Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Wszystko co dotyczy przekonań i wiedzy o Bogu, w zależności od... (intencje do przemodlenia)

Autor Konrad Jaszowski w oparciu o teksty Małgorzaty Kraty oraz Karoliny Blitek.
Tekst Karoliny opublikowany jest w komentarzu Modlitwy Punktowej. Tekst Małgorzaty ,,w zależności od...`` ma wiele wersji na MINW. Z uwagi na obszerność opracowania wykonanego przez Konrada publikuję tu jedynie 2 spośród 33 punktów, resztę należy sobie już dopowiedzieć samodzielnie.

Usystematyzowane uwalnianie się od obciążeń- linki do tekstów, informacje o nagraniach, praca z intencjami, technika pokłonu >Link. 

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie bycia biedakami, chorymi.
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza].

1. Naszego a przez nas cudzego, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony samego Boga czczenia, promowania Boga, i unikania tego w kontekście tzw. koleżków i koleżanek Boga, plagiatorów, uzurpatorów, pretendentów do boskości, zastępców, zachłannych na ubóstwienie, chcących być Bogiem dla innych, unikania zachwalana własnej i cudzej urojonej boskości, uważania aby nie popadać w bałwochwalstwo, nie ograniczania sobie i innym boskiej odpowiedzi i kontaktu z Bogiem, nie zastępowania Boga i nie wchodzenia w rolę Boga wobec innych, nie zniechęcania się do kontaktu z Bogiem, otwierania się na Boga, przejawiania się tak aby Bóg był dla nas odczuwalny zawsze i wszędzie, otwierani własnego serca i umysłu na Boga, oddawania się Bożemu prowadzeniu, dotrzymywania danych Bogu obietnic, promowania Miłości, światła jako aspektów Boga, tworzenia i promowana wszelkich treści zachwalających istnienie i przejawy Boga, Jego obecność, wartość, znaczenie Jego roli w istnieniu dusz i ludzi, wspieranie wszelkich działań Boga, szukania kontaktu z Bogiem i dopuszczania Boga do naszej Duszy, do cudzych Dusz i do naszej istoty oraz dopuszczania Bóg do nas i do innych jego Boskich działań, bycia wrażliwymi i otwartymi na sygnały od Boga, zachwalania Boga ponad innych ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, bytów, kosmitów, bóstw, chętnego powracania do Boga w światłości i na jego Boskich zasadach, bycia wiernymi i lojalnymi wobec Boga, wspierania przejawów Boga i Jego roli w naszym życiu, odczuwania potrzeby pozostawania w kontakcie z Bogiem i dbania o własną relację z Bogiem, unikania kumulowania negatywnej karmy w sferze duchowości i w innych sferach a w tym materialnych i energetycznych, posiadania pozytywnych i wspierających o Bogu przekonań, chętnego przeznaczania czasu i wysiłku dla Boga i na porozumienie się z Nim, budowania zainteresowania Bogiem i wszystkim co dotyczy Boga, unikania tego aby nie czcić, ani nie promować siebie i innych, jak i jako wszelkiego rodzaju, znaczenia, poziomu, funkcjonalności, rangi, płci m.in. bóstwa, bogów, bożków, boginie, żywych bogów, półbogów, bogów astralnych, i energetycznych, męczenników, patronów, goauldów, władców systemów, mesjaszy, boskie matki, boskich ojców, pośredników do Boga, bycia pewnymi w wierze w Boga i Jego wszechmoc, unikania aby nie promować i tworzyć wszelakich sekt i religii północy, południa, wschodu, zachodu oraz ich rozmaitych odłamów i denominacji, unikania współtworzenia bałwochwalczych treści i wizerunków i nie współuczestniczenia w takich i nasiąkniętych takimi ideami działaniach oraz nie uczestniczenia w takich kultach i ich nie promowania pośrednio i bezpośrednio, nie zajmowania się kultem czegokolwiek, co Bogiem nie jest, unikania tworzenia wszelakich doktryn, dogmatów odbiegających w swoim charakterze od treści, które wspiera Bóg, kierowania modlitw tylko i wyłącznie do Boga, tworzenia i korzystania z pomysłów na wspieranie działań i interwencji Boga, rozwiązywania problemów w zgodzie z Boskim udziałem i pomocą, wywyższania Boga i uwzniaslania Boga, oraz wspierania Jego postaci i dokonań, rozpowszechniania prawdziwego obrazu Boga wśród innych dusz, istot, bytów, tworów, ludzi, zabiegania i szukania kontaktu z Bogiem i posiadania prawa do uzyskania odpowiedzi Boga, szanowania Boga, Jego mocy i jej zakresu, Jego znaczenia dla nas oraz pojmowania mocy Boga i Jego zakresu, widzenia Boga takim jaki jest naprawdę, jednoczenia się z Bogiem w naszych planach karmicznych i bieżących, otrzymywania boskich odpowiedzi, nie wierzenia w cudze kłamstwa na temat Boga, rozpowszechniania prawdy na temat Boga, przejawiania obrazu Boga, wybierania doświadczania życia z Bogiem i w jedności z Jego pomocą, mądrością, obecnością, dobrocią jak najbliżej wszystkich cnót, jakie Bóg przejawia w swoich aspektach, oddawania czci Bogu, bycia kreatywnymi wynalazcami w duchowości oraz bycia zachłannymi na rozmaite innowacyjne wynalazki w zgodzie z wola Boga, starania się o kontakt z Bogiem i o Jego wsparcie, udoskonalenia jakości naszych wzajemnych relacji komunikacji i porozumienia z Bogiem, posiadania wiedzy i przekonań na temat Boga takim jakim jest naprawdę, uzupełniania wiedzy i prawdy o Bogu, unikania popełniania w kółko tych samych błędów, podejmowania się wszelkich konstruktywnych twórczych działań włącznie z modlitwami i intencjami służącymi najwyższemu dobru naszej duszy i całej istoty, a także służącemu na rzecz cudzą, świadomego kreowaniem własnego losu razem z Bogiem, nie wyrzekania się swojego prawa do kreacji własnego losu i szczęśliwości w boskim świetle, zabiegania o osobiste poznanie Boga, poznawania Boga bazując na własnych doświadczeniach i praktyce, pomagania Bogu osobiście, bycia nastawionymi pozytywnie w stosunku do Boga, miłości, radości istnienia oraz na sprawy i na stan własnej duszy i całej istoty, powierzania Bogu wszelkich naszych ograniczeń, blokad, oporów, zabierania się do zmian w naszym życiu tu i teraz, wybaczania sobie i Bogu wszelkie nasze urojenia o Bogu i jego Miłości, bycia poddanymi tylko i wyłącznie Bogu, wspierania własnych i cudzych szlachetnych działań, własnych i cudzych szans oraz boskich odpowiedzi dla nas swoimi nastawieniami, interesowania się Bogiem i zwracania na siebie uwagi Boga, konsultowania naszych decyzji i przyszłości z Bogiem, pielęgnowania nawyku obecności Boga w naszym myśleniu i w działaniu, unikania bałwochwalczych nawyków, unikania tworzenia wszelkich form zniewoleń, sieci, kajdan, hipnoz oraz nie łapania w nie innych dusz i istot a także nie bycia w nie łapanymi, prowadzenia z Bogiem rozmów w Miejscu Świętym i poza nim, podtrzymywania pozytywnego obrazu Boga, porozumiewania się z Bogiem słownie, myślą, mową i uczynkiem, wywyższania Boga ponad cokolwiek, wywyższania Boga i Jego stworzenia, darów których Bóg jest autorem, lub powstanie których zainspirował, rozumienia konsekwencji bałwochwalstwa, szukania Boga i korzyści, jakie może mieć dla nas współtworzenie z Bogiem, unikania wyrównywania rachunków poza Bogiem, przejawiania własnej seksualności zgodnie z wolą Boga, używania boskich mocy, darów, talentów, wiedzy do celów zgodnych z wolą Boga, wykorzystywania czasu jaki Bóg nam poświęca, doświadczania obecności Boga w codziennym myśleniu, działaniu, doświadczania wszelakich stałych cech Boga i Jego cech charakteru, wszelakich cech urzeczywistnienia, cnót, inteligencji, mądrości, zalet, zdolności do odczuwania, sumienia, empatii, współczucia, wszechświadomości, omnipotencji, miłosierdzia, omniscencji, własnej odrębnej woli i prawa, możliwości jej egzekwowania, przestrzegania Bożych przykazań, współpracowaniz Bogiem, a w związku z tym z naszym i z cudzym bycia istotami bogatymi, zdrowymi, szczęśliwymi, kochanymi, niezależnymi o innych istot i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
2. oraz naszego a przez nas cudzego, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony wszelkich płci ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, roślin, kosmitów i nie tylko, czczenia, promowania Boga, jak i Jego tzw. koleżków i koleżanek, plagiatorów, uzurpatorów, pretendentów do boskości, zastępców, zachłannych na ubóstwienie, chcących być Bogiem dla innych, zachwalania własnej i cudzej boskości i odpowiednio popadania w bałwochwalstwo, ograniczania sobie i innym boskiej odpowiedzi i kontaktu z Bogiem, zastępowania Boga, wchodzenia w rolę Boga wobec innych, zniechęcania się do kontaktu z Bogiem, ignorowania istnienia Boga, przejawiania się tak jakby Bóg nie istniał, zamykania własnego serca i umysłu na Boga, oddawania się Bożemu prowadzeniu, łamania danych Bogu obietnic, promowania ateizmu, agnostycyzmu, bycia ateistami, agnostykami, tworzenia i promowana wszelkich treści przeczących istnieniu Boga i pochwalających omijanie Boga, dewaluujących Jego obecność, wartość, znaczenie Jego roli w istnieniu dusz i ludzi, oporowania Bogu, unikania Boga i niedopuszczania Boga do naszej Duszy, do cudzych Dusz i do naszej istoty oraz niedopuszczania do nas i do innych jego Boskich działań, ignorowania sygnałów od Boga, pomniejszania Boga na rzecz innych ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, bytów, kosmitów, bóstw, niechętnego powracania do Boga w światłości i na jego Boskich zasadach, porzucania i opuszczania Boga, dewaluowania Boga i Jego roli w naszym życiu, odczuwania potrzeby pozostawania w kontakcie z Bogiem i dbania o własną relację z Bogiem i odpowiednio zaniedbywania jej, kumulowania negatywnej karmy w sferze duchowości i w innych sferach a w tym materialnych i energetycznych, posiadania negatywnych i ograniczających Boga przekonań, żałowania czasu i wysiłku dla Boga i na porozumienie się z Nim, tracenia zainteresowania Bogiem i wszystkim co dotyczy Boga, czczenia, promowania siebie i innych, jak i jako wszelkiego rodzaju, znaczenia, poziomu, funkcjonalności, rangi, płci m.in. bóstwa, bogów, bożków, boginie, żywych bogów, półbogów, bogów astralnych, i energetycznych, męczenników, patronów, goauldów, władców systemów, mesjaszy, boskie matki, boskich ojców, pośredników do Boga, wątpienia w Boga i Jego wszechmoc, promowania i tworzenia wszelakich sekt i religii północy, południa, wschodu, zachodu oraz ich rozmaitych odłamów i denominacji, współtworzenia bałwochwalczych treści i wizerunków i współuczestniczenia w takich i nasiąkniętych takimi ideami działaniach oraz uczestniczenia w takich kultach i ich promowania pośrednio i bezpośrednio, zajmowania się kultem czegokolwiek, co Bogiem nie jest, tworzenia wszelakich doktryn, dogmatów odbiegających w swoim charakterze od treści, które wspiera Bóg, kierowania modlitw do bóstw, boskich matek, rozmaitych bogiń a  w tym seksualnych, do pośredników, męczenników, patronów, mesjaszy, władców systemu, archontów, joginów, archaniołów, Serafinów, aniołów, orszaków astralnych, półbogów, żywych bogów, bogów energetycznych, do wszelkich innych dusz, guru, wszelkich bożych wysłanników, proroków, bogów astralnych, dusz zwierząt ubóstwionych na gruncie rozmaitych religii, panteonów wszelakich bóstw, tworzenia i korzystania z pomysłów na unikanie interwencji Boga i rozwiązywania problemów bez Jego udziału i pomocy, robienia z Boga matołka i zniesławiania Boga, oraz ośmieszania Jego postaci i dokonań, rozpowszechniania negatywnego i odbiegającego od prawdy obrazu Boga wśród innych dusz, istot, bytów, tworów, ludzi, wyrzekania i wypierania się kontaktu z Bogiem i posiadania prawa do uzyskania odpowiedzi Boga, lekceważenia Boga, Jego mocy i jej zakresu, Jego znaczenia dla nas oraz pojmowania mocy Boga i Jego zakresu, widzenia Boga w człowieku, w obiektach martwej i ożywionej natury, mijania się z Bogiem w naszych planach karmicznych i bieżących, otrzymywania boskich odpowiedzi, a także odpowiedzi bóstw, mesjaszy, bałwochwalców, guru, innych dusz, półbogów, boskich matek, żywych bogów, amatorów własnej i cudzej boskości, bogów astralnych, bogów energetycznych, samozwańczych Bogów, oraz tych, którzy są nimi w oczach innych, wierzenia w cudze kłamstwa na temat Boga i bóstw, rozpowszechniania kłamstw, iluzji na temat Boga i na temat koleżków Boga, tworzenia obrazu Boga dla siebie, wpływania na obraz Boga w umysłach innych, postrzegania Boga, wybierania doświadczania życia bez Boga i w oddzieleniu od Jego pomocy, mądrości, obecności, dobroci, z dala od wszystkich cnót, jakie Bóg przejawia w swoich aspektach, oddawania czci Bogu oraz innym ludziom, duszom wszelkich matryc, cherubom, serafinom, wszelkim chórom anielskim i aniołom innych funkcjonalności, dżinom, smokom, rusałkom, feriom, elfom, faunom, krasnoludom, strzygom, istotom, bytom, tworom, zwierzętom, roślinom, kosmitom wszelkich galaktyk i wszelkich wymiarów egzystencji, stawiania, tworzenia i wielbienia wszelakich m.in. kapliczek, posągów, totemów, rzeźb, figur, ołtarzy, świątyń poświęconych m.in. bóstwom, dewom, asurom, awatarom Boga, bóstwom, półbogom, bogom energetycznym, bogom astralnym, boskim matkom, pośrednikom, guru, męczennikom, rozmaitym świętym, patronom, mesjaszom, bycia kreatywnymi wynalazcami w duchowości oraz bycia zachłannymi na takie innowacyjne wynalazki, oddawania czci żywiołom, siłom natury, zjawiskom atmosferycznym, zaniechania starań o kontakt z Bogiem i o Jego wsparcie, udoskonalenia jakości naszych wzajemnych relacji komunikacji i porozumienia z Bogiem, posiadania wiedzy i przekonań na temat Boga takim jakim jest naprawdę i odpowiednio takim, jakim nasza Dusza i cudze Dusze chcą Boga widzieć po upadku, przypisując Bogu winę przez pryzmat negatywnych emocji, żalów, pretensji, zniekształcania wiedzy i prawdy o Bogu, popełniania w kółko tych samych błędów i oczekiwania innych rezultatów, bycia "wypalonymi" duchowo i rezygnowania z wszelkich konstruktywnych twórczych działań włącznie z modlitwami i intencjami służącymi najwyższemu dobru naszej duszy i całej istoty, a także służącemu na rzecz cudzą, świadomego kreowaniem własnego losu razem z Bogiem, wyrzekania się swojego prawa do kreacji własnego losu i szczęśliwości w boskim świetle i wycofywania się z tego procesu, unikania osobistego poznania Boga, poznawania Boga poprzez wyłączne bazowanie na cudzych opowieściach, mitach religijnych, cudzych przesłankach i opisach, szkodzenia Bogu osobiście, bycia nastawionymi negatywnie, lub zobojętniale w stosunku do Boga, miłości, radości istnienia oraz na sprawy i na stan własnej duszy i całej istoty, ustanawiania Bogu wszelakich szlabanów, parasoli, granic i zakresu w jakim pozwalamy mu w naszym życiu działać, a w jakim nie, odkładania zmiany na później, mszczenia się na Bogu za cudze działania, za działania takich postaci jak m.in. Dusza istota Wisznu, za działa innych ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, roślin, kosmitów i rozmaitych innych istot i dusz w randze weryfikatorów, trzymania do Boga żalu, ulegania istotom innym niż Bóg, sabotowania własnych i cudzych szlachetnych działań, własnych i cudzych szans oraz boskich odpowiedzi dla nas swoimi nastawieniami, przejawiania braku woli zainteresowania się Bogiem i oporowania przed zwróceniem na Boga swojej uwagi, zwracania na siebie uwagi Boga i zwracaniem na siebie uwagi rozmaitych weryfikatorów, unikania konsultowania naszych decyzji i przyszłości z Bogiem, pielęgnowania nawyku unikania Boga w myśleniu i w działaniu, rozwijania bałwochwalczych nawyków, ulegania innym ludziom, duszom, istotom, bytom, tworom promującym, podtykającym nam bałwochwalstwo i wikłających nas, tworzenia wszelkich form zniewoleń, sieci, kajdan, hipnoz oraz łapania w nie innych dusz i istot a także bycia w nie łapanymi, prowadzenia z Bogiem konfliktów w Miejscu Świętym i poza nim, podtrzymywania negatywnego obrazu Boga, atakowania Boga słownie, myślą, mową i uczynkiem, wywyższania ponad Boga kogokolwiek i czegokolwiek m.in. naszymi wyborami, a w tym wywyższania ponad Boga m.in. pieniędzy, wizerunku, seksualności, wygody, lenistwa, poczucia bezpieczeństwa, sławy, statusu społecznego, rangi, własnych uczuć, emocji, ego, potrzeb, woli zemsty i destrukcji, buntu przeciwko Bogu, nienawiści, zawiści, pogardy, zazdrości, wszelkich stanów, planu karmicznego, wywyższania ponad Boga Jego stworzenia, darów których Bóg jest autorem, lub powstanie których zainspirował, nie rozumienia konsekwencji bałwochwalstwa, unikania Boga i korzyści, jakie może mieć dla nas współtworzenie z Bogiem, wyrównywania rachunków poza Bogiem, czczenia cudzej i własnej seksualności i podnoszenia jej do rangi boskiej, używania boskich mocy, darów, talentów, wiedzy do destrukcji, marnowania naszych mocy, marnowania czasu jaki Bóg nam poświęca, pomijania Boga w codziennym myśleniu, działaniu, tworzenia wszelakich koncepcji zastępczego Boga, jak np. słowo ``Źródła`` oraz jemu podobne, które obdzierają postać Boga z Jego  stałych cech charakteru, wszelakich cech urzeczywistnienia, cnót, inteligencji, mądrości, zalet, zdolności do odczuwania, sumienia, empatii, współczucia, wszechświadomości, omnipotencji, miłosierdzia, omniscencji, własnej odrębnej woli i prawa, możliwości jej egzekwowania oraz wszelkich koncepcji mających na celu wyeliminowanie postaci Boga z duchowości, wierzenia w drugie przykazanie (nie) boże i wszelkie inne podobne jemu treści dorabiające ideologię do tego dlaczego Boga dobrze jest omijać i dalsze wymysły, dlaczego to jest słuszne wobec Boga, ogłaszania i promowania własnej i cudzej boskości, wierzenia w trójcę świętą i trynitarianizm, składania i przyjmowania ofert pośredniczenia wobec Boga wraz z bałwochwalczymi planami na kolejne wcielenia, przejawiania planów „bogowania” innym, podszywania się pod Boga, promowania siebie na boga, szukania promotorów i dusz chętnych nas ubóstwić, robienia Bogu konkurencji i rywalizowania z Bogiem o wyznawców, ubóstwiania siebie i innych, wierzenia w to, że jesteśmy bogami indywidualnie i odpowiednio że każdy z nas osobno jest Bogiem, wierzenia w to, że Bóg wydzielił nas z siebie, więc jesteśmy jednością z nim i wykluczania odrębnej tożsamości, uważania, że nie posiadamy wolnej woli, ponieważ jesteśmy narzędziami Boga oraz, że wszystko, co robimy jest wolą Boga, Jego własnym czynem, gestem zamysłem, wierzenia w to, że skoro Bóg działa poprzez nas, to jesteśmy Bogami, jesteśmy idealni, nie mamy żadnych negatywnych skłonności i cech, nad którymi można by się pochylić i popracować, sprzeniewierzenia się Bogu, a w związku z tym z naszym i z cudzym bycia oporującymi postaciami, gumbasami, matołkami, magami, wiedźmami, downami, ćpunami, pionkami w garści innych dusz, ofiarami Duszy i istoty Wisznu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
3. oraz naszego a przez nas cudzego, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, gatunku, płci m.in. bóstw, bogiń, boskich matek, boskich ojców, boskich synów, boskich córek, boskich rodzin, Goauldów, koleżków Boga, bogów, półbogów Asurów, świętych, guru, mistrzów, nauczycieli, Mesjaszy, aniołów, Archaniołów, serafinów astralnych, astrali, władców ludzi, władców Dusz, proroków i nie tylko czczenia, promowania Boga, jak i Jego tzw. koleżków i koleżanek, plagiatorów, uzurpatorów, pretendentów do boskości, zastępców, zachłannych na ubóstwienie, chcących być Bogiem dla innych, zachwalania własnej i cudziej.....


Dodano : 13-11-2020 Przez: s_majda Przeczytano: 307 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.