Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
PKD - Polska Klasyfikacja Działalności – intencje do przemodlenia

W technice MINW opracowała temat Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.
1. Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży, sekcji o nazwie m.in. „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo” zajmującej się m.in.:
eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych,
uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,
chowem i hodowlą zwierząt,
pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,
pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.
2. Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży, sekcji o nazwie m.in. „Górnictwo i wydobywanie”, jaka obejmuje m.in
górnictwo/wydobywanie podziemne, odkrywkowe lub za pomocą odwiertów, kopalin występujących w naturze jako ciała stałe (węgiel i rudy), ciekłe (ropa naftowa) lub gazowe (gaz ziemny),
działalność pomocniczą związaną z przygotowaniem kopalin do sprzedaży, np.: kruszenie, mielenie, oczyszczanie, suszenie, sortowanie, odsalanie, brykietowanie, wzbogacanie oraz działalność związaną z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego (czynności te wykonywane są zarówno przez jednostki, które wydobywają dany surowiec i/lub jednostki zlokalizowane w pobliżu miejsca ich wydobycia)
magazynowanie substancji i składowanie odpadów w górotworze, włączając podziemne wyrobiska górnicze.
3.Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży, sekcji o nazwie m.in. „Przetwórstwo przemysłowe” a w tym w produkcji artykułów spożywczych, produkcji napojów, wyrobów tytoniowych, wyrobów tekstylnych, produkcji odzieży, produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawionych, produkcji wyrobów z drewna oraz korka, z włączeniem mebli, produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, produkcji papieru i wyrobów z papieru, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych i nie tylko
4.Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży, sekcji sklasyfikowanej jako m.in. „Przetwórstwo przemysłowe” a w tym w produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, produkcji metali, produkcji wyrobów gotowych z włączeniem maszyn, urządzeń, produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych , urządzeń elektrycznych, produkcji maszyn i urządzeń, produkcji pojazdów a w tym samochodowych, przyczep, naczep, motocykli, produkcji wszelakiego sprzętu transportowego, produkcji mebli, naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń i nie tylko
5.Naszego a przez nas cudzego m.in. pracowania/nie, dorabiania się/nie, zatrudniania/nie innych w takich branżach, sekcjach jakich nie da się sklasyfikować i nie tylko
6.Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży, sekcji sklasyfikowanej jako m.in. „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych”, która to sekcja obejmuje m.in.
dostarczanie energii elektrycznej, gazu ziemnego, pary wodnej i gorącej wody za pomocą stałej infrastruktury (sieci) zasilającej i rurociągów (rozmiar sieci nie wpływa na zaklasyfikowanie),
dystrybucję energii elektrycznej, gazu, pary wodnej, gorącej wody itp. na terenach przemysłowych i w budynkach mieszkalnych,
wytwarzanie, kontrolę oraz rozprowadzanie energii elektrycznej i gazu,
dostarczanie pary wodnej i powietrza do układów klimatyzacyjnych

7.Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży m.in. „Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją” obejmującej m.in.
pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
działalność związaną ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
działalność związaną z rekultywacją i pozostałą działalność usługową związaną z gospodarką odpadami
gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz usuwanie)różnymi formami odpadów, takimi jak stałe i niestałe odpady przemysłowe czy pochodzące z gospodarstw domowych, działalność składowisk odpadów
8.Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży m.in. „Budownictwo” obejmującej m.in.
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
roboty budowlane specjalistyczne i nie tylko
9.Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży m.in. „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, jaka to sekcja obejmuje m.in.
handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawę pojazdów samochodowych
handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
sprzedaż hurtową i detaliczną (tj. sprzedaż niewymagającą przetwarzania) wszystkich rodzajów towarów
świadczenie usług związanych ze sprzedażą towarów
naprawy pojazdów samochodowych i motocykli i nie tylko
Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży o nazwie m.in. „Transport i gospodarka magazynowa”, jaka to sekcja obejmuje m.in.
transport lądowy oraz transport rurociągowy
transport wodny
transport lotniczy
magazynowanie i działalność usługową wspomagającą transport
działalność pocztową i kurierską
działalność związaną z przewozem osób lub towarów realizowaną przez transport kolejowy, rurociągowy, drogowy, wodny lub powietrzny,
działalność wspomagającą przewozy świadczoną przez stacje, porty, dworce kolejowe, autobusowe itp. terminale w zakresie kontroli ruchu, obsługi pasażerów, bagażu i ładunków,
wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub załogą
10.Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży m.in. „Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi” jaka to sekcja obejmuje m.in.
zakwaterowanie
działalność usługową związaną z wyżywieniem
zapewnienie krótkotrwałego pobytu, włącznie z wyżywieniem przeznaczonym do bezpośredniej konsumpcji
11.Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży, sekcji m.in. „Informacja i komunikacja”, jaka to sekcja obejmuje m.in.
działalność wydawniczą
działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
telekomunikację
działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i działalność powiązaną
działalność usługową w zakresie informacji i nie tylko
12.Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży, sekcji m.in. „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa”, która to sekcja obejmuje m.in.
finansową działalność usługową, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
ubezpieczenia, reasekurację oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
działalność wspomagającą usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne
działalność pomocniczą w stosunku do usług finansowych
działalność spółek holdingowych, trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych i nie tylko
13.Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży, sekcji m.in. „Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami”, która to sekcja obejmuje m.in.
działalność wynajmujących, agentów i/lub maklerów w zakresie: kupna lub sprzedaży nieruchomości, wynajmowania nieruchomości oraz pozostała działalność usługowa związana z nieruchomościami, taka jak: wycenianie ruchomości; działalność ta może być prowadzona na własnej lub dzierżawionej nieruchomości lub na zlecenie,
budowę obiektów, na użytek własny lub na wynajem,
zarządzanie nieruchomościami i nie tylko
14.Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży, sekcji m.in. „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”, która obejmuje m.in.
działalność prawniczą, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe
działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem
działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
badania naukowe i prace rozwojowe
reklama, badanie rynku i opinii publicznej
pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną
działalność weterynaryjną
wszelką inna działalność wymagającą specjalistycznej wiedzy i nie tylko
15.Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży, sekcji m.in. „Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca”, jaka obejmuje m.in.
wynajem i dzierżawę
działalność związaną z zatrudnieniem
działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji i działalności z niemi powiązanych
działalność detektywistyczną i ochraniarską
działalność usługową związaną z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielenii
działalność związaną z administracyjną obsługą biura i pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej i nie tylko
16.Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży, sekcji o nazwie m.in. ”Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne”, która obejmuje m.in.:
działalność ustawodawczą i wykonawczą prowadzoną przez centralne i naczelne organy administracji państwowej, terenowe organy administracji rządowej i organy samorządowe w zakresie sprawowania funkcji wewnętrznej państwa w sferze finansowej, podatkowej, gospodarczej,kulturalnej, edukacji, ochrony zdrowia i pozostałej socjalnej,
działalność wykonawczą związaną ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych i obronności,
działalność w sferze ochrony bezpieczeństwa państwa oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
działalność wymiaru sprawiedliwości łącznie z wykonywaniem wyroków sądowych, z wyłączeniem działalności komorników,
działalność straży pożarnej finansowaną ze środków społecznych,
działalność związaną z obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi i nie tylko
17.Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży, sekcji o nazwie m.in. „Edukacja”, jaka obejmuje m.in.:
edukację w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich typów, prowadzonych przez organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w ramach obowiązującego systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
edukację w formach: stacjonarnej, niestacjonarnej lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
edukację prowadzoną na różnych poziomach kształcenia, włączając kształcenie specjalne,
edukację dla dorosłych prowadzoną na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących i szkół policealnych oraz w formach pozaszkolnych (w tym: edukację prowadzoną w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych),
kształcenie w szkołach wojskowych i akademiach wojskowych,
edukację w szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich na odpowiednich poziomach nauczania,
pozaszkolne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego (w tym: kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiające przystąpienie do egzaminu zawodowego oraz uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe),
pozaszkolne formy edukacji związane głównie ze sportem i rekreacją, np. kursy gry w tenisa lub golfa itp.,
działalność usługową wspomagającą edukację.
18.Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży, sekcji o nazwie m.in. „Opieka społeczna i pomoc społeczna”, jaka obejmuje m.in.
opiekę zdrowotną
pomoc społeczną z zakwaterowaniem
pomoc społeczną bez zakwaterowania
opiekę zdrowotną prowadzoną przez lekarzy w szpitalach lub innych placówkach,
działalność fizjoterapeutyczną,
działalność pogotowia ratunkowego,
pomoc społeczną z zakwaterowaniem, która wymaga w pewnym stopniu opieki zdrowotnej,
pomoc społeczną niewymagającą zaangażowania specjalistów w zakresie opieki medycznej
19.Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży, sekcji o nazwie m.in. „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją”, jaka obejmuje m.in.
działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką
działalność bibliotek, archiwów oraz pozostałą działalność związaną z kulturą
działalność związaną z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
działalność sportową, rozrywkową i rekreacyjną i nie tylko
20.Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży, sekcji o nazwie m.in. „Pozostała działalność usługowa”, jaka obejmuje m.in.
działalność organizacji członkowskich
naprawę i konserwację komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
pozostałą indywidualną działalność usługową i nie tylko
21.Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży, sekcji m.in. ‘Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby”, które obejmują m.in.
działalność gospodarstw domowych zatrudniających personel do prac domowych, taki jak: pokojówki, kucharze, kelnerzy, służący,kamerdynerzy, praczki, ogrodnicy, portierzy, stajenni, kierowcy,dozorcy, guwernantki, opiekunki do dzieci, korepetytorzy, sekretarki itd. Sekcja ta pozwala zatrudnionym pracownikom potwierdzić działalność ich pracodawców poprzez spisy lub badania, nawet jeśli pracodawcą jest osoba fizyczna. Produkt wytworzony w wyniku tej działalności ulega konsumpcji przez gospodarstwo domowe,
działalność gospodarstw domowych produkujących różnorodne wyroby na własne potrzeby. Działalność ta obejmuje myślistwo, zbieractwo, hodowlę, budowę miejsc schronienia dla zwierząt oraz produkcję odzieży,a także innych wyrobów na własne potrzeby. W praktyce, jeśli gospodarstwa domowe wykonują również produkcję towarów rynkowych, są one sklasyfikowane w odpowiednim grupowaniu produkcji przemysłowej. Jeżeli zajmują się one głównie wytwarzaniem określonych wyrobów na własne potrzeby, są one sklasyfikowane we właściwym grupowaniu produkcji przemysłowej,
działalność gospodarstw domowych świadczących różnorodne usługi na własne potrzeby. Działalność ta obejmuje gotowanie, nauczanie, opiekę nad członkami gospodarstwa domowego oraz inne usługi na własne potrzeby. W praktyce, jeśli gospodarstwa domowe wytwarzają również różnorodne wyroby na własne potrzeby, są one sklasyfikowane tam, gdzie gospodarstwa domowe produkujące wyroby na potrzeby własne
22.Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży, sekcji sklasyfikowanej jako m.in. „Organizacje i zespoły eksterytorialne”, która obejmuje m.in.
działalność organizacji i zespołów eksterytorialnych, takich jak: ONZ oraz jej wyspecjalizowane agendy, oddziały regionalne itp.,Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Światowa Organizacja Celna, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Organizacja Państw - Eksporterów Ropy Naftowej, Wspólnoty Europejskie, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu,
działalność misji dyplomatycznych i konsularnych, które znajdują się na terenie Polski


Dodano : 15-11-2019 Przez: s_majda Przeczytano: 927 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 16-11-2019 09:13:15

    Można rozbudować i dodać w każdym zdaniu ``Osobno, w grupie, przy kimś, na zlecenie Boga, na zlecenie cudze, na nasze zlecenie, bez zlecenia, jako działaności płatne nie płatne``