Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Łaska w ujęciu doktryn Kościoła – intencje do przemodlenia

Spisała Agata Pająk.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszego/cudzego bycia/nie świadomymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że łaska, m.in. w teologii i nie tylko rozumiana/nie jest/nie, jako dar udzielany/nie człowiekowi, duszy, istocie przez Boga, a którego przyznanie/nie nie jest/nie związane/nie z żadną zasługą oraz, może/nie dotyczyć/nie, dotyczy/nie, życia duchowego lub materialnego, a także może/nie być/nie, lub jest/nie niezbędna/nie do osiągnięcia niektórych celów religijnych i naszego/cudzego czucia/nie się godnymi i odpowiednio niegodnymi przyjęcia/nie, przyjmowania/nie takich łask, odrzucania/nie ich, proszenia/nie o nie, lekceważenia/nie ich i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
2. Naszego/cudzego używania/nie w języku potocznym słowa łaska, jako wyświadczenie/nie komuś przysługi, jako dobry/nie czyn, którego nie miało/nie się obowiązku spełnić/nie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
3. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, że łaska jest/nie uczestnictwem w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
4. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że łaska jest/nie darem danym/nie darmo/nie z inicjatywy Boga, ma/nie charakter nadprzyrodzony, przerasta rozum i wolę człowieka oraz, że przez łaskę Bóg się objawia/nie i udziela/nie, a także łaska oczyszcza/nie z grzechu i uświęca/nie oraz wspomaga/nie powołanie i usprawiedliwia/nie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
5. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że łaska może/nie być/nie, jest/nie habitualna, czyli jest/nie, może/nie być/nie trwałym/nie uzdolnieniem do życia zgodnie/nie z powołaniem, albo może/nie być/nie, jest/nie aktualna, czyli jest/nie, może/nie być/nie darem interwencyjnym wspierającym/nie m.in. nawrócenie, uświęcenie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
6. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że m.in. poprzez chrzest zostaje/nie człowiekowi udzielona/nie łaska uświęcająca, jaka jest/nie darem habitualnym, to znaczy takim, który w sposób trwały/nie uzdatnia/nie człowieka do świętości i życia mocą Bożej miłości i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
7. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że w sakramentach chrześcijańskich Bóg udziela/nie łaski sakramentalnej, czyli daru związanego/nie z charakterem sakramentu zaś charyzmaty, jak też wszystkie inne uzdolnienia są/nie łaskami szczególnymi i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
8. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że łaska nie stoi/nie w sprzeczności z wolnością i wolną wolą człowieka, duszy, istot duszy i jest/nie łaska wolnym darem Boga, jaki domaga/nie się wolnej odpowiedzi od człowieka, duszy, istot duszy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
9. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że łaska uprzedza/nie ludzkie czyny, ale nie pozbawia/nie człowieka, Duszy, całej istoty wolnej woli, ponieważ dla Boga czas jest/nie trwającą/nie aktualnością, dlatego/nie, choć ustanowił/nie wybranych w swojej decyzji uwzględnił/nie wolność człowieka i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
10. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że człowiek, dusza, istoty duszy, jest/nie wolny w swoich czynach, a Bóg jest/nie wolny w udzielaniu/nie darów, do których m.in. należy/nie życie nadprzyrodzone i zbawienie, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
11. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że zbawienie jest/nie aktem miłosierdzia i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
12. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że człowiek, dusza, cała istota ma/nie swój/cudzy los w swoim ręku i od postawy człowieka, duszy, innych zależy/nie przezwyciężenie/nie grzechu, oraz odrzucanie/nie łaski, a także doktryny łaski, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
13. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że przy pomocy logiki można/nie, należy/nie, wyjaśnić/nie zależność woli i łaski
14. Naszego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że jedynie drogą kontemplacji można/nie osiągnąć/nie jedność z Bogiem, a w tym głoszenia/nie, praktykowania/nie samodoskonalenia, aż do jedności z Bogiem i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
15. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że człowiek bez łaski jest/nie zły i nie ma/nie możliwości czynienia/nie dobra, a także bycia/nie przekonanymi/nie, że tak twierdził/nie Marcin Luter i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
16. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że łaska ma/nie większą/nie rolę w życiu niż wola oraz, że człowiek nie może/nie oprzeć/nie się łasce i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
17. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że łaska jest/nie darmowa/nie, a także, m.in. jak w kościołach wschodnich, rozumienia/nie łaski, jako bożych energii, które dążą/nie do przebóstwienia człowieka, duszy, istoty oraz że są/nie to energie niestworzone i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
18. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że przebóstwienie oznacza zarówno proces przenikania, jak i stan przemienienia natury m.in. ludzkiej przez energie boskie działające/nie w stworzeniach, a polega ono na wywyższeniu i uzdolnieniu całego/nie człowieka, duszy, całej istoty do uczestnictwa w życiu Bożym, a więc na przezwyciężeniu elementu materialnego, jego uduchowieniu i obdarowaniu nieśmiertelnością oraz na przetworzeniu/nie wszystkich/nie władz duszy celem zjednoczenia z Bogiem oraz, że pojęcie przebóstwienia dotyczy, zatem ontycznego aspektu zjednoczenia między Bogiem, wyraża, zatem tę zasadniczą prawdę, że ani natura Boża, ani natura człowieka nie są/nie zamknięte/nie w sobie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
19. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że transcendentny Bóg, posiadający/nie całkowicie inną naturę, dobrowolnie/nie udziela/nie człowiekowi, duszy, całej istocie swego życia, oraz, że ostatecznym celem życia człowieka jest/nie przebóstwienie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
20. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że Istota Boga, jego ousia odróżnia/nie się od energii actus, czyli jego działań w świecie oraz, że Istota Boga to Bóg, jako Bóg a także, że my nie mamy/nie do niej żadnego dostępu, jest/nie absolutnie niepoznawalna/nie, ponad wszystkimi pojęciami, nawet pojęciem bytu, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
21. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że Boża istota jest/nie niezależna/nie od czegokolwiek, niestworzona, zatem nie może/nie być/nie poznana/nie przez jakiekolwiek stworzenia, dlatego też przekracza/nie wszelką metafizykę i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
22. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że konsekwencją, skutkiem niepoznawalności jest/nie niemożność/nie wypowiedzenia tego, co niepojęte, a która to niemożność manifestuje się w cnocie zlęknionego, ale i pełnego/nie uwielbienia „milczącego mówienia” o Bogu i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
23. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że tym, co działa/nie na człowieka, duszę, całą istotę nie jest/nie sama istota Boża, lecz niestworzone i nieodłączne od niej energie boskie, przez które Bóg objawia/nie się stworzeniom i działa/nie na nie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
24. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że boskie energie są/nie związane/nie z nauką o Trójcy Świętej, a mianowicie, pochodzą/nie od Ojca i udzielają/nie się stworzeniom przez Syna w Duchu Świętym i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
25. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że łaska nie jest/nie rzeczą, a boskimi energiami, pochodzącymi/nie od Boga, od Trójcy, od innych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
26. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie Dogmatu Wcielenia, związanego/nie z chrześcijaństwem i Jezusem, a w tym, m.in. twierdzenia/nie Ireneusza, że „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem” i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
27. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że Naukę o przebóstwieniu można/nie określić/nie w pięciu punktach: m.in.”1. -Nie jest zarezerwowane jakiejś grupie wybranych, lecz jest normalnym celem każdego chrześcijanina.2.-W fakcie przebóstwienie nie zatraca się poczucia grzechy, lecz wręcz przeciwnie, praktykuje się ustawiczną pokutę.3.-Posiada charakter społeczny, a nie indywidualistyczny; wymaga przede wszystkim zachowania przykazania miłości – 4.Zakłada udział w życiu sakramentalnym i uczestnictwo w życiu Kościoła. Święte Misteria (sakramenty) są środkami, dzięki którym Łaska Boża jest udzielana, ponieważ Bóg działa przez swój Kościół.5.-Całe stworzenie ma być zbawione wraz z człowiekiem; posiada, więc charakter kosmiczny” i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
28. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że jeśli nie jesteśmy/nie chrześcijanami to nie otrzymamy/nie, nie możemy/nie korzystać/nie, nie jesteśmy/nie godni/nie łaski Bożej, nie prosimy/nie o nią, a nawet ją odrzucamy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
29. Naszego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, także bycia/nie świadomymi/nie, że istnieją rozmaite i często duże, znaczne różnice w pojmowaniu łaski bożej, jaka jest promowana/nie, o której mówi/nie się, naucza/nie w rozmaitych religiach, filozofiach, a jakie m.in. powodują/nie niezrozumienie, wątpliwości, poczucie niegodności, zwątpienie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
30. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, podobnie lub tak jak protestanci, że „usprawiedliwienie tradycyjnie jest rozumiane w protestantyzmie, jako przypisanie (imputacja) zasług Chrystusa grzesznikom. Zasada "Sola fide" neguje wrodzoną prawość człowieka, która bez wiary w Chrystusa i bez udziału jego prawości jest bezskuteczna. Marcin Luter uznał tę zasadę za "artykuł, od którego zależy trwanie lub upadek Kościoła" i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
31. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że „sola gratia”, „tylko łaska” odnosi/nie się do zasady, że zbawienie przychodzi/nie tylko/nie z łaski Boga, jako „niezasłużony dar”, a nie, jako nagroda za jakiekolwiek zasługi grzesznika i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
32. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, a w tym, jako i jak protestanci, że zbawienie jest/nie niezasłużonym/nie darem Boga danym/nie człowiekowi, duszy, całej istocie przez Jezusa Chrystusa i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
33. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, a w tym, jako i jak protestanci, „że Bóg jest jedynym źródłem łaski, a człowiek w żaden sposób nie może skłonić Boga do dania mu tej łaski lub zwiększenia jej zakresu (Ps 49,8-10), Bóg działa sam dla zbawienia człowieka” i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
34. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, a w tym m.in., jako i jak kalwini, że łaska Boga nie jest/nie ograniczona/nie, a także, że oznacza/nie ona suwerenną decyzję Boga, komu przyznać/nie łaskę, konieczną/nie do zbawienia, a komu jej odmówić/nie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
35. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi/nie, wierzenia/nie, promowania/nie, że tylko/nie Jezus Chrystus jest/nie pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi oraz, że zbawienie nie jest/nie możliwe/nie za innym pośrednictwem i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
36. Naszego/cudzego odrzucania/nie, a w tym, jako i jak luteranie, pośredników między Bogiem a ludźmi, jednak czczenia pamięci o Marii i wybitnych świętych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków

 


Dodano : 26-04-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1225 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.