tylko tego, że zawsze i wiernie walczyć będziemy z najeźdźcami, że utrwalać będziemy wolność, niepodległość i potęgę kraju, ściśle przestrzegać i dochowywać tajemnicy wojskowej, wiernie służyć ojczyźnie i nigdy jej imienia nie skalać, stać nieugięcie na straży praw narodu a wszystkich obywateli mieć w równym poszanowaniu oraz niezłomnie bronić swobód demokratycznych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8.Naszego i cudzego przysięgania/nie, ślubowania/nie tego, że strzec będziemy wolności, niepodległości i granic kraju, Ojczyzny, a w razie potrzeby nie szczędzić ani krwi, ani życia, mężnie walczyć w obronie ojczyzny aż do pełnego zwycięstwa nad wrogiem, stać nieugięcie na straży pokoju a w tym w jednym szeregu wraz z sojuszniczymi armiami by w razie napaści walczyć w braterskim przymierzu o świętą sprawę niepodległości, wolności i szczęścia ludu, narodu, bliźnich a także tego że będziemy/nie uczciwymi, zdyscyplinowanymi, mężnymi, odważnymi i czujnymi, do szkoleń wojskowych gorliwie się przykładać, wykonywać dokładnie rozkazy i wiernie trzymać się przepisów regulaminów, strzec pilnie mienia wojskowego i społecznego i nigdy nie splamić honoru i godności żołnierza i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9.Naszego składania/nie rozmaitych przysiąg, ślubowań wojskowych z równoczesnym przysięganiem, że za złamanie tych że przysiąg zgadzamy się aby dosięgnęła nas surowa ręka sprawiedliwości, dając tym samym prawo do wykonania na nas rozmaitych m.in. egzekucji, wyroków nawet z kara śmierci włącznie i wszelkich innych oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10.Naszego i cudzego przed Bogiem Wszechmogącym, bóstwami, boginiami, Trójcą Świętą i nie tylko m.in. przysięgania/nie, ślubowania/nie tego iż dobru powszechnemu służyć będziemy, wszelkie zło i niebezpieczeństwa od Ojczyzny czujnie odwracać, godności narodowej strzec niezachwianie, obowiązkom urzędu i służby poświęcać się niepodzielnie a dla całego narodu być jednakowo sprawiedliwym, bez różnicowania na lepszych i gorszych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11.Naszego i cudzego składania/nie, ślubowania/nie rozmaitych wszelkiej rangi, poziomu, znaczeni, wielkości m.in. przysiąg wojskowych i ich odpowiedników m.in. będą świadomymi/nie odpowiedzialności wobec Boga i historii oraz za historię jaka może być naszym udziałem i nie tylko a w tym przysiąg i ślubowań dobrowolnie i pod przymusem, za namowa i inspiracją innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12.Naszego i cudzego składania/nie, ślubowania/nie rozmaitych wszelkiej rangi, poziomu, znaczeni, wielkości m.in. przysiąg wojskowych i ich odpowiedników m.in. pisemnie, ustnie w towarzystwie i wobec a także przed innymi ludzmi, Duszami, istotami, zwierzętami, kosmitami, bóstwami, boginiami, boskimi matkami, władcami, królami, cesarzami, dowódcami, półbogami, żywymi bogami, guru, asurami i nie tylko a w tym takich jakie są na wieki, na zawsze, jakich nie można złamać, rozwiązać m.in. z uwagi na ogromne sankcje, kary, utratę honoru, godności, czci, i rozmaite niekorzyści, cierpienia, uwikłania jakie mogły by nas i bliźnich spotkać i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13.Naszego i cudzego posiadania/nie, trzymania/nie i uzależnienia/nie od rozmaitych wszelkiej rangi, poziomu, płci m.in. strażników, weryfikatorów, ochroniarzy i nie tylko naszych i cudzych wszelkich ślubowań, przysiąg, nakazów, zakazów a w tym wojskowych i im podobnych jak również rozmaitych m.in. tajemnic wojskowych, państwowych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14.Naszego i cudzego składania/nie, ślubowania/nie rozmaitych wszelkiej rangi, poziomu, znaczeni, wielkości m.in. przysiąg wojskowych i ich odpowiedników m.in. na rozmaite święte/nie księgi, na imię przodków, królów, władców, na rozmaite insygnia m.in. władzy, na nasze własne nazwisko, na nasze życie, istnienie, na Boga, bóstwa, boskie matki, guru, na innych ludzi, Dusze, istoty i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 06-11-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 992 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 14-09-2019 13:46:30

    ``Jeśli zatem każde złe słowo jest przedmiotem odrazy dla  Boga , to za jak wielką odrazę musimy uznać złe słowo zaparcia się Boga, złe słowo publicznego uznania cudzego boga, złą przysięgę człowieka, istoty niesubstancjalnej? Kiedy zaproponują nam złożenie takiej przysięgi, powinniśmy przypomnieć sobie słowa Jezusa „A ja wam mówi, byście w ogóle nie przysięgali". Jeśli bowiem kto przysięga na niebo, obraża tron boży, jeśli ten, kto przysięga na ziemię, popełnia bezbożność, bo na równi z Bogiem stawia tak zwany „podnóżek stóp bożych", jeśli ten, kto przysięga na własną głowę, grzeszy, to za jak wielkie przewinienie powinniśmy uznać przysięgę na czyjś los? Bo trzeba wówczas pamiętać także o następujących słowach: „Z każdego bezużytecznego słowa sprawę w dniu sądu". A jakież słowo jest bardziej bezużytecznie niźli przysięga oznaczająca wyparcie się Boga?`` Fragment książki ``Zachęta do męczeństwa``  Orygenesa.