Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Relacje z Bogiem - intencje do przemodlenia

Konrad Jaszowski opracował intencje na podstawie tekstów ze strony Link.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza].

Naszego a przez nas cudzego uwielbienia/nie i adorowania/nie Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego uznawania/nie wielkości Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie relacji człowieka z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie głębokiego/nie poziom zażyłości z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego składania/nie Bogu kultu oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wyrażania/nie, posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie Bożego majestatu, bogactwa i doskonałości oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wypełniania/nie, realizowania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie stwórczego zamysłu Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego okazywania/nie, przejawiania/nie wdzięczności Bogu za otrzymane dobra, łaski i błogosławieństwa oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego uznawania/nie wielkości Boga i chylenia/nie przed nią czoła oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie wystarczającej/nie formacji duchowej, opartej na słowie Bożym i na doświadczeniu Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania/nie nieogarnionej wielkości i wspaniałości Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego uwielbienia/nie Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania/nie Bogu należnej czci oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego brania/nie Boga na litość oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego ukazywania/nie, powierzania/nie Bogu serii naszych nieszczęść oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania/nie walki pomiędzy naszą wolą a wolą Bożą oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonywania/nie Boga aby zechciał nam pomóc oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego odzwierciedlania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie głębokiej natury relacji człowieka z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego stawania/nie wobec Boga pełni czci i pokornego uniżania się, z wewnętrzną postawą całkowitego zdania się na Jego wolę oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wznoszenia/nie serca i umysłu do Boga w akcie poddania, zawierzenia i zdania się na Bożą wolę oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania/nie że bez zjednoczenia z Bogiem nie można otrzymać od Niego czegokolwiek oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania/nie że nasz umysł i wola poprzez cnoty teologalne łączą się z Bogiem i dopiero w tej wspólnocie z Nim dostępują potrzebnych łask oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie wiary w Bożą życzliwość względem nas oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego otrzymywania/nie, posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie Bożych łask i darów oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie w niezawodną skuteczność modlitwy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego popełniania błędów, traktując modlitwę prośby na podobieństwo prośby zanoszonej przez człowieka do człowieka czy duszy do duszy i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
dot. zjednoczenia/nie naszej woli z wolą Bożą oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie w skuteczność modlitw, że poprzez modlitwy otrzymujemy to, co dla nas najlepsze oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie tego wszystkiego, co dla nas najlepszego ma Bóg oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego modlenia/nie się do Boga o wszystko, czego pragniemy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego otrzymywania/nie w odpowiedzi na nasze modlitwy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wołania/nie proszenia/nie Boga o pomoc i wsparcie oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia/nie istotami zależnymi od Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia/nie istotami całkowicie//nie ubogimi/nie oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie tego co nam jest konieczne do szczęścia i zbawienia oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że Bóg pragnie współpracy człowieka z Nim oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że modlitwa “Ojcze nasz”, typowa modlitwa chrześcijanina jest wybitną modlitwą prośby, która rodzi się z faktu poddania wobec Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że modlitwa w imię Jezusa posiada skuteczność dzięki głębokiemu zjednoczeniu w miłości z Chrystusem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie właściwego/nie stosunku do Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przepraszania/nie Boga za swoje grzechy, niedbalstwa i za niewykorzystane łaski oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wyznawania/nie Bogu swoich grzechów i otrzymywania/nie Jego przebaczenia oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wyznawania/nie wiary o Bogu miłosiernym oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że wyłącznie słowami nie można wynagrodzić Bogu, Jego zniewagi oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że modlitwa tylko w połączeniu z cierpieniem posiada najwyższą wartość oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że dzięki poczuciu grzechu można wykorzystać cierpienie jako zadośćuczynienie za grzech osobisty i innych oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że pokuta polega na świadomym i dobrowolnym nałożeniu sobie jakiegoś cierpienia jako zadośćuczynienia za grzech oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wzbudzania/nie zainteresowanie Boga poprzez wzywanie pomocy i składanie ofiar oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego nieustannego/nie zwracania się do Boga z prośbami i błaganiami oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie wiary w Boga jako Stwórcę wszystkich rzeczy, który rządzi światem i obdarowuje człowieka różnymi darami oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego dziękowania/nie Bogu za życie i za wszystko, co dla naszego dobra stworzył oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia/nie świadomymi że wszystko co Bóg posiada, otrzymaliśmy jako dar, na który zasłużyliśmy/nie oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przyjmowania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie z większą i coraz głębszą świadomością, że wszystko jest darem Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego dziękowania/nie Bogu za to, że On istnieje oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków 
Naszego a przez nas cudzego dziękowania/nie Bogu za dar wiary, a nawet za codzienny krzyż i cierpienie oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego uczenia/nie się dziękować Bogu zawsze i wszędzie oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie intensywnej Bożej obecności oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego kochania/nie Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie kontaktu z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że Bóg jest i będzie zawsze nas kochał nieskończoną miłością oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego czynienia/nie, robienia z Boga bałwana, matołka i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że Bóg rozumie nas i reaguje na nasze modlitwy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie ojcowskiej i odpowiednio matczynej relacji z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia/nie otwartymi na słuchanie i uczenie się od Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddalania/nie od Boga, zamiast sie do Niego zbliżać oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie fałszywego obraz Boga i Jego działań oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego ufania/nie Bogu, bo On to wszystko trzyma w ryzach oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego zabiegania/nie o bliskość z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania/nie bliskości z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego poszerzania/nie swojej wiedzy o Bogu oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego tracenia/nie kontaktu z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego decydowania/nie że nic nie chcemy wiedzieć o Bogu oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia/nie otwartymi na to, co Bóg do nas mówi oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonani/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że On może odwrócić każdą, nawet najgorszą sytuację oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie nadziei i ufności do Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie dobrego czy wyśmienitego kontakt z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie świadomość tego, że Bóg jest blisko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie sie, doświadczania/nie jakby Boga nie było oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego męczenia/nie się tym ciągłym zmaganiem się o uwagę Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego chodzenia/nie za Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przypominania/nie sobie, dowiadywania/nie się kto to jest Bóg i czego ode nas chce oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie swoich schemacików religijności które to nam wystarczają oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego szukania/nie, znajdowania/nie, doświadczania/nie nowych dróg do Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego zadowalania/nie się starymi schematami, które zamiast nas prowadzić do Boga , prowadzą nas często na manowce oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie, budowania/nie relacji z Bogiem, tak by obydwie strony były zadowolone oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego interesowania/nie, dowiadywania/nie się czym pasjonuje i zajmuje się Bóg oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego interesowania/nie się, dowiadywania/nie się co Bóg lubi, a czego nie lubi oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego interesowania/nie się, dowiadywania/nie się jakie Bóg ma dążenia i plany na życie oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przebywania/nie  z Bogiem jak najczęściej i jak najdłużej, choćby bez słowa oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego umawiania/nie się z Bogiem na intymne/nie spotkania oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego rezygnowania/nie z czegoś na przykład z odcinka ulubionego serialu czy scrollowania Facebooka aby porozmawiać czy przebywać z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie zaległości w rozwijaniu relacji z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego mówienia/nie, powierzania/nie Bogu wszystkiego, co nam leży na sercu oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że Bóg przenika nasze serca i zna je lepiej niż my sami oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wchodzenia/nie w obecność z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego powierzania/nie Bogu swoich spraw i wierzenia, że dokładnie w tym momencie, one zostają przez Niego przejęte oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego powierzania/nie, oddawania/nie Bogu swoich grzechów oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że będąc z Bogiem, wchodzimy do Jego świata, którym On chce się z nami podzielić oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego proszenia/nie Boga aby Bóg odpowiadał na nasze modlitwy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania że Bóg odpowiada na nasze modlitwy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego proszenia/nie aby Bóg wysłuchiwał naszych modlitwy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania że Bóg wysłuchuje nasze modlitwy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego proszenia/nie Boga aby Bóg czytał nasze modlitwy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania że Bóg czyta nasze modlitwy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego postrzegania/nie, doświadczania/nie Boga jako kogoś kto lubi pić alkohol oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego powodowania/nie że Bóg jest samotny oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego postrzegania/nie, doświadczania/nie Boga jako samotnika oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego postrzegania/nie, doświadczania/nie Boga jako smakosza alkoholi oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego postrzegania/nie, doświadczania/nie Boga jako kogoś apatycznego oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego postrzegania/nie, doświadczania/nie Boga jako kogoś przygnębionego oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego mówienia/nie o Bogu okropnych rzeczy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego mówienia/nie o Bogu wspaniałych rzeczy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków 
Naszego a przez nas cudzego postrzegania/nie, doświadczania/nie Boga jak kogoś o niskim poczuciu własnej wartości oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego zwalania/nie wszystkich swoich niepowodzeń i nieszczęść tego świata na Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego krytykowania/nie Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wychwalania/nie Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego postrzegania/nie, doświadczania/nie Boga jako kogoś niekompetentnego oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia/nie hejterami Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego ranienia/nie, okaleczania/nie uczuć Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie że Bóg ma obsesję na punkcie ludzi oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 18-05-2020 Przez: s_majda Przeczytano: 709 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 06-06-2020 19:55:59

  Relacje z Bogiem, współpraca z Bogiem .... (intencje do przemodlenia). Opracowali Małgorzata Krata i Sławomir Majda


  1. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony samego Boga i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  2. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania m.in zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony wszelkich płci ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, roślin, kosmitów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  3. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, gatunku, płci m.in. Goauldów, bóstw, bogiń, boskich matek, boskich ojców, boskich synów, boskich córek, boskich rodzin, koleżków Boga, bogów, półbogów Asurów, świętych, guru, mistrzów, nauczycieli, Mesjaszy, aniołów, Archaniołów, serafinów astralnych, astrali, władców ludzi, władców Dusz, proroków i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  4. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. węży astralnych, jaszczurów astralnych, astralnych istot, pasożytów, lokatorów naszej i cudzej energetyki, astralnych bytów, tworów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  5. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. duchów, demonów, strzyg, duchów przodków, mitycznych stworzeń, mitycznych istot i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  6. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. naszych i cudzych cudotwórców, uzdrowicieli, znachorów, bioenergoterapeutów, lekarzy ciała i Duszy, od praktyk Reiki i ich zarządców, od właścicieli, zarządców i struktur różnych praktyk inicjacyjnych, od wiedźm, magów, szamanów, wizjonerów, czarownic, od magii żywiołów, joginów, tantryków i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  7. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. wszelkich oświeconych/nie i oświecających/nie siebie i innych ludzi, Dusz, istot, części naszej i cudzych istot, od tych dążących do nirwany, do zbawienia, wyzwolenia, odkupienia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  8. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. wszelkich buddystów, hinduistów, chrześcijan, katolików, protestantów, ateistów, agnostyków, prawosławnych, muzułmanów, wyznawców judaizmu, bahaizmu, religii plemiennych, taoizmu, shinto, sikhizmu, dżinizmu, ahinsa, ayyavazhi, wyznawców Wicca, wyznawców druidyzmu, voodoo, theravady, mahajany, chan, zen, son, amidyzmu, Szkoły Czystej Krainy, tendai, shingon, buddyzmu tybetańskiego, ningma, kagju, sakja, dzionangu, gelug, i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  9. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. wyznawców i zarządców m.in starokatolicyzmu, kościołów utrechckich, kościołów narodowych, mariawityzmu, katolicyzmu, wschodniego katolicyzmu, grekokatolicyzmu, kościoła rzymskokatolickiego, sedewakantyzmu, konklawizmu, palmariznizmu, lefebrystów, anglikanizmu, prawosławia, od kościołów bizantyjskich, cerkwi prawosławnych, staroobrzędowców, popowców, bezpopowców, skopców, starokalendarzowców, kościołów orientalnych, koptów, Syryjczyków, kościołów asyryjskich i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  10. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. adwentystów, milleryzmów, anabaptyzmów, wyznawców arianizmu, baptyzmu, braci morawskich, braci polymuckich, husytyzmu, kalwinizmu, kongregacjonizmu, prezbiterianizmu, kwakrów, luteranizmu, monnonityzmu, metodyzmu, pentekostalizmu, salwacjonizmu, unitarianizmu, waldensi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  11. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. wyznawców i zarządców m.in. restoracjoizmu, ruchu babackiego, Świadków Jehowy, Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego, Świętych Ruchów Misyjnych, wyznawców unitaryzmu, mormonów, Kościołów Jezusa Chrystusa w Dniach ostatnich, Społeczności Chrystusa, afrochrześcijaństwa jak aladury, harrizmu, kimbangizmu, lumby i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  12. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. wyznawców i zarządców m.in. dżinizmu, digambarów, sthankawasi, śwetambarów, gnostyków, wyznawców manicheizmu, mandeizmu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  13. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. wyznawców i zarządców m.in. wiszniuzmu, krysznaizmu, śiwaizmu, lingajatów, śaktyzmu, balinezyjskiego hinduizmu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  14. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. alawitów, alewitów, charydżytów, sunnitów, szyitów, immaitów, ismalitów, zajdytów, wyznawców sufizmu, Ahmadiyya, czarnego islamu, Maurów, Narodu islamu, drudyzmu, ahl-e-hakk, zikrytów, wyznawców i zarządców skrypturalizmu, koranizmu oraz jezydyzmu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  15. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. właścicieli i wyznawców m.in. judaizmu, chasytyzmu, felaszów zwanych czarnymi żydami, judaizmu mesjanistycznego, konserwatywnego, ortodoksyjnego, postępowego, rekonstrukcjonistycznego, karaimizmu, mozaizmu, samarytaizmu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  16. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. organizatorów, zarządców i wyznawców m.in. mazdaizmu, religii perskich, mazdakizmu, mitraizmu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  17. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. organizatorów, zarządców i wyznawców tzw nowych ruchów religijnych jak babizmu, bahaizmu, czeondoizmu, kaodaizmu, Kultów cargo, Falun Gong, Modekngei, New Age, Realizm, Rastafari, Scjentologi, Metody Quan Yin, Wicca, i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  18. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. twórców, zarządców, wyznawców m.in. Asatriuzmu, Hellenizmu, Słowanowierstwa, Inteligentnej Jogi Międzynarodowej, Medytacji Transcendentalnej, Misji Boskiego Światła, Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny, Neo-Sannyasmu (Osho), Radha Soami, Sathya Sai Baby, Swaminaryan Faith, Harrizmu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  19. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. zarządców, wyznawców m.in. religii prehistorycznych, religii rodzimych Afryki, Australii a także konfucjanizmu, santerii, sikhizmu, shinto, taoizmu, zaratusztrianizmu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  20. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. wszelkich płci m.in. tyranów, despotów, socjopatów, katów, terrorystów, szantażystów, sędziów, prawników, prokuratorów, oskarżycieli, panów, władców, zwierzchników, przełożonych, pracodawców, współpracowników, klientów, płatników, manipulatorów, hipnotyzerów, królów, książąt, doradców, notariuszy, sekretarzy, władzy państwowej, religijnej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  21. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. zarządców, właścicieli m.in. planet, konstelacji, kosmosu, gwiazd, księżyców, komet, asteroid, galaktyk, czarnych dziur, słońc od ich ruchów, położenia, oddziaływań i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  22. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. amuletów, talizmanów, artefaktów, gadżetów, przedmiotów magicznych i niemagicznych, eliksirów, ziół, dymów, kadzideł, pieśni, mantr, świętych tekstów, roślin, zwierząt, metod wróżbiarskich, obrzędów, zabobonów, ofiar składanych komuś/czemuś, dewocjonaliów, obrazów, figur, rzeźb, malowideł, sakramentów, narkotyków, alkoholi, ekstaz duchowych i fizycznych, mistycyzmu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  23. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. właścicieli i wyznawców wszelkich m.in. obrzędów, kultów, nominacji, namaszczeń, pozwoleń, wytycznych, umów, przysiąg, przyrzeczeń, kontraktów, nakazów, zakazów, cyrografów, misji, paktów, aktów, porozumień, traktatów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  24. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. naszych i cudzych m.in. elementów budowy fizycznej i energetycznej, narządów, tkanek, komórek, atomów, układów fizycznych na ich wszystkich poziomach, przestrzeniach, płaszczyznach, elementach i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  25. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. naszych i cudzych m.in. rodziców, wychowawców, nauczycieli, małżonków, kochanków, dzieci, rodzeństwa, sióstr, braci, cioć, wujków, kuzynów, całych rodów, rodzin, społeczności, warstw społecznych, dziadków, babć, krewnych i niespokrewnionych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  26. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. naszych i cudzych m.in. strażników, weryfikatorów a w tym również licencjonowanych, windykatorów, komorników, pośredników, świadków, twórców, założycieli, ochroniarzy, opozycji, cenzorów, promotorów, beneficjentów, ofiar naszych i cudzych działań, zamiarów, przejawień i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  27. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. stowarzyszeń, bractw, wspólnot, komun, związków, organizacji a w tym administracyjnych, wojskowych, finansowych, religijnych, gospodarczych, publicznych, politycznych, przestępczych, wywiadowczych, seksualnych, narkomańskich, pijackich, państwowych, globalnych, kosmicznych, wielowymiarowych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  28. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. Duszy i istoty Wisznu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  29. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. pogody, przyrody, żywiołów, pory dnia, nocy, daty, pory roku, astrologii, meteorologii, temperatury otoczenia, wilgotności, wysokości Słońca na niebie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  30. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. naszych i cudzych m.in. kodowań, myślokształtów, blokad, obciążeń, wzorców, uwikłań, krzyży i węzłów karmicznych, koła karmy, od losu, przypadku, loterii, szczęścia i odpowiednio od pecha, klątw, uroków, liter, słów, znaków, symboli, cyfr, liczb, alfabetów, mandal, tatuaży, wyznaczników, ozdobników, czipów, urazów, kalectw, chorób oraz ich wytwórców i beneficjentów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  31. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. istot mroku, ciemności, sił zła, demonów, władców piekieł, diabłów, Szatana, Lucyfera, Belzebuba, Kali, strzyg, istot i Dusz jakie upadły, upadają, istot rogatych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  32. Naszego a przez nas cudzego m.in. w kwestiach m.in. relacji z Bogiem, współpracy z Bogiem i nie tylko m.in. posiadania, kreowania, kodowania, przejawiania, doświadczania, podtrzymywania wszelkiej zależności i odpowiednio niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, od szczodrości i odpowiednio jej braku ze strony m.in. dewiantów, zboczeńców, pedofilów, zoofilów, seksoholików, lesbijek, gejów, transwestytów, gwałcicieli, sadomasochistów, masturbantów, burdelmam, alfonsów, prostytutek i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków