Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Cz. Žalmů 51. Nynější verze. Česky text
Nauka o tvorbě afirmací nakazuje afirmace v čase minulém.
Bylo za potřebí pozměnit formulaci textu vděku za již ziskné dobro. Dosáhl sem toho –když David se rozvíjel. On ne mohl Bohu děkovat za to, čeho ještě ne dosáhl. V konečné změně samotné techniky psáni modlitby v nás plynou energie jinak než v čase čteni a jiné rezultáty.


Žalmů 51. Nynější verze.
Jsem vděčný Bože za to že jsi se nademnou anad mojí duší smiloval , že jsi mně otevřel mé srdce
Jsem vděčný Bože za to že ve svém velikém milosrdenctví jsi uvolnil mně i mou duši od všech nepravostí a jejich zlých účinků
Jsem vděčný Božské světlosti za to že jsi uplně obmyla mne i mou duši z našich vin a zároven ze všech skvrn. Milosrdný Bože jsem vděčný za tvou lásku skrze kterou jsem očištěn od hříchu a jeho nasledků.
Přiznávám se ke svým hříchům a zároven si odpouštím veškeré jejijich účinky v souvislosti s mou duší a také její davné promněny. Jsem vděčný tobě Bože že jsi nám dovolil poznat naše dávné zlé účinky a prominout je všdechny a zároven jejich všechny existující účinky. Akceptuji to , že odpoustím-li sobě a zároven duši celou zlou minulost tím jsme naše hříchy svěřili Bohu svoleni k tomu ,aby odešli na vždy.
Prominul jsem i to , že má duše inkarnovala s tíhou viny. A jako hříšníka mne počala matka.
Prominul jsem to , že má duše proti Božímu světlu kdysi zhřešila užívaním Božskych mocí k destrukci.

Prominul jsem to , že má duše a také její davné promněny učinily to co bylo zlé nedobré v Tvý.ch očích Bože
Odpustil jsem sobě a své duši viny Odpustil jsem viny všem mým dlužníkům, proto se jasně ukazuješ spravedlivým v tvých výrokách a v Božským posuzování
Jsem vděčný Boží lásce skrze kterou jsem byl obmytý , abych se rozjasnil více než tisíce sluncí.
Jsem vděčný tobě Bože, že jsi učinil abych zjískal a pocítil trvalou radost duše a veselé srdce
Jsem vděčný tobě Bože, že jsi rosradostněl mé srdce
Játra i kosti
Jsem vděčný tobě Bože, že jsi se ode mne neodvrátil umiloval jsi mně kdy k Tobě nastavil své ruce
Bože můj Jsem vděčný s mou duší že jsi smazal všechny mé proviněni a vinny mé duše
Jsem vděčný tobě Bože, že jsi ve mně stvořil čisté srdce když jsem Tě o to prosil
Jsem vděčný tobě Bože, že jsi ve mně obnovil dobrou silu srdce a také silu křídel mé duše


< Žalmů 51 >>Psalm 51 Czech BKR Link
1Přednímu z kantorů, žalm Davidův, (1a) Když k němu přišel Nátan prorok, po jeho vjití k Betsabé. (1b) Smiluj se nade mnou, Bože, podlé milosrdenství svého, podlé množství slitování svých shlaď přestoupení má.

2Dokonale obmej mne od nepravosti mé, a od hříchu mého očisť mne.

3Nebo já znám přestoupení svá, a hřích můj přede mnou jest ustavičně.

4Tobě, tobě samému, zhřešil jsem, a zlého se před očima tvýma dopustil, abys spravedlivý zůstal v řečech svých, a bez úhony v soudech svých.

5Aj, v nepravosti zplozen jsem, a v hříchu počala mne matka má.

6Aj, ty libuješ pravdu u vnitřnostech, nadto skrytou moudrost zjevil jsi mi.

7Vyčisť mne yzopem, a očištěn budu, umej mne, a nad sníh bělejší budu.

8Dej mi slyšeti radost a potěšení, tak ať zpléší kosti mé, kteréž jsi potřel.

9Odvrať tvář svou přísnou od hříšností mých, a vymaž všecky nepravosti mé.

10Srdce čisté stvoř mi, ó Bože, a ducha přímého obnov u vnitřnostech mých.

11Nezamítej mne od tváři své, a Ducha svatého svého neodjímej ode mne.

12Navrať mi radost spasení svého, a duchem dobrovolným utvrď mne.

13I budu vyučovati přestupníky cestám tvým, aby hříšníci k tobě se obraceli.

14Vytrhni mne z pomsty pro vylití krve, ó Bože, Bože spasiteli můj, a budeť s veselím prozpěvovati jazyk můj o spravedlnosti tvé.

15Pane, rty mé otevři, i budou ústa má zvěstovati chválu tvou.

16Nebo neoblíbil bys oběti, bychť ji i dal, aniž bys zápalu přijal.

17Oběti Boží duch skroušený; srdcem skroušeným a potřebným, Bože, nezhrzíš.

18(Psalms 51:20) Dobrotivě nakládej z milosti své s Sionem, vzdělej zdi Jeruzalémské.

19(Psalms 51:21) A tehdáž sobě zalíbíš oběti spravedlnosti, zápaly a pálení celých obětí, tehdážť voly na oltáři tvém obětovati budou.

Dodano : 24-07-2011 Przez: s_majda Przeczytano: 1366 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.