Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Towarzysz proroka - modlitwa

Autor Michał Żak
Modlitwa spisana jest na podstawie opisów dotyczących dwóch postaci, ale dostosowałem ją do wszelkich podobnych postaci, będących pomocnikami rozmaitych głosicieli przekazów. Prorocy Starego testamentu m.in. Mojżesz, jak i Mahomet mieli swoich pomocników, którzy towarzyszyli im podczas wędrówek, wypraw, oraz podczas głoszenia Słowa Bożego i wszelkich działań mających na celu m.in. promowanie Boga i Jego postulatów. Aaron, brat Mojżesza towarzyszył mu od momentu, kiedy ten drugi został powołany przez Boga do wyprowadzenia hebrajczyków z Egiptu. Sam Aaron został powołany przez Boga do towarzyszenia prorokowi. Uznawany był za ,,usta” proroka, bo zazwyczaj przemawiał za niego przed faraonem i przed hebrajczykami, przekazując to, co Bóg objawił jemu i Mojżeszowi. Aaron po namaszczeniu przez Mojżesza został pierwszym arcykapłanem Izraelitów. Z kolei towarzyszem Mahometa był Ali ibn Abi Talib, jego zięć, który miał zostać następcą proroka, ale w wyniku różnych zdarzeń nie wypełnił bezpośrednio jego woli i objął funkcję imama dopiero jako trzeci. Zarówno Aaron, jak i Ali ibn Abi Talib dołączyli do cudzego planu naprawczego, bo pierwszy miał promować dalej Boże Prawo i przykazania, których pierwotnie było 15, a drugi znał większość przekazów Koranu objawionych Mahometowi, które częściowo spisał, ale w wyniku tego, ze nie został pierwszym imamem, to niektóre teksty tej księgi zostały zmienione przez poprzedników.
Otwórz teraz Boże Dawco Życia moje własne serce, Duszę i całą naszą istotę na przyjęcie rezultatów tej modlitwy, Twoich Łask, Miłości i Światła.
Akceptuję, wiem i rozumiem to, że przejawiłem się, jak i jako towarzysz, pomocnik i rzecznik m.in. rozmaitych proroków, oraz spadkobierca i wykonawca ich testamentów.
Akceptuję, wiem i rozumiem to, że sam obejmowałem i przejmowałem funkcje rozmaitych proroków m.in. głosząc Twoje Boże Dawco Życia słowa, oraz to, co nam przekazywałeś. Przebaczam sobie to prorokowałem i promowałem proroków rozmaitych bóstw, bogiń, i nie tylko.
Jestem wolny od doświadczania wszystkich negatywnych skutków mojego godzenia się na towarzyszenie rozmaitym prorokom, oraz na pomoc im w wyprowadzeniu z niewoli i z astralnych uwikłań rozmaitych ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów i nie tylko.
Jestem wolny od doświadczania wszystkich negatywnych skutków mojego bycia namaszczonym na kapłana, na wielbicieli i nie tylko m.in. przez rozmaitych proroków Boga, oraz przez proroków bóstw, bogiń, bogów i nie tylko.
Przebaczyłem całkowicie wszystkim brak szacunku wobec tego, że byłem towarzyszem rozmaitych proroków i im podobnych, sprawujących podobne funkcje, poddających i niepoddających się woli Boga, a niekiedy woli bóstw i bogów.
Przebaczyłem sobie całkowicie to, że dołączyłem do cudzego planu naprawczego, jako jeden z wielu i narażałem swoje życie, aby chronić rozmaitych proroków, aby pomagać im wypełniać Twój Boże Dawco Życia plan dla nas, a niekiedy plany bóstw i bogów.
Dziękuję Tobie Boże za łaskę dołączenia do cudzego twórczego planu naprawczego, który Ty zaakceptowałeś.
Dziękuję Boże Dawco Życia za łaskę wiedzy i zrozumienia tego, po co zawsze byłem przy prorokach i w czasach proroków, jak i jako ich towarzysz, pomocnik i rzecznik, a po prorokach, jako ich spadkobierca i wykonawca ich testamentów.
Przebaczyłem sobie całkowicie to, że weryfikowałem, pilnowałem, ochraniałem, nadzorowałem i kontrolowałem rozmaitych proroków i ich poczynania, czy działają zgodnie z Twoją wolą Boże, a niekiedy zgodnie z wolą bóstw i bogów.
Jestem wolny od doświadczania wszystkich negatywnych skutków mojego i cudzego przekonania, że z mojego domu będzie pochodził ktokolwiek wyczekiwany i zapowiadany przez rozmaitych proroków.
Przebaczyłem sobie całkowicie to, że jak i jako towarzysz rozmaitych proroków stałem się protoplastą i reprezentantem całej warstwy kapłańskiej w różnych sektach i nie tylko.
Przebaczyłem całkowicie wszystkim to, że przejmowali należne mi stanowiska, które miałem obejmować, jako pierwszy m.in. wedle własnej woli, cudzej woli lub woli Twojej Boże Dawco Życia, oraz według postanowień i testamentów rozmaitych proroków, ich woli i nie tylko.
Akceptuję całkowicie to, że jak i jako towarzyszowi i pomocnikowi rozmaitych proroków, Ty Boże dałeś mi liczne potomstwo, oraz cnotliwe i długie życie.
Przebaczyłem sobie całkowicie to, że swoich synów lub wnuków wyznaczałem na kolejnych rozmaitych władców, arcykapłanów, reprezentantów religii i nie tylko.
Przebaczyłem sobie całkowicie to, że będąc towarzyszem rozmaitych proroków używałem siły i przemocy w różnych sytuacjach, że myślałem, że w ten sposób właściwie wypełniam Boży plan.
Przebaczyłem sobie całkowicie to, że rozmaici prorocy byli dla mnie, mojej Duszy i całej naszej istoty niczym Ty Boże, oraz, że sami stawaliśmy się znanymi i mniej znanymi, oraz mniejszymi, a nawet większymi prorokami zapowiadającymi Twoją wolę, a często głoszącymi byle co i nie tylko.
Przebaczyłem sobie całkowicie to, że kiedy rozmaici prorocy stawali się bogami, boginiami i byli uznawani za bogów, to sam zastępowałem proroków i stawałem się taki, jak oni i nie tylko.
Akceptuję całkowicie to, że Ty Boże Dawco Życia powierzałeś mi, mojej Duszy i całej naszej istocie m.in. rozmaite funkcje m.in. towarzyszy, pomocników i rzeczników proroków, oraz spadkobierców i wykonawców ich testamentów.
Przebaczyłem całkowicie wszystkim prorokom, którzy zapewniając mnie o tym, że Ty Boże Dawco Życia ich prowadzisz, wyprowadzali mnie i innych na manowce, narażając nas na długą wędrówkę poprzez czas i przestrzeń bez pewności tego, czy znajdziemy miejsce, w którym będziemy się czuć bezpiecznie, i czy odnajdziemy Ciebie.
Przebaczyłem całkowicie wszystkim prorokom i nie tylko, którzy zapewniając mnie o tym, że Ty Boże Dawco Życia ich prowadzisz, przekonywali mnie do prowadzenia świętych wojen, towarzyszenia im podczas niebezpiecznych wypraw i nie tylko.
Przebaczyłem sobie całkowicie to, że nie wierzyłem, że Ty Boże Dawco Życia możesz mnie odwiedzić osobiście, przemówić do mnie, zaznaczyć Swoją obecność bez pośredników, rzeczników, bez proroków.
Przebaczyłem sobie całkowicie to, że wierzyłem, iż ktoś ze znajomych i nieznajomych, oraz, że brat, wujek, czy ktoś z bliskiej rodziny i otoczenia m.in. może być prorokiem, oraz prorokiem zapowiadanym przez proroków, największym z proroków, ostatnim prorokiem i nie tylko.
Przebaczyłem całkowicie wszystkim prorokom, którzy ociągali się z przyjęciem powierzonych im przez Ciebie Boże Dawco Życia zadań, że nie umieli płynnie przemawiać, jąkali się, byli niepiśmienni i nie tylko, a na mnie spoczywało odpowiedzialne zadanie przekazywania rozmaitym ludziom, Duszom, istotom, bytom, tworom tego, co Ty miałeś nam wszystkim do przekazania.
Przepraszam Ciebie Boże Dawco Życia za wszystkie błędy, jakie popełniłem w przekazach, że jeden mój mały błąd mógł wypaczyć, oraz wypaczył idee Twojego planu dla nas.
Przebaczyłem sobie całkowicie to, że jako towarzysz proroków organizowałem i czyniłem rozmaite cuda, sztuczki i przekręty, które miały za zadanie umocnić siłę przekazu proroków, oraz wiarę w ludziach, Duszach, istotach i nie tylko m.in. w to, co było im przekazywane, w to wszystko, co pochodziło i nie pochodziło od Ciebie Boże Dawco Życia.
Przebaczyłem sobie całkowicie to, że dowiadując się o Twoich Boże Dawco Życia dalekosiężnych zamiarach, lękałem się, odwracałem się plecami, zatykałem swe uszy, milczałem i nie wypełniałem Twojej woli.
Przebaczyłem sobie całkowicie to, że ulegając namowom innych istot lub niezadowolonego tłumu dopuściłem się bałwochwalstwa, dałem się nakłonić i zezwoliłem na budowanie złotego cielca, oraz na urządzenie mu święta ofiarnego.
Przebaczyłem sobie całkowicie to, że rozmaici ludzie, Dusz, prorocy, oraz inni musieli wstawiać się za mnie u Ciebie Boże Dawco Życia, aby złagodzić skutki mojego odstępstwa od Twojej woli.
Przebaczyłem sobie całkowicie to, że wraz z innymi odstępowaliśmy od Twojego Boże Dawco Życia planu, dopuściliśmy się bałwochwalstwa.
Wiem i rozumiem to, że przebywałem w jądrze Ziemi, okolicach jądra Ziemi i w rozmaitych piekłach, bo odstępując od Twojej Boże Dawco Życia woli popełniłem największy grzech.
Dziękuję Ci Boże Dawco Życia za łaskę wyjścia z jądra Ziemi, okolic jądra Ziemi, oraz z rozmaitych piekieł i nie tylko.
Oddaję Tobie Boże Dawco Życia wszystkie moje i mojej Duszy, całej naszej istoty destrukcyjne i niszczące mnie intencje, wzorce, programy, mechanizmy działania, wszelkie formy obciążeń i zniewoleń, które spowodowały to, że przejawiłem się, jak i jako towarzysz, pomocnik i rzecznik proroków, oraz spadkobierca i wykonawca ich testamentów i nie tylko.
Oddaję Tobie Boże Dawco Życia wszystkie moje i mojej Duszy, oraz całej naszej istoty transy zachwytu i chęci do naśladowania rozmaitych proroków, ich towarzyszy, pomocników, rzeczników, oraz spadkobierców i wykonawców ich testamentów i nie tylko.
Oddaję Tobie Boże Dawco Życia wszystkie moje i mojej Duszy, oraz całej naszej istoty chęci, misje, transy, hipnozy, kodowania, umowy i ślubowania, dotyczące mojego doświadczania i przejawiania się, jak i jako towarzysz, pomocnik i rzecznik proroków, oraz spadkobierca i wykonawca ich testamentów i nie tylko.
Oddaję Tobie Boże Dawco Życia wszystkie moje i mojej Duszy, oraz całej naszej istoty długi, roszczenia i zobowiązania dotyczące mojego bycia, życia, doświadczania i przejawiania się, jak i jako rozmaici prorocy, ich towarzysze, pomocnicy i rzecznicy, oraz spadkobiercy i wykonawcy ich testamentów i nie tylko.
Oddaję Tobie Boże Dawco Życia wszystkich powodów, inspiratorów, inicjatorów, strażników, nadzorców i kontrolerów mojego bycia prorokiem, oraz towarzyszem, pomocnikiem, rzecznikiem, spadkobiercą i wykonawcą jego testamentu i nie tylko.
Oddaję Tobie Boże wszelkie opory, lęki i brak chęci, przed oddaniem tego wszystkiego Tobie, co jeszcze podtrzymuje we mnie potrzebę zachowywania się i bycia, jak i jako rozmaici prorocy, oraz ich towarzysze, pomocnicy, rzecznicy, spadkobiercy i wykonawcy ich testamentów i nie tylko.
Oddaję Tobie Boże wszystkie przyczyny problemów moich, mojej Duszy i całej naszej istoty w relacjach z rozmaitymi prorokami, które pochodzą m.in. z czasów, kiedy doświadczaliśmy i przejawialiśmy się, jak i jako towarzysze, pomocnicy, rzecznicy, spadkobiercy i wykonawcy ich testamentów i nie tylko.
Obdarzyłem szacunkiem i miłością wszystkich tych, którzy pomogli mi wyjść z jądra Ziemi, z okolicy jądra Ziemi, oraz z rozmaitych piekieł i nie tylko.
Jestem niewinny bez wzorców i pomysłów bycia towarzyszem, pomocnikiem, rzecznikiem, spadkobiercą i wykonawcą testamentów rozmaitych proroków, oraz do ich naśladowania i przejawiania się, tak jak oni.
Jestem wolny od doświadczania wszelkich negatywnych skutków bycia towarzyszem, pomocnikiem, rzecznikiem, spadkobiercą i wykonawcą testamentów rozmaitych proroków, oraz do ich naśladowania i przejawiania się, tak jak oni.
W Twojej Boże Dawco Życia Łasce rezygnuję z funkcji bycia, jak i jako rozmaici prorocy, oraz ich towarzysze, pomocnicy, rzecznicy, spadkobiercy i wykonawcy ich testamentów i nie tylko.
Proszę Boże Dawco Życia zweryfikuj mój pogląd, że nie muszę być, jak i jako rozmaici prorocy, oraz ich towarzysze, pomocnicy, rzecznicy, spadkobiercy i wykonawcy ich testamentów i nie tylko.
Proszę Boże Dawco Życia teraz o Twój Sąd pomiędzy mną, moją Duszą, całą naszą istotą, bytem, tworem, a wszystkimi, których byś widział na nim razem z nami w związku z naszym byciem, życiem, doświadczaniem i przejawianiem się, jak i jako rozmaici prorocy, oraz towarzysze, pomocnicy, rzecznicy, spadkobiercy i wykonawcy testamentów rozmaitych proroków i nie tylko.
Prosimy o wszelkie łaski, zadośćuczynienia, rekompensaty, oraz wyrównanie energii pomiędzy nami i wszystkimi, których byś widział w związku z tematem tej naszej modlitwy.
Wspólnie z moją Duszą, z całą, naszą istotą, bytem, tworem, prosimy o korektę tej naszej modlitwy i dopowiedzenie przez Ciebie Boże Dawco Życia wszystkiego, co uważasz za stosowne.
Dziękujemy Tobie Boże Dawco Życia za Twoje dokonane dzieło.

 


Dodano : 06-05-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 189 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.