Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Modlitwa punktowa oczyszczająca – 2 tygodniowa (aspekty relacji z Bogiem)
 
Autorzy; Sławomir Majda i Małgorzata Krata.

 Proszę najpierw obejżeć film przed wykonaniem modlitwy. Inna wersja tej modlitwy- dotycząca seksualności opublikowana jest na stronie internetowej Link

Pisząc instrukcję do pracy z ``Modlitwą Punktową``, przyjęliśmy z Małgorzatą Kratą seksualność jako pewien wzorzec tekstu. Pragnę zwrócić uwagę, że RELACJE Z BOGIEM są ważniejsze niż finanse i seksualność. Proponuję zatem przerobić dokładnie wszystkie w/w rodzaje energii, zjawiska i części fizyczne opisane lub omówione w w/w tekście. Rozszerzając je o przykładowy akapit dotyczący Boga ``-z naszym i cudzym bałwochwalstwem, z ograniczeniem Boga, ze sprzeniewierzaniem się i sprzeciwianiem się Bogu, z naszym i cudzym promowaniem siebie lub innych jak i jako wszelkiego rodzaju, znaczenia, poziomu, rangi i płci m.in. bóstwa, bogów, boginie, Goauldzi, władcy systemów, jako Mesjasze, z naszym a w związku z tym z naszym lub z cudzym byciem rozmaitymi oporującymi postaciami, Gumbasami, Matołkami, Downami i nie tylko nimi
W/w akapit łączymy kolejno z 21 czakramami, z 12 ciałami aurycznymi, 12 parami łańcuchów DNA, RNA itp11. Proponuję nie scalać seksualności, lub kwestii zdrowotnych z tematem dotyczącym relacji z Bogiem. Przy próbie scalenie może zgubić się logika wypowiedzi. Niektórym osobom trudno będzie też wytrzymać energetycznie to co przyjdzie w odpowiedzi na modlitwę.

Oddajemy Tobie Boże, abyś uczynił wszystko, co uważasz za stosowne wszystkie nasze [i ofiar naszego działania+imiennie tych dla których się modlimy] m.in. intencje, nawyki, potrzeby, wzorce, blokady, obciążenia, transy, transy podtrzymywania i odnawiania transów, wzorce nieprzytomności, hipnozy, kodowania, wszelkie formy zniewoleń, uwikłania, myślokształty i nie tylko oraz to wszystko co Ty Boże dawco życia jeszcze widzisz, a co ma jakikolwiek związek przyczynowo skutkowy z naszym i cudzym czczeniem, promowaniem Boga, i odpowiednio z naszym lub cudzym m.in. bałwochwalstwem, z ograniczaniem, z zastępowaniem Boga, ze sprzeniewierzaniem się i sprzeciwianiem się Bogu, z naszym i cudzym czczeniem, promowaniem siebie lub innych jak i jako wszelkiego rodzaju, znaczenia, poziomu, rangi i płci m.in. bóstwa, bogów, boginie, Goauldów, władców systemów, jako Mesjaszy, jako pośredników do Boga, a w związku z tym z naszym i z cudzym byciem rozmaitymi oporującymi postaciami, Gumbasami, matołkami, magami, Downami i nie tylko nimi na poziomie 1-szej najwyższej czakryoraz przyległego kanału czakrowego i płaszcza czakrowego…….a także w kontekście ich wzajemnych oddziaływań i połączeń ze: 
-wszystkimi pozostałymi 20-toma czakrami tymi poniżej i powyżej tej 1-szej najwyższej czakry (lub odpowiednio kolejnej),całymi kanałami czakrowymi, wszystkimi płaszczami czakrowymi oraz czakramami pobocznymi
-12-ma ciałami aurycznymi i 12-toma płaszczami aurycznymi, skrzydłami MD [i Dusz naszych ofiar] z 6-cioma ciałami aurycznymi i 6-cioma płaszczami aurycznymi i ze wzorcami doskonałości znajdującymi się na 7-ej warstwie aurycznej skrzydeł duszy lub tam gdzie Boże je umieściłeś
-12 parami łańcuchów DNA i RNA, wraz z całymi ich energetykami, z genomami, genotypami, chromosomami, genami, telomerami i nie tylko z nimi oraz z błędami w nich i mutacjami
-ze wszystkimi gruczołami dokrewnymi zarówno tymi 7-ma głównymi jak i pobocznymi oraz z wszystkimi maleńkimi gruczołami dokrewnymi znajdującymi się m.in. w pojedynczych komórkach ciała fizycznego takich jak np. komórki tłuszczowe, rozmaite komórki roślinne i inne 
-ze wszystkimi rodzajami tkanek m.in. nabłonkowych, łącznych, podporowych, mięśniowych, nerwowych, okrywających, wzmacniających, zasadniczych, przewodzących i nie tylko
-ze wszystkimi naszymi i cudzymi wszelkiego rodzaju, znaczenia m.in. receptorami i bodźcami zewnętrznymi i wewnętrznymi a w tym z receptorami czuciowymi, ruchowymi i wszelkimi innymi oraz procesami i mechanizmami reagowania i blokowania na wszelką stymulację, na bodźce oraz na informacje zewnętrzne i wewnętrzne, a w tym na pochodzące od Boga oraz z blokowaniem i otwarciem receptorów i nie tylko
-ze wszystkimi m.in. narządami, aparatami i sposobami m.in. spoczynku a także poruszania się i przemieszczania zarówno całych organizmów jak i ruchów i zastoin m.in. w komórkach, tkankach, narządach, w energetyce oraz ruchu, spoczynku i wpływu m.in. materii, energii, światła, plazmy, grawitacji, ciepła, promieniowań i nie tylko, z aktywnością, ze spaniem, snami, śnieniem, odpoczynkiem, relaksem, odnową, regeneracją
-ze wszystkimi procesami i przejawami m.in. wzrostu, namnażania, redukowania, rozpadów i patologii, mutacji, rozwoju i podziałów m.in. jąder komórkowych, materiałów genetycznych, tkanek, komórek, narządów, istot, organizmów, relacji, związków i nie tylko
-ze wszystkimi m.in. procesami, narządami, aparatami, energiami, mocami, relacjami służącymi do m.in. namnażania, do wydalania i usuwania zbędnych, szkodliwych i nadmiernych substancji, metabolitów, gazów, cieczy, toksyn, trucizn, substancji stałych i energii, obciążeń karmicznych i z procesami procesami osmoregulacji, respiracji, defekacji, odtruwania i wszelkimi innymi
-z obecnymi w nas i w innych wszelkimi m.in. czerniami, szarościami, zabrudzeniami, pustkami, nicościami, żywiołami, magią i tego wszystkiego odpowiednikami oraz z wszystkimi naszymi i cudzymi zgodami, z darami, z długami, zobowiązaniami, umowami, przysięgami, aktami, paktami, cyrografami, inicjacjami, rytuałami, sakramentami,kodowaniami, wszelkimi formami zniewoleń i ich konsekwencjami
-z wszystkimi m.in. cyframi, literami, figurami geometrycznymi płaskimi i przestrzennymi, z punktami, z prostymi, spiralami, z krzywiznami, z pułapkami, z kluczami, z promieniami, z sieciami, linami, łańcuchami, merkabami, podpięciami, piramidami, ośmiorniczkami, miotłami, z cudownymi artefaktami, z oddziaływaniem wszelkich postaci, umysłów, istot i ciał fizycznych, energetycznych, kosmicznych i ich odpowiedników oraz ich symboli
-z procesami regulacji i samoregulacji, z mechanizmami sprzężenia zwrotnego dodatniego i ujemnego w całych organizmach oraz w tkankach, narządach, energetyce i w komórkach, z regulowaniem zasadowości i kwasowości, ciśnień, objętości, stężeń, temperatur i wzajemnych oddziaływań m.in. gazów, cieczy, płynów, substancji, plazmy, grawitacji, ciepła, promieniowań i energii-z całym utrzymywaniem homeostazy, ze stałocieplnością i zmiennocieplnością
-z tworzeniem, z utrzymywaniem, z przekazywaniem i odbieraniem m.in. energii, informacji, sygnałów i wiadomości pomiędzy centrami energii, polami energii, pomiędzy poszczególnymi komórkami, tkankami, narządami, atomami, genami, gruczołami oraz z całymi szlakami przepływu informacji, energii, rozmaitych substancji i nie tylko ich m.in. w organizmach, narządach, tkankach, w całej istocie i duszy oraz w interakcjach z innymi
-z matrycami Duszy, z Motorniczymi Duszy, z modlitwami, z medytacjami, z planami karmicznymi 
-z galimatiasami, z pomieszaniem, z niemocą i wycofaniem się, zniechęceniem, z naszą i cudzą wszechmocą i ekspansją
- ze wszystkimi energiami wznoszącymi i opadającymi, z wszystkimi statycznymi i ruchomymi obszarami punktami, polami energii, płaszczami centrami, cyklami, szumami energii, odbiornikami, nadajnikami, źródłami energii, z wszystkimi m.in. polami morficznymi, polami torsyjnymi, polami grawitacyjnymiz wszystkimi kanałami energetycznymi, punktami akupunkturowymi, idami, pingalami, szuszumami, kundalini, promieniami światła oraz ze wszystkimi innymi częściami składowymi budowy energetycznej i fizycznej jakie Ty Boże stworzyłeś, jakie stworzył ktokolwiek lub my sami 
-ze wszystkimi sposobami, mechanizmami rozprzestrzeniania się i blokowania m.in. decyzji Boga i jego mocy tworzenia, światła Boga, miłości, zdrowia, witalności, przytomności, czasu, plazmy, grawitacji, ciepła, promieniowań w naszych i cudzych m.in. atomach, komórkach, tkankach, narządach, relacjach, w ciałach, w istotach, w sercach, w energiach i materii we wszystkich wymiarach istnienia
-sposobami myślenia, sposobami wyrażania samych siebie i z poczuciem własnego „ja”, z naszym i cudzym ego, ze wszystkimi układami kojarzeniowymi, z ośrodkami i sposobami myślenia i zwojami mózgowymi, z logiką i spójnością myślenia, z wszystkimi komórkami nerwowymi, wraz z ich połączeniami, rdzeniem kręgowym oraz ze wszystkimi rodzajami ruchów, odruchów, zmian i zastoin m.in. warunkowych i bezwarunkowych w organizmach i w energetyce, z tkankami nerwowymi wraz z neuronami i komórkami glejowymi i z tkankami przewodzącymi informacje i energie, ze wszystkimi mózgami m.in. drobnoustrojów, roślin, bytów, z talentami osobniczymi, z mózgami gadzimi, humanoidów, ludzkimi, korami mózgowymi, móżdżkami, układami nerwowymi obwodowymi i ośrodkowymi,
-z tkankami podporowymi kostnymi a w tym grubowłóknistą i drobnowłóknistą oraz chrzęstną m.in. sprężystą, szklistą i włóknistą, ze wszystkimi rodzajami kości, ości, stawów zarówno długimi, krótkimi, płaskimi oraz różnokształtnymi, ze szkieletami zewnętrznymi i wewnętrznymi a w tym szkieletami osiowymi, szkieletami kończyn, skrzydłami fizycznymi, z obręczami kończyn, trzewioczaszkami, szkieletami serc, wszelkimi wytworami rogowymi naskórka jak m.in. dzioby, włosy, futra, skóry, pióra, łuski, rogi, paznokcie, szpony, pazury, korale i inne ozdoby, z wszelkimi hydroszkieletami i całymi układami kostnymi kręgowców, z pancerzami i wszelkimi tkankami chroniącymi ciała i umożliwiającymi ruch, z garbami, kalectwami, urazami układów kostnoszkieletowych i innych, z układami kostnymi oraz ze wszystkimi połączeniami m.in. kości, ości, stawów, mięśni, ścięgien, komórek wszelkich istot i ich odpowiednikami z wszystkich wymiarów egzystencji
-ze wszystkimi kończynami, odnóżami, mackami, trąbami, ssawkami, płetwami, ogonami, penisami kostnymi i innymi wyrostkami kostnymi i nie tylko
-z tkankami nabłonkowymi, granicznymi, nabłonkami jednowarstwowymi i wielowarstwowymi oraz z wszelkimi tkankami okrywającymi, ze wszystkimi wyściółkami przewodów, przestrzeni w ciałach i pokrywającymi skórę, błony, koręi ich odpowiedniki, a także z tkankami tłuszczowymi, ze wszystkimi znamionami, z piętnami, symbolami, bliznami, tatuażami, zranieniami, urazami i nie tylko
-ze wszystkimi tkankami łącznymi płynnymi jak m.in. krew, osocze, limfa, hemolimfa oraz wszystkimi ich komórkami i całymi układami i obiegami a także płynami i sokami m.in. zwierząt, ludzi, roślin i wszelkimi innymi, transportującymi m.in. substancje odżywcze, tlen, gazy, minerały, toksyny, zatrucia, szkodliwe substancje oraz energie pochodzące od Boga, od rodziców, od bóstw, bogiń, kosmitów i nie tylko od nich
-ze wszystkimi tkankami miękkimi i mięśniowymi a w tym gładkimi i poprzecznie prążkowanymi m.in. typu sercowego, z wszelkimi tkankami budującymi przewody i narządy i umożliwiającymi poruszanie się, myślenie, seksualność, życie, z  układami mięśniowym i ścięgnami, więzadłami, powięziami 
-ze wszystkimi tkankami i układami, rodzajami m.in. pleśni, grzybów, roślin, Entów, drobnoustrojów a w tym m.in.: okrywającymi, wzmacniającymi, zasadniczymi, merystemami, tkankami stałymi, tkankami przewodzącymi i wydzielniczymi, z układami twórczymi, okrywającymi, fotosyntetyzującymi, przewietrzającymi, chłonnymi, przewodzącymi, spichrzowymi, wydzielniczymi, ruchowymi i innymi układami organizmów roślinnych oraz ze wszystkimi liśćmi, łodygami, korzeniami, kwiatami, nasionami, zarodnikami, owocami i tego wszystkiego odpowiednikami i nie tylko
-ze wszystkimi procesami odżywiania, z całą samożywnością i cudzożywnością wszelkich organizmów m.in. jednokomórkowych i wielokomórkowych oraz ludzkich, roślinnych, zwierzęcych, kosmicznych i innych-z zaburzeniami w tych procesach, ze wszystkimi układami trawiennymi m.in. od ust aż do odbytnicy, z przewodami pokarmowymi, sokami trawiennymi, z wszystkimi bakteriami, pasożytami, wirusami i drobnoustrojami wewnętrznymi i zewnętrznymi, z wątrobami, trzustkami, śledzionami, żołądkami, śliniankami, żuwaczkami, szczękoczułkami, nogogłaszczkami, zębami, językami, jamami gębowymi, jelitami przednimi, tylnymi, środkowymi, jamami ustnymi, gardzielami, gardłami, przełykami, jelitami cienkimi, jelitami czczymi, krętymi, grubymi, wyrostkami, odbytnicami i odbytami oraz całą perystaltyką
-ze wszystkimi układami oddechowymi, z wymianami cieczowymi i gazowymi przez powierzchnię ciał i zjawiskami dyfuzji, z drogami oddechowymi, jamami nosowymi, gardłami, krtaniami, tchawicami, oskrzelami, skrzelami, przetchlinkami oraz z wszelkimi innymi narządami oddechowymi, ze sposobami oddychania tlenowego i beztlenowego, gazowego, cieczowego, a w tym roślinnego, zwierzęcego i nie tylko
-wodami, z cieczami, płynami, gazami i z tlenami w organizmach i w energiach, z innymi pierwiastkami i związkami chemicznymi, biologicznymi, organicznymi i nieorganicznymi, z toksynami, dioksynami, z truciznami, narkotykami, alkoholami oraz wszystkimi energiami naszymi i cudzymi obecnymi w nas i w innych istotach 
-układami limfatycznymi, obronnymi, węzłami chłonnymi, układami tzw. odpornościowymi, z całą homeostazą i z ich odpowiednikami, zamiennikami
-układami moczowo-płciowymi, z nerkami i pęcherzami moczowymi i ich odpowiednikami, zamiennikami 
-ze wszystkimi energiami męskimi i żeńskimi-z ich zaburzeniami, nieprawidłowościami i z ich ekspresją i przejawieniami, ze wszystkimi rodzajami, sposobami naszego i cudzego rozmnażania zarówno płciowego jak i bezpłciowego, z bezpłodnością, z naszą a przez nas z cudzą prostytucją, orgiami, orgazmami, z cyklami menstruacyjnymi, z cyklami rozrodu,ze zniewoleniem seksualnością, z nierządem i ze zdradami seksualnymi i małżeńskimi, z aborcjami, z byciem matkami i ojcami ludzkości, siewcami życia, z byciem bóstwami płodności, z byciem wiedźmami, modliszkami, kastratami, eunuchami, alfonsami, z byciem dewiantami, homoseksualistami, pedofilami, zoofilami, ascetami, celibantami, samotnikami,tantrykami, fetyszystami, sadomasochistami z ofiarami tych i wszystkich i innych praktyk, osób, postaci, pomysłów i nie tylko
-sercami fizycznymi, duchowymi, energetycznymi i z ich odpowiednikami, z nienawiścią, brakiem miłości, z niechęcią, złością, wrogością, niesmakiem z odrazą i nie tylko
-szlakami biochemicznymi i szlakami energetycznymi z przerwami w nich i z ich uszkodzeniami, z przemianami energii i materii z wszelkimi cyklami
- z układami wydzielania wewnątrzkomórkowego i zewnątrzkomórkowego, układami hormonalnymi i enzymatycznymi
-z przejawionymi m.in. martwicami, anihilacją, destrukcją w relacjach, w związkach, w organizmach i w energiach, ze starościami, patologiami, wypadkami, kalectwami, śmierciami, zaburzeniami, nieprawidłowościami, dysfunkcjami i dysharmoniami w komórkach, tkankach, narządach, atomach, genach, w istnieniu, w organizmach i w energetyce, ze zranieniami, chorobami, urazami, kalectwami, naderwaniami, z ubytkami, z protezami, ze zwapnieniami, z przerostami, ze zrakowaceniami, z cystami, torbielami, opuchliznami, pigmentami, barwnikami, przebarwieniami, wylewami, zawałami, naczyniakami, udarami, zgniliznami, próchnicami i nie tylko z nimi-z agresywnością, z uzbrojeniem, ze sposobami oraz środkami ataku i odpowiednio obrony, z biernością i z pasywnością 
-z rozprzestrzenianiem się m.in. starości, śmierci komórkowej, śmierci energetycznej w organizmie, które rozpoczynają się od uszkodzenia jednego fragmentu komórki, jednego narządu, 1 organu, 1 pola energii, 1 cyklu, 1 rodzaju energii, 1 obszaru, 1 części istoty, gdzie dochodzi do uwolnienia m.in. substancji chemicznej, lub energii określanych jako sygnał śmierci lub patologii, który rozlewa się po całej komórce, organie, narządzie, energetyce, stopniowo porażając inne fragmenty komórki, narządu, organu, istoty, energetyki i nie tylko
-ze zmysłami, z aparatami: m.in. smaku, mowy, węchu, wzroku, słuchu, dotyku, jasnoczucia, jasnowidzenia, jasnosłyszenia, z telepatią, z materializacją zdarzeń, przedmiotów, pragnień, urojeń i nie tylko
-aminokwasami, białkami, tłuszczami, cukrami, z wzorcami pszczelimi i ich przemianami i z ich zaburzeniami, z wzorcami istot i owadów miodnych i zapylających
-relacjami z bliźnimi, z Duszami, z rodzinami, mężami, żonami, dziećmi, rodzicami, z relacjami z krewniakami, z naszymi przyjaciółmi, odpowiednio wrogami, z relacjami z goauldami, z boskimi matkami, z boginiami,z bóstwami, z Mesjaszami i z Tobą Boże Dawco Życia
-sposobami gromadzenia, zarabiania, wydawania, kontrolowania naszych i cudzych m.in. pieniędzy, dostatku, bogactw, z doświadczaniem i powodowaniem m.in. biedy, nędzy, wyrzeczeń i nie tylko ich, z windykacją i ściąganiem, tworzeniem, spłacaniem m.in zadłużenia, a w tym karmicznego
-z zachwytami, z buntami, oporami, z ich przejawieniami w światach astralnych, fizycznych, mentalnych, jak również z z zachwytami, z buntami, oporami w relacjachoraz z obciążeniami między wcieleniowymi, z obciążeniami z przed pierwszych wcieleń Duszy, z całej wielowymiarowości, z czasu, czasów i półczasów i nie tylko
-ze wszystkimi oddziaływaniami, interakcjami, zależnościami pomiędzy nami a bliźnimi i wszelkimi innymi istotami, całymi populacjami, cywilizacjami, gatunkami i środowiskami a w tym zjawiskami antagonistycznymi jak m.in. konkurencja, żerowanie, pasożytnictwo, drapieżnictwo, allelopatia, amensalizm oraz zjawiskami nieantagonistycznymi jak m.in. symbiozy, mutualizm, protokooperacja, komensalizm a także neutralizm i nie tylko-z naszymi i cudzymi m.in. traumami, stresami, wstrząsami, napięciami, lękami, nerwicami, natręctwami, uczuciami, emocjami, afektami, motywacjami, nastrojami, namiętnościami, sentymentami, pasjami i ich zaburzeniami, ich ekspresją, kumulowaniem oraz ich przyczynami i skutkami-z naszą i cudzą wolą a w tym wolna wolą i z jej ograniczeniami-ze wszystkimi kolorami, dźwiękami, drganiami, falami, częstotliwościami -z naszymi i cudzymi wszelkimi m.in. terapiami, uzdrawianiem, leczeniem, operacjami, farmakoterapiami, ziołolecznictwem, chemioterapiami, radioterapiami, naświetleniami, fizjoterapiami, psychoterapiami i tego wszystkiego odpowiednikami-ze wszystkimi naszymi i cudzymi m.in. regresami, regresingami, snami, wizualizacjami, wyobraźniami, wspomnieniami, pamięciami, wizjami, wglądami-ich przyczynami i skutkami i blokowaniem ich oraz wykorzystywaniem i doświadczaniem-z naszą i cudzą sprężystością, elastycznością, odkształceniami, sztywnością, podatnością
-ze wszystkimi nadmiarami i niedoborami oraz spełnieniami i niespełnieniami
Oddajemy Tobie Boże również do oczyszczenia do uzdrowienia m.in. w tych kwestiach i oddziaływaniach nasze i cudze zarówno męskie, żeńskie, dziecięce, zwierzęce, roślinne i nie tylko m.in. pochwy, jajniki, macice, jajowody, płodność, rozmnażanie, nasiona, jajka, ciąże, płody, jądra, penisy, prostaty, plemniki, pyłki nasienne, komórki rozrodcze, gruczoły płciowe, porody, sposoby zapładniania i rozmnażaniaoraz piersi, sutki, gruczoły piersiowe, mleczne, usta, dziąsła, otwory gębowe i wszystkie inne otwory a także wszelkie procesy m.in pokwitania, kiełkowania, pączkowania, dojrzałości, rozkwitania, przekwitania, więdnięciadojrzałości, przekwitania, starości wraz z menopauzami i andropauzami i ich odpowiednikami
..i nie tylko, abyśmy my [ofiary naszych działań, zaproszeni] przejawiali się trwale istotami boskiego światła, tak jak Ty Boże chcesz i jak myśmy zawsze pragnęli dla najwyższego dobra.
Błagamy Boże o oczyszczenie tego wszystkiego, o uzdrowienie, o odbudowę, o całkowitą regenerację naszej i cudzej m.in. przytomności, energetyki, relacji, fizyczności, nie tylko u nas i ofiar naszego działania, u zaproszonych, zgodnie z wzorcami doskonałości. Błagamy też o zharmonizowanie nas i innych o dostosowanie, o kalibrację, dostrojenie, usprawnienie zgodnie z Twoją boską wolą, boskimi energiami i boskim planem dla nas, a także o wszelkie sądy boskie, jakie Ty Boże byś widział, pomiędzy nami a ofiarami, sprawcami, beneficjentami, inspiratorami, wszystkimi Duszami i istotamioraz Tobą Boże. Błagamy o uzdrowienie relacji z bliźnimi, z Duszami oraz z Tobą Boże na wszystkich poziomach, płaszczyznach-w czasie, czasach, w półczasach i w całej wielowymiarowości.
-Błagamy Boże, abyś uczynił to co uważasz za stosowne, wobec m.in. wszystkich strażników, weryfikatorów, promotorów, beneficjentów, świadków, krzywdzicieli, windykatorów, wobec ofiar naszych i cudzych działań, intencji, dążeń
-oddajemy również Bogu w tych celach, wszelkie m.in. symbionty i pasożyty, wirusy, drobnoustroje astralne oraz fizyczne i ich potomstwa, a w tym, m.in robaki i węże fizyczne i astralne oraz bóstwa wężowe rany przez nie uczynione, wszystko to co jeszcze wkodowane, co blokuje, zaburza-co odciąga od Boga, co oddala nas i innych od Boga, od światła, miłości, łaski, pełnego uzdrowienia
-Błagamy Boże o wypełnienie nas i ich wszystkich Twoim światłem, miłością, o błogosławieństwa i o Twoją łaskę na tych wszystkich wymienionych (oraz nie wymienionych) aspektach, przejawieniach, interakcjach, poziomach, płaszczyznach, elementach, przestrzeniach, obszarach, relacjach, energiach, w całej wielowymiarowości i nie tylko 
-Błagamy Boże, aby Twoja miłość, Twoja łaska, życzliwość, miłosierdzie, dary, wiedza, przyjaźń, zdrowotność, witalność, błogosławieństwa, całkowita regeneracja, Twoje wsparcie wszechmogące, radość istnienia, ciepło oraz miłość nasza własna i nie tylko one wypełniły nas, uzdrowiły nie tylko w tych wymienionych relacjach, aspektach i kwestiachoraz aby trwale przejawiły się i ugruntowały w nas i w nich wszystkich tu zaproszonych dla najwyższego dobra -oraz aby nastąpiło uzdrowienie z tym wszystkim czego tu nie wymieniliśmy a co Ty Boże jeszcze byś widział za stosowne do dodania i uwzględnienia u nas i u ofiar naszego działania i zaproszonych.

Rozpoczynając modlitwę każdego dnia, jednorazowo poprzedzamy ją wstępem, będącym również początkiem tzw. ``Schematu jednozdaniowego``Link.

Boże, prosimy Ciebie wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą abyś sobą wypełnił całą przestrzeń do której/ ku której się modlimy. Prosimy też o Twoją Bożą zgodę na naszą modlitwę. 
Boże stwórczej siły Miłości, wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą powołujemy się na wiedzę, mądrość Twoją i błagamy, abyś przejął całkowicie i trwale kontrolę nad nami, naszym istnieniem, abyś uczynił wszystko co uważasz za stosowne min. z wszystkimi rodzajami naszych i cudzych m.in. luster, masek, zasłon, podpięć, przekierowań, iluzji, myślokształtów, kapeluszy, nakryć głowy, nietrzeźwości, nieprzytomności, hipnoz, transów, nakładek, rogów, obrazów, oporów z ich przeciwieństwami, zamiennikami, synonimami, odpowiednikami i nie tylko z nimi jakie się pojawiają, jakie są potencjalne i odpowiednio jakie już są, lub mogą zaistnieć.
Pokłon. Prośba o otwarcie serca, o zebranie nas, mnie, mojej Duszy i całej naszej istoty przed Bogiem dawcą naszego życia. 
Wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą prosimy Ciebie Boże dający życie o ochronę dla nas, o oprzytomnienie, o przytomność dla mnie, mojej Duszy i dla całej istoty w trakcie, przed i po wypowiadaniu jakichkolwiek intencji, modlitw, próśb. Wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą prosimy, aby zawsze i wszędzie wszystko odbywało się przytomnie, według Twojej Boże woli, a nie wg. woli mojej, mojej Duszy, całej naszej istoty, bytu, twora.

 Technika pracy z tą modlitwą

1. Proszę najpierw obejrzeć film instruktażowy. ( W tym rozdziale opublikowałem inne podstawowe modlitwy do oczyszczania czakramów, DNA, ciał aurycznych itp. Link.)

2. Po przeczytaniu wstępu zaznaczonego powyżej kolorem ciemniejszego złota, uważnie czytam pierwsze zdanie modlitwy w/w. `` Oddajemy Tobie Boże do oczyszczenia, uzdrowienia, do natychmiastowej regeneracji wszystkie nasze [i ofiar naszego działania+imiennie tych dla których się modlimy] m.in. intencje, nawyki, potrzeby, wzorce, blokady, obciążenia, transy, transy podtrzymywania i odnawiania transów, wzorce nieprzytomności, hipnozy, kodowania, wszelkie formy zniewoleń, uwikłania, myślokształty i nie tylko oraz to wszystko co Ty Boże dawco życia byś jeszcze widział, które mają jakikolwiek związek przyczynowo skutkowy z naszym i cudzym czczeniem Boga, i odpowiednio z naszym lub cudzym m.in. bałwochwalstwem, z ograniczaniem Boga, ze sprzeniewierzaniem się i sprzeciwianiem się Bogu, z naszym i cudzym czczeniem, promowaniem siebie lub innych jak i jako wszelkiego rodzaju, znaczenia, poziomu, rangi i płci m.in. bóstwa, bogów, boginie, Goauldzi, władcy systemów, jako Mesjasze, a w związku z tym z naszym lub z cudzym byciem rozmaitymi oporującymi postaciami, Gumbasami, Matołkami, Downami i nie tylko nimi na poziomie 1-szej najwyższej czakry, oraz przyległego kanału czakrowego i płaszcza czakrowego……..a także w kontekście ich wzajemnych oddziaływań i połączeń ze:-wszystkimi pozostałymi 20-toma czakrami tymi poniżej i powyżej tej 1-szej najwyższej czakry (lub odpowiednio kolejnej) całego kanału czakrowego, wszystkich płaszczy czakrowy oraz czakramami pobocznymi``

3.Dodaję do tego słowo ``oraz`` np. ``drugą najwyższą czakrę znajdującą się na głównym kanale czakrowym``

``Proszę Boże o rozszerzenie tej modlitwy o wszystkie inne czakry znajdujące się poniżej tej 1-ej najwyższej czakry i cały kanał czakrowy``. 

4. I teraz czytam z kartki kolejne opisane w tekście elementy energetyki lub ciał fizycznych. Co zajmuje przeciętnie 20-25 minut. Jeśli możemy tekst czytać dalej ze zrozumieniem ( przytomnie) to możemy tak zrobić np. 2 kolejne elementy czyli w tym przypadku czakrę drugą najwyższą, lub jeszcze trzecią. Następnego dnia robimy kolejne czakry czyli nr 4,5,6. 

5. Kiedy dojdziemy do czakry najniższej czyli 21 ej. Możemy rozpocząć pracę z najwyższym dwunastym ciałem aurycznym i dwunastym, jego płaszczem aurycznym, aby sukcesywnie zejść w dół do ciała aurycznego nr 1 i płaszcza aurycznego nr1.  

6. Następnie pracujemy z siedmioma ciałami aurycznymi i płaszczami  kolejnych ciał aurycznych skrzydeł duszy i samymi skrzydłami. Ale uwaga! Zaczynamy od nr 6 i idziemy w dół do nr 1. Kończymy jednak na siódmej warstwie aurycznej skrzydeł duszy, gdzie mieści się ``Wzorzec Doskonałości dany od Boga``. Z tego względu tej warstwy się nie oczyszcza, ale możemy prosić o wydobycie i przejawienie  ``Wzorca Doskonałości`` właściwego dla nas.

7. Pary łańcuchów DNA, RNA których jest dwanaście robimy łącznie np. ``Pierwsza para DNA i RNA``. Pamiętając, że zaczynamy je oddawać Bogu do uzdrowienia właśnie od numeru 1. A następnie kolejno 2,3- aż do 12. Po zrobieniu caaaaaałej energtyki możemy zacząć pracę z elementami ficznymi i tak kolejno; gruczoły dokrewne 7-1 i gruczoły znajdujące się w komórkach, narządy korpusu cała, układ kostno - szkieletowy z jego elementami, układ nerwowy a w tym wszystkie ośrodki mózgowe, śmierć komórkowa itp. 


Dodano : 03-10-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 2079 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 07-10-2018 23:07:29

  Sławomir Zgłobicki; Przy kanałach energetycznych dodaje, torusy i pola grawitacyjno magnetyczne i ich interakcje względem innych pól i innych względem naszych inne tematy , z gansami, powięzią, kolagenem, żołądek, kwasowość żołądka, ph odpowiednie, wrzodami, refluksami, tam dodaje też dwunastnice, wyrostek robaczkowy i bakteria,w tematach komórek, to ilość komórek zwykłych, macierzystych, telomerów, ilość podziałów komórkowych

  Małgorzata, 19:45ok dzięki Sławek...pola grawitacyjne itd nigdy bym na to nie wpadła hehe

  Jolanta, 19:46.Niby to wszystko sie wie, ale jak przyjdzie zamulenie to ciężko to wszystko powiązać

  Sławomir Zgłobicki, 19:51aspekty finansowe to bycie kutwami, sknerami prowadzenie biznesów, bycie wolnym finansowo, rentierem, i tutaj wymieniam te ciemne biznesy...a potem przy samym końcu, aby byli istotami boskiego światła tak jak ty Boże chcesz, ... aby każdy miał dostęp do Ciebie Boże abyś wskazał, każdemu, że jesteś, że można się do Ciebie zwrócić, abyś ukrócił to całe nasze i cudze bałwochwalstwo, abyś pokazał alternatywy dla nas. Potem strażnicy są ale także bycia takimi, posady funkcje strażników naszego cudzego bałwochwalstwa. To z grubsza tyle.

  Konrad, 19:57Sławek Majda; temat zdrowia ja miałem tak "które powodują, nasze [i ofiar naszego działania+imiennie tych dla których się modlimy] wszystkie wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, stadium, zaawansowania, płci, zarówno męskie, żeńskie, dziecięce, zwierzęce, roślinne, kosmiczne i nie tylko min

  choroby, zaburzenia, dysfunkcje, wady, zwyrodnienia, dolegliwości, słabości, ułomności, kalectwa m.in fizyczne, psychiczne, duchowe, energetyczne, umysłowe, genetyczne, przewlekłe, endokrynologiczne, hormonalne, autoimmunologiczne, bakteryjne, pasożytnicze, wirusowe, płciowe, metaboliczne, neurologiczne, wewnętrzne, zewnętrzne, uleczalne, nieuleczalne i nie tylko te oraz wszelkie inne tu nie wymienione a w tym choroby i zwyrodnienia wzroku, słuchu, oczu,, uszu, wątroby, nerek, serca, żołądka, jelit i nie tylko, jak również braki zdrowia, witalności, energiczności i nie tylko"

  ja ogólnie po tych modlitwach punktowych jak wróciłem do domu po wczasach, to jakbym do innego świata wrócił, niby wszystko znajome, a świadomością inny świat, zmiana oczywiście na lepsze

  Małgorzata, 20:01jeszcze kosmiczne można by dodać

 • s_majda 24-10-2018 11:23:48

  Modlitwa ``Punktowa`` stała się bardzo obszernym tekstem, obejmującym ogromną ilość wzorców, rodzajów energii, części ciał i relacji. Uporządkowanie ich jest złożonym procesem, nie tylko dla ludzi i ich Dusz. Zatem po pewnym czasie wymagane jest zrobienie przerwy, której zakres jest indywidualny. Np 2 tygodnie. Miałem pewne perturbacje przy robieniu DNA-RNA w jednym z dwóch podstawowych artykułów. Przy drugim artykule w tym samym miejscu musiałem zrobić pauzę.  

 • s_majda 02-11-2018 22:58:34

  Zaczęłam modlitwę punktową jakieś dwa tygodnie temu... w temacie Boga, bałwochwalstwa, zaczynając od czakramów, ale przerwałam po kilku dniach, bo pojawiły mi się tematy i wzorce do przerabiania w technice intencji. Bo wiem, że mam konflikt wewnętrzny w tzw. ``istocie`` i bałam się, że będę mieć nieprzytomność, i codziennie każdą modlitwę zaczynam od tej przedłużonej wersji modlitwy wstępnej. Więc po przerobieniu większej ilości Intencji o Bogu, powtórnie o astralu i "prawdzie" zaczęły spływać chyba jakieś przyblokowane wcześniej odpowiedzi na temat tego co mam robić z tym konfliktem wewnętrznym. (jeden ważny punkt dotyczył ślubowań - tak myślę bo na pokazanej mi kartce długa lista punktów zaczynała się od słów: "jeśli jakiś lama..." chodzi chyba o buddyjskie ślubowania Amithaby. A faktycznie utknęłam na tym jakiś czas temu. Czuję się jakbym była buntowana, nabuntowywana ( nie ma lepszego określenia na to) nawet na Was, na samą siebie - i zawsze się potem okazuje, że to dusza Lokesia się podszywa pod wewnętrzne myśli. Z otrzymanego listu.

 • s_majda 18-03-2019 17:36:45

  Każdego dnia kolejny temat

  - m.in. naszych i cudzych min. czakramów pobocznych w kontekście ich wzajemnych oddziaływań i połączeń 

  ze wszystkimi 21 czakramami głównymi...

  Następnego dnia: m.in. naszych i cudzych głównych kanałów energetycznych zwanych min. Ida, Pingala, Szuszuma

  Następnego dnia: m.in. naszych i cudzych min. wszystkich meridianów i wszystkich kanałów energetycznych

  Następnego dnia: m.in. naszych i cudzych min. wszystkich punktów akupunkturowych

  Następnego dnia: m.in. naszych i cudzych min. skrzydeł duszy i ich odpowiedników

  Następnego dnia: m.in. naszych i cudzych min. dwunastych ciał aurycznych i dwunastych płaszczy aurycznych i wszystkich pozostałych JEDYNASTU ciał aurycznych i 11-płaszczy aurycznych. W kolejnych jedenastu dniach wymieniamy te ciała auryczne i płaszcze auryczne w następującej kolejności od nr 11 do nr. 1.

  Następnego dnia: m.in. naszych i cudzych min. szóstych ciał aurycznych skrzydeł Duszy i szóstych płaszczy aurycznych skrzydeł Duszy i wszystkich pozostałych sześciu ciał aurycznych i 6-płaszczy aurycznych skrzydeł Duszy. W kolejnych pięciu dniach dniach wymieniamy te ciała auryczne i płaszcze aurycze w następującej kolejności od nr 5 do nr. 1.

  Następnego dnia: m.in. naszych i cudzych min. siódmych ciał aurycznych skrzydeł Duszy i siódmych płaszczy aurycznych skrzydeł Duszy i wszystkich pozostałych sześciu ciał aurycznych i 6-płaszczy aurycznych skrzydeł Duszy oraz wzorców doskonałości jakie Boże umieściłeś m.in. na tych siódmych ciał aurycznych skrzydeł Duszy. 

  Łańcuchy DNA robimy w odwrotnej kolejności począwszy od nr do nr 12 Zatem następnego dnia: m.in. naszych i cudzych min. pierwszych pał łańcuchów DNA, RNA Duszy wraz z całymi ich energetykami, z genomami, genotypami, chromosomami, genami, telomerami i nie tylko z nimi oraz z błędami w nich i mutacjami

 • Karolina Blitek 13-11-2019 22:33:57

  Jeszcze jeden przykład adaptacji wstępu modlitwy punktowej na aspekty relacji z Bogiem

  Oddajemy Tobie Boże, abyś uczynił wszystko, co uważasz za stosowne wszystkie nasze [i ofiar naszego działania + imiennie tych dla których się modlimy] intencje, nawyki, potrzeby, wzorce, zamiary, blokady, dalsze plany karmiczne, obciążenia, transy, transy podtrzymywania i odnawiania transów, wzorce nieprzytomności, hipnozy, kodowania, wszelkie formy zniewoleń, uwikłania, umowy do rozwiązania mojej duszy zawarte z innymi i cudze zawarte z nami, myślokształty i nie tylko oraz to wszystko, co Ty Boże stwórczych sił miłości jeszcze widzisz, a co ma jakikolwiek związek przyczynowo-skutkowy z naszym i cudzym czczeniem, promowaniem Boga, jak i Jego tzw. koleżków i koleżanek, plagiatorów, uzurpatorów, pretendentów do boskości, zastępców, zachłannych na ubóstwienie, chcących być Bogiem dla innych, z zachwalaniem własnej i cudzej boskości i odpowiednio naszym i przez nas cudzym m.in. bałwochwalstwem, z ograniczaniem sobie i innym boskiej odpowiedzi, kontaktu z Bogiem, z zastępowaniem Boga, z wchodzeniem w rolę Boga wobec innych oraz z własnym zniechęceniem do kontaktu z Bogiem, z ignorowaniem istnienia Boga, z życiem, jakby Bóg nie istniał, z zamknięciem serca i umysłu na Boga, z oddawania się Bożemu prowadzeniu, z łamaniem danych Bogu obietnic, z promowaniem ateizmu, agnostycyzmu, z byciem ateistami, agnostykami, a także tworzeniem i promowaniem wszelkich treści przeczących istnieniu Boga, pochwalających omijanie Boga, dewaluujących Jego obecność, wartość, znaczenie Jego roli w istnieniu dusz i ludzi, z oporowaniem Tobie Boże, z unikaniem Ciebie, z niedopuszczaniem do naszej Dusz, do cudzych Dusz, do naszej istoty Boskich działań, z ignorowaniem sygnałów od Ciebie, z pomniejszaniem Boga na rzecz innych ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, bytów, kosmitów, z niechęcią powrotu do Boga w światłości, z porzucaniem/ opuszczaniem Boga, z dewaluacją Boga i Jego roli w naszym życiu, z odczuwaniem/nie potrzeby pozostawania w kontakcie z Bogiem i dbania o własną relację z Bogiem, z zaniedbywaniem jej, z kumulowaniem negatywnej karmy w sferze duchowości, innych sferach a w tym materialnych i energetycznych, z posiadaniem negatywnych, ograniczających Boga przekonań, z żałowaniem czasu i wysiłku dla Boga na porozumienie się z nim, z traceniem zainteresowania Twoim Boże tematem, z pracą nad duszą, z naszym i cudzym czczeniem, promowaniem siebie, lub innych, jak i jako wszelkiego rodzaju, znaczenia, poziomu, funkcjonalności, rangi, płci m.in. bóstwa, bogów, bożków, boginie, żywych bogów, półbogów, bogów astralnych, i energetycznych, męczenników, patronów, goauldów, władców psystemów, mesjaszy, boskie matki, boskich ojców, pośredników do Boga, z wiarą i ze zwątpieniem w Ciebie Boże i w Twoją wszechmoc, z promowaniem i tworzeniem wszelakich sekt i religii północy, południa, wschodu, zachodu oraz ich rozmaitych odłamów i denominacji, ze współtworzeniem bałwochwalczych treści i wizerunków, ze współuczestniczenia w takich, lub nasiąkniętych takimi ideami działaniach, z uczestniczeniem w takich kultach i ich promocji pośrednio, bezpośrednio, z zajmowaniem się kultem czegokolwiek, co Bogiem nie jest, z tworzeniem wszelakich doktryn, dogmatów odbiegających w swoim charakterze od treści, które Ty Boże wspierasz, z kierowaniem modlitw do bóstw, boskich matek, rozmaitych bogiń a  w tym seksualnych, do pośredników, męczenników, patronów, mesjaszy, władców systemu, archontów, joginów, archaniołów, Serafinów, aniołów, orszaków astralnych, półbogów, żywych bogów, bogów energetycznych, do wszelkich innych dusz, guru, wszelkich bożych wysłanników, proroków, bogów astralnych, dusz zwierząt ubóstwionych na gruncie rozmaitych religii, panteonów wszelakich bóstw, z tworzeniem i korzystaniem z pomysłów na unikanie interwencji Boga i rozwiązywanie problemów bez Jego udziału, pomocy, z robieniem z Boga matołka, ze zniesławianiem Boga, z ośmieszaniem Jego postaci i dokonań, z rozpowszechnianiem negatywnego a odbiegającego od prawdy obrazu Boga wśród innych dusz, istot, bytów, tworów, ludzi, z wyrzekaniem i wypieraniem się kontaktu z Bogiem i posiadania prawa do uzyskania odpowiedzi Boga, z lekceważeniem Boga, Jego mocy i jej zakresu, Jego znaczenia dla nas oraz z naszym pojmowaniem mocy Boga i Jego zakresu, naszego widzenia Boga w człowieku, w obiektach martwej i ożywionej natury, mijania się z Bogiem w naszych planach karmicznych, bieżących i nie tylko, z otrzymywaniem boskich odpowiedzi, a także odpowiedzi bóstw, mesjaszy, bałwochwalców, guru, innych dusz, półbogów, boskich matek, żywych bogów, amatorów własnej i cudzej boskości, bogów astralnych, bogów energetycznych, samozwańczych Bogów, oraz tych, którzy są nimi w oczach innych, z  wiarą w cudze kłamstwa na temat Boga i bóstw,, z rozpowszechnianiem kłamstw, iluzji na temat Boga i na temat koleżków Boga, z  tworzenia obrazu Boga dla siebie, wpływania na obraz w innych umysłach, z naszym postrzeganiem Ciebie Boże, z wybieraniem doświadczania życia bez Boga, w oddzieleniu od Jego pomocy, mądrości, obecności, dobroci, z dala od wszystkich cnót, jakie Bóg przejawia w swoich aspektach, z oddawaniem czci Bogu oraz innym ludziom, duszom wszelkich matryc, cherubom, serafinom, wszelkim chórom anielskim i aniołom innych funkcjonalności, dżinom, smokom, rusałkom, feriom, elfom, faunom, krasnoludom, strzygom, istotom, bytom, tworom, zwierzętom, roślinom, kosmitom wszelkich galaktyk i wszelkich wymiarów egzystencji, ze stawianiem i tworzeniem, wielbieniem wszelakich m.in. kapliczek, posągów, totemów, rzeźb, figur, ołtarzy, świątyń bóstwom, dewom, asurom, awatarom Boga, bóstw, półbogom, bogom energetycznym, bogom astralnym, boskim matkom, pośrednikom, guru, męczennikom, rozmaitym świętym, patronom, mesjaszom, z byciem kreatywnymi wynalazcami w duchowości oraz z byciem zachłannymi na takie innowacyjne wynalazki  i nie tylko, z oddawaniem czci żywiołom, siłom natury, zjawiskom atmosferycznym, zaniechania starań o kontakt z Tobą Boże, o Twoje wsparcie, o udoskonalenie jakości naszych wzajemnych relacji, komunikacji, o porozumienie, z naszą Boże znajomością takim, jakim jesteś naprawdę/takim, jakim dusza chce Boga widzieć po upadku, przypisując Bogu winę przez pryzmat negatywnych emocji, żalów, pretensji, ze zniekształcaniem wiedzy i prawdy o Bogu, z popełnianiem w kółko tych samych błędów i oczekiwaniem innych rezultatów, z byciem "wypalonymi" duchowo i rezygnacją ze wszelkich konstruktywnych twórczych działań włącznie z modlitwami i intencjami służącymi najwyższemu dobru duszy i całej istoty, a także służącemu na rzecz cudzą, razem z Bogiem, ze świadomym kreowaniem własnego losu razem z Bogiem, z wyrzekaniem się swojego prawa do kreacji własnego losu i szczęśliwości w boskim świetle i wycofania się z tego procesu, z unikaniem osobistego poznania Boga, ze znajomości Boga, poprzez wyłączne bazowanie na cudzych opowieściach, mitach religijnych, cudzych przesłankach i opisach, ze szkodzeniem Bogu osobiście, z byciem nastawionymi negatywnie, lub zobojętniale w stosunku do Boga, miłości, radości istnienia, ze zobojętnieniem na sprawy i na stan własnej duszy, istoty, z ustanawianiem Bogu wszelakich szlabanów, parasoli, granic i zakresu w jakim pozwalamy mu w naszym życiu działać, a w jakim nie, z odkładaniem zmiany na później, z mszczeniem się na Bogu za cudze działania, za działania takich postaci jak m.in. …........., za działa innych ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, roślin, kosmitów i rozmaitych innych istota dusza w randze weryfikatorów, z trzymaniem do Ciebie Boże żalu, z uleganiem istotom innym niż Bóg, z sabotowaniem własnych i cudzych szlachetnych działań, swoich i cudzych szans oraz boskich odpowiedzi dla nas swoimi nastawieniami, z brakiem woli zainteresowania się Bogiem i oporami przed zwróceniem na Boga swojej uwagi, z odwracaniem/zwracaniem na siebie uwagi Boga, zwracaniem na siebie uwagi duszy i istoty m.in. oraz innych weryfikatorów, z unikaniem konsultowania decyzji i przyszłości razem z Bogiem, z pielęgnowaniem nawyku unikania Boga w myśleniu, w działaniu, z rozwijaniem bałwochwalczych nawyków, ulegania innym Ludziom, duszom, istotom, bytom, tworom promującym, podtykającym nam bałwochwalstwo, wikłających nas, z tworzeniem sieci, kajdan, hipnoz i wszelkich zniewoleń i z  łapaniem w nie innych dusz oraz istot, bycia łapanymi w sieci, hipnozy, prowadzenia z Bogiem konfliktów w Miejscu Świętym i poza nim, z podtrzymywaniem negatywnego obrazu Boga u siebie, duszy i istoty, z atakowaniem Boga słownie, myślą, mową i uczynkiem, z wywyższaniem ponad Boga kogokolwiek i czegokolwiek naszymi wyborami, a w tym z wywyższaniem min. pieniędzy, wizerunku, seksualności, wygody, lenistwa, poczucia bezpieczeństwa, sławy, statusu społecznego, rangi, własnych uczuć niższych, emocji, ego, potrzeb, woli zemsty, destrukcji, buntu przeciwko Bogu, nienawiści, zawiści, pogardy, zazdrości, wszelkich stanów, planu karmicznego, z wywyższaniem ponad Boga Jego stworzenia, darów których Bóg jest autorem, lub powstanie których zainspirował, z rozumieniem i nie rozumieniem konsekwencji bałwochwalstwa, unikania Boga i korzyści, jakie może mieć dla nas współtworzenie z Bogiem, z wyrównywaniem rachunków poza Bogiem, z czczeniem cudzej i własnej seksualności, i podnoszeniem jej do rangi boskiej, z używaniem boskich mocy, darów, talentów, wiedzy do destrukcji, z marnowaniem naszych mocy, z marnowaniem czasu jaki Bóg nam poświęca, z pomijaniem Boga w codziennym myśleniu, działaniu, z tworzeniem wszelakich koncepcji zastępczego Boga, jak np. słowo ``Źródła`` oraz jemu podobne, które obdzierają postać Boga z Jego  stałych cech charakteru, wszelakich cech urzeczywistnienia, cnót, inteligencji, mądrości, zalet, zdolności do odczuwania, sumienia, empatii, współczucia, wszechświadomości, omnipotencji, miłosierdzia, omniscencji, własnej odrębnej woli i prawa, możliwości jej egzekwowania oraz  wszelkich koncepcji mających na celu wyeliminowanie postaci Boga z duchowości, z wiarą w drugie przykazanie (nie) boże i wszelkie inne podobne jemu treści dorabiające ideologię do tego dlaczego Boga dobrze jest omijać i dalsze wymysły, dlaczego to jest słuszne wobec Boga, z ogłaszaniem i promowaniem własnej i cudzej boskości, z wiarą w trójcę świętą i trynitarianizm, ze składaniem i przyjmowaniem ofert pośredniczenia wobec Boga, z bałwochwalczymi planami na kolejne wcielenia, z planami Bogowania innym, z podszywania się pod Boga, z promowaniem siebie na boga, z szukaniem promotorów i dusz chętnych nas ubóstwić, z robieniem Bogu konkurencji i rywalizowaniem z Bogiem o wyznawców, z ubóstwianiem siebie i innych, z wiarą w to, że jesteśmy bogami indywidualnie oraz, że każdy z nas osobno jest Bogiem i wszystkimi naszymi argumentami i podtrzymywaniem tego przekonania, jak z tym, że Bóg wydzielił nas z siebie, więc jesteśmy jednością z nim, z wykluczeniem odrębnej tożsamości oraz wszystkimi tego konsekwencjami, jak z uważaniem, że nie posiadamy wolnej woli, jesteśmy narzędziami Boga oraz z rozumieniem, że wszystko, co robimy jest wolą Boga, Jego własnym czynem, gestem zamysłem z rozumowaniem, że skoro Bóg działa poprzez nas, to jesteśmy Bogami, jesteśmy idealni, nie mamy żadnych negatywnych skłonności i cech, nad którymi można by się pochylić i popracować, ze sprzeniewierzeniem się Bogu, a w związku z tym z naszym i z cudzym byciem oporującymi postaciami, gumbasami, matołkami, magami, wiedźmami, downami, ćpunami, pionkami w garści innych dusz, ofiarami Duszy i istoty …..........., z alkoholizowaniem się, znieprzytamnianiem, byciem pacjentami astralnego "hotelu resocjalizacyjnego" (i nie tylko nimi na poziomie 1-szej najwyższej czakry oraz przyległego kanału czakrowego i płaszcza czakrowego (…) 

 • s_majda 14-01-2020 18:30:50

  -ze wszystkimi algorytmami, statystykami, z tym co jest zmiennie i z tym co jest stałe, z pomiarami, statystykami, kodami i funkcjami m.in. matematycznymi, z przetwarzaniem wszelkich danych, z przypadkowością, z programowością, z przewidywalnością, z wartościowaniem