Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Modlitwa punktowa oczyszczająca – 2 tygodniowa (aspekty seksulane)

Autorzy Sławomir Majda i Małgorzata Krata.

 Proszę najpierw obejżeć film, przed rozpoczęciem własnej pracy z tym tematem. 

 Inna wersja tej modlitwy- dotycząca relacji z Bogiem opublikowana jest na stronie internetowej pod adresem Link.

Przyjęliśmy dowolnie seksualność i narządy moczowo płciowe za punkt wyjścia. W modlitwie warto ująć również nawet w 1 zdaniu rozmnażanie roślin, zwierząt a to z uwagi na możliwe inkarnacje Dusz w te rasy i rozmaite ich rodzaje. Można jednak zamiast seksualności, skupić się np. na kręgach kręgosłupa, chorej wątrobie, chorobie raka, własnym kalectwie lub innych kwestiach. 

Oddajemy Tobie Boże, abyś uczynił wszystko, co uważasz za stosowne ;wszystkie nasze [i ofiar naszego działania+imiennie tych dla których się modlimy] m.in. intencje, nawyki, potrzeby, relacje, bałwochwalstwo,wzorce, blokady, obciążenia, transy, transy podtrzymywania i odnawiania transów, wzorce nieprzytomności, hipnozy, kodowania, wszelkie formy zniewoleń, uwikłania, myślokształty, cyfry, litery, słowa, figury geometryczne płaskie i przestrzenne, ślubowania, misje, kodowania i nie tylko oraz to wszystko co Ty Boże dawco życia jeszcze widzisz, które oddziałują i blokują nasze [i ofiar naszego działania+imiennie tych dla których się modlimy] wszystkie wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, przeznaczenia, płci zarówno męskie, żeńskie, dziecięce, zwierzęce, roślinne i nie tylko m.in. pochwy, jajniki, macice, jajowody, płodność, rozmnażanie, nasiona, jajka, ciąże, płody, jądra, penisy, prostaty, plemniki, pyłki nasienne, komórki rozrodcze, gruczoły płciowe, porody, sposoby zapładniania i rozmnażania, piersi, sutki, gruczoły piersiowe, mleczne, usta, dziąsła, otwory gębowe i wszystkie inne otwory, wszelkie procesy m.in pokwitania, kiełkowania, pączkowania, dojrzałości, rozkwitania, przekwitania, więdnięcia, starości wraz z menopauzami i andropauzami i ich odpowiednikami oraz tego wszystkiego odpowiedniki i nie tylko na poziomie 1-szej najwyższej czakry oraz przyległego kanału czakrowego i płaszcza czakrowego…….a także w kontekście ich wzajemnych oddziaływań i połączeń ze:
-wszystkimi pozostałymi 20-toma czakrami tymi poniżej i powyżej tej 1-szej najwyższej czakry (lub odpowiednio kolejnej),całymi kanałami czakrowymi, wszystkimi płaszczami czakrowymi oraz czakramami pobocznymi
-12-ma ciałami aurycznymi i 12-toma płaszczami aurycznymi, skrzydłami MD [i Dusz naszych ofiar] z 6-cioma ciałami aurycznymi i 6-cioma płaszczami aurycznymi i ze wzorcami doskonałości znajdującymi się na 7-ej warstwie aurycznej skrzydeł duszy lub tam gdzie Boże je umieściłeś
-12 parami łańcuchów DNA i RNA, wraz z całymi ich energetykami, z genomami, genotypami, chromosomami, genami, telomerami i nie tylko z nimi oraz z błędami w nich i mutacjami
-ze wszystkimi gruczołami dokrewnymi zarówno tymi 7-ma głównymi jak i pobocznymi oraz z wszystkimi maleńkimi gruczołami dokrewnymi znajdującymi się m.in. w pojedynczych komórkach ciała fizycznego takich jak np. komórki tłuszczowe, rozmaite komórki roślinne i inne 
-ze wszystkimi rodzajami tkanek m.in. nabłonkowych, łącznych, podporowych, mięśniowych, nerwowych, okrywających, wzmacniających, zasadniczych, przewodzących i nie tylko
-ze wszystkimi naszymi i cudzymi wszelkiego rodzaju, znaczenia m.in. receptorami i bodźcami zewnętrznymi i wewnętrznymi a w tym z receptorami czuciowymi, ruchowymi i wszelkimi innymi oraz procesami i mechanizmami reagowania i blokowania na wszelką stymulację, na bodźce oraz na informacje zewnętrzne i wewnętrzne, a w tym na pochodzące od Boga oraz z blokowaniem i otwarciem receptorów i nie tylko
-ze wszystkimi m.in. narządami, aparatami i sposobami m.in. spoczynku a także poruszania się i przemieszczania zarówno całych organizmów jak i ruchów i zastoin m.in. w komórkach, tkankach, narządach, w energetyce oraz ruchu, spoczynku i wpływu m.in. materii, energii, światła, plazmy, grawitacji, ciepła, promieniowań i nie tylko, z aktywnością, ze spaniem, snami, śnieniem, odpoczynkiem, relaksem, odnową, regeneracją
-ze wszystkimi procesami i przejawami m.in. wzrostu, namnażania, redukowania, rozpadów i patologii, mutacji, rozwoju i podziałów m.in. jąder komórkowych, materiałów genetycznych, tkanek, komórek, narządów, istot, organizmów, relacji, związków i nie tylko
-ze wszystkimi m.in. procesami, narządami, aparatami, energiami, mocami, relacjami służącymi do m.in. namnażania, do wydalania i usuwania zbędnych, szkodliwych i nadmiernych substancji, metabolitów, gazów, cieczy, toksyn, trucizn, substancji stałych i energii, obciążeń karmicznych i z procesami procesami osmoregulacji, respiracji, defekacji, odtruwania, mikcji i wszelkimi innymi
-z obecnymi w nas i w innych wszelkimi m.in. czerniami, szarościami, zabrudzeniami, pustkami, nicościami, żywiołami, magią i tego skutkami
-z wszystkimi naszymi i cudzymi zgodami, z darami, z długami, zobowiązaniami, umowami, przysięgami, aktami, paktami, cyrografami, inicjacjami, rytuałami, sakramentami, kodowaniami, wszelkimi formami zniewoleń i ich konsekwencjami
-z wszystkimi m.in. cyframi, literami, figurami geometrycznymi płaskimi i przestrzennymi, z punktami, z prostymi, spiralami, z krzywiznami, z pułapkami, z kluczami, z promieniami, z sieciami, linami, łańcuchami, merkabami, podpięciami, piramidami, ośmiorniczkami, miotłami, z cudownymi artefaktami, z oddziaływaniem wszelkich ciał energetycznych, fizycznych, kosmicznych i ich odpowiedników oraz ich symboli
-z procesami regulacji i samoregulacji, z mechanizmami sprzężenia zwrotnego dodatniego i ujemnego w całych organizmach oraz w tkankach, narządach, energetyce i w komórkach, z regulowaniem zasadowości i kwasowości, ciśnień, objętości, stężeń, temperatur i wzajemnych oddziaływań m.in. gazów, cieczy, płynów, substancji, plazmy, grawitacji, ciepła, promieniowań i energii-z całym utrzymywaniem homeostazy, ze stałocieplnością i zmiennocieplnością
-z tworzeniem, z utrzymywaniem, z przekazywaniem i odbieraniem m.in. energii, informacji, sygnałów i wiadomości pomiędzy centrami energii, polami energii, pomiędzy poszczególnymi komórkami, tkankami, narządami, atomami, genami, gruczołami oraz z całymi szlakami przepływu informacji, energii, rozmaitych substancji i nie tylko ich m.in. w organizmach, narządach, tkankach, w całej istocie i duszy oraz w interakcjach z innymi
-z matrycami Duszy, z Motorniczymi Duszy, z modlitwami, z medytacjami, z planami karmicznymi
-z galimatiasami, z pomieszaniem, z niemocą i wycofaniem się, zniechęceniem, z naszą i cudzą wszechmocą i ekspansją
- z wszystkimi energiami wznoszącymi i opadającymi, z wszystkimi statycznymi i ruchomymi obszarami punktami, polami energii, płaszczami centrami, cyklami, szumami energii, odbiornikami, nadajnikami, źródłami energii, z wszystkimi m.in. polami morficznymi, polami torsyjnymi, polami grawitacyjnymi z wszystkimi kanałami energetycznymi, punktami akupunkturowymi, idami, pingalami, szuszumami, kundalini, promieniami światła oraz ze wszystkimi innymi częściami składowymi budowy energetycznej i fizycznej jakie Ty Boże stworzyłeś, jakie stworzył ktokolwiek lub my sami
-ze wszystkimi sposobami, mechanizmami rozprzestrzeniania się i blokowania m.in. decyzji Boga i jego mocy tworzenia, światła Boga, miłości, zdrowia, witalności, przytomności, czasu, plazmy, grawitacji, ciepła, promieniowań w naszych i cudzych m.in. atomach, komórkach, tkankach, narządach, relacjach, w ciałach, w istotach, w sercach, w energiach i materii we wszystkich wymiarach istnienia
-sposobami myślenia, sposobami wyrażania samych siebie i z poczuciem własnego „ja”, z naszym i cudzym ego, ze wszystkimi układami kojarzeniowymi, z ośrodkami i sposobami myślenia i zwojami mózgowymi, z logiką i spójnością myślenia, z wszystkimi komórkami nerwowymi, wraz z ich połączeniami, rdzeniem kręgowym oraz ze wszystkimi rodzajami ruchów, odruchów, zmian i zastoin m.in. warunkowych i bezwarunkowych w organizmach i w energetyce, z tkankami nerwowymi wraz z neuronami i komórkami glejowymi i z tkankami przewodzącymi informacje i energie, ze wszystkimi mózgami m.in. drobnoustrojów, roślin, bytów, z talentami osobniczymi, z mózgami gadzimi, humanoidów, ludzkimi, korami mózgowymi, móżdżkami, układami nerwowymi obwodowymi i ośrodkowymi,
-z tkankami podporowymi kostnymi a w tym grubowłóknistą i drobnowłóknistą oraz chrzęstną m.in. sprężystą, szklistą i włóknistą, ze wszystkimi rodzajami kości, ości, stawów zarówno długimi, krótkimi, płaskimi oraz różnokształtnymi, ze szkieletami zewnętrznymi i wewnętrznymi a w tym szkieletami osiowymi, szkieletami kończyn, skrzydłami fizycznymi, z obręczami kończyn, trzewioczaszkami, szkieletami serc, wszelkimi wytworami rogowymi naskórka jak m.in. dzioby, włosy, futra, skóry, pióra, łuski, rogi, paznokcie, szpony, pazury, korale i inne ozdoby, z pazury, korale i inne ozdoby, muszle, pancerze oraz wszelkimi hydroszkieletami i całymi układami kostnymi kręgowców, z pancerzami i wszelkimi tkankami chroniącymi ciała i umożliwiającymi ruch, z garbami, kalectwami, urazami układów kostnoszkieletowych i innych, z układami kostnymi oraz ze wszystkimi połączeniami m.in. kości, ości, stawów, mięśni, ścięgien, komórek wszelkich istot i ich odpowiednikami z wszystkich wymiarów egzystencji
-ze wszystkimi kończynami, odnóżami, mackami, trąbami, ssawkami, płetwami, ogonami, penisami kostnymi i innymi wyrostkami kostnymi i nie tylko
-z tkankami nabłonkowymi, granicznymi, nabłonkami jednowarstwowymi i wielowarstwowymi oraz z wszelkimi tkankami okrywającymi, ze wszystkimi wyściółkami przewodów, przestrzeni w ciałach i pokrywającymi skórę, błony, korę i ich odpowiedniki, a także z tkankami tłuszczowymi, ze wszystkimi znamionami, z piętnami, symbolami, bliznami, tatuażami, zranieniami, urazami i nie tylko
-ze wszystkimi tkankami łącznymi płynnymi jak m.in. krew, osocze, limfa, hemolimfa oraz wszystkimi ich komórkami i całymi układami i obiegami a także płynami i sokami m.in. zwierząt, ludzi, roślin i wszelkimi innymi, transportującymi m.in. substancje odżywcze, tlen, gazy, minerały, toksyny, zatrucia, szkodliwe substancje oraz energie pochodzące od Boga, od rodziców, od bóstw, bogiń, kosmitów i nie tylko od nich
-ze wszystkimi tkankami miękkimi i mięśniowymi a w tym gładkimi i poprzecznie prążkowanymi m.in. typu sercowego, z wszelkimi tkankami budującymi przewody i narządy i umożliwiającymi poruszanie się, myślenie, seksualność, życie, z  układami mięśniowym i ścięgnami, więzadłami, powięziami
-ze wszystkimi tkankami i układami, rodzajami m.in. pleśni, grzybów, roślin, Entów, drobnoustrojów a w tym m.in.: okrywającymi, wzmacniającymi, zasadniczymi, merystemami, tkankami stałymi, tkankami przewodzącymi i wydzielniczymi, z układami twórczymi, okrywającymi, fotosyntetyzującymi, przewietrzającymi, chłonnymi, przewodzącymi, spichrzowymi, wydzielniczymi, ruchowymi i innymi układami organizmów roślinnych oraz ze wszystkimi liśćmi, łodygami, korzeniami, kwiatami, nasionami, zarodnikami, owocami i tego wszystkiego odpowiednikami i nie tylko
-ze wszystkimi procesami odżywiania, z całą samożywnością i cudzożywnością wszelkich organizmów m.in. jednokomórkowych i wielokomórkowych oraz ludzkich, roślinnych, zwierzęcych, kosmicznych i innych-z zaburzeniami w tych procesach, ze wszystkimi układami trawiennymi m.in. od ust aż do odbytnicy, z przewodami pokarmowymi, sokami trawiennymi, z wszystkimi bakteriami, pasożytami, wirusami i drobnoustrojami wewnętrznymi i zewnętrznymi, z wątrobami, trzustkami, śledzionami, żołądkami, śliniankami, żuwaczkami, szczękoczułkami, nogogłaszczkami, zębami, językami, jamami gębowymi, jelitami przednimi, tylnymi, środkowymi, jamami ustnymi, gardzielami, gardłami, przełykami, jelitami cienkimi, jelitami czczymi, krętymi, grubymi, wyrostkami, odbytnicami i odbytami oraz całą perystaltyką
-ze wszystkimi układami oddechowymi, z wymianami cieczowymi i gazowymi przez powierzchnię ciał i zjawiskami dyfuzji, z drogami oddechowymi, jamami nosowymi, gardłami, krtaniami, tchawicami, oskrzelami, skrzelami, przetchlinkami oraz z wszelkimi innymi narządami oddechowymi, ze sposobami oddychania tlenowego i beztlenowego, gazowego, cieczowego, a w tym roślinnego, zwierzęcego i nie tylko
-wodami, z cieczami, płynami, gazami i z tlenami w organizmach i w energiach, z innymi pierwiastkami i związkami chemicznymi, biologicznymi, organicznymi i nieorganicznymi, z toksynami, dioksynami, z truciznami, narkotykami, alkoholami oraz wszystkimi energiami naszymi i cudzymi obecnymi w nas i w innych istotach
-układami limfatycznymi, obronnymi, węzłami chłonnymi, układami tzw. odpornościowymi, z całą homeostazą i z ich odpowiednikami, zamiennikami
-układami moczowo-płciowymi, z nerkami i pęcherzami moczowymi i ich odpowiednikami, zamiennikami 
-ze wszystkimi energiami męskimi i żeńskimi-z ich zaburzeniami, nieprawidłowościami i z ich ekspresją i przejawieniami, ze wszystkimi rodzajami, sposobami naszego i cudzego rozmnażania zarówno płciowego jak i bezpłciowego, z bezpłodnością, z naszą a przez nas z cudzą prostytucją, orgiami, orgazmami, z cyklami menstruacyjnymi, z cyklami rozrodu,ze zniewoleniem seksualnością, z nierządem i ze zdradami seksualnymi i małżeńskimi, z aborcjami, z byciem matkami i ojcami ludzkości, siewcami życia, z byciem bóstwami płodności, z byciem wiedźmami, modliszkami, kastratami, eunuchami, alfonsami, z byciem dewiantami, homoseksualistami, pedofilami, zoofilami, ascetami, celibantami, samotnikami, tantrykami, fetyszystami, sadomasochistami, z ofiarami tych i wszystkich i innych praktyk, osób, postaci, pomysłów i nie tylko
-sercami fizycznymi, duchowymi, energetycznymi i z ich odpowiednikami, z nienawiścią, brakiem miłości, z niechęcią, złością, wrogością, niesmakiem z odrazą i nie tylko
- szlakami biochemicznymi i szlakami energetycznymi z przerwami w nich i z ich uszkodzeniami, z przemianami energii i materii z wszelkimi cyklami, z układami wydzielania wewnątrzkomórkowego i zewnątrzkomórkowego, układami hormonalnymi i enzymatycznymi
-z przejawionymi m.in. martwicami, anihilacją, destrukcją w relacjach, w związkach, w organizmach i w energiach, ze starościami, patologiami, wypadkami, kalectwami, śmierciami, zaburzeniami, nieprawidłowościami, dysfunkcjami i dysharmoniami w komórkach, tkankach, narządach, atomach, genach, w istnieniu, w organizmach i w energetyce, ze zranieniami, chorobami, urazami, kalectwami, naderwaniami, z ubytkami, z protezami, ze zwapnieniami, z przerostami, ze zrakowaceniami, z cystami, torbielami, opuchliznami, pigmentami, barwnikami, przebarwieniami, wylewami, zawałami, naczyniakami, udarami, zgniliznami, próchnicami i nie tylko z nimi-z agresywnością, z uzbrojeniem, ze sposobami oraz środkami ataku i odpowiednio obrony, z biernością i z pasywnością 
-z rozprzestrzenianiem się m.in. starości, śmierci komórkowej, śmierci energetycznej w organizmie, które rozpoczynają się od uszkodzenia jednego fragmentu komórki, jednego narządu, 1 organu, 1 pola energii, 1 cyklu, 1 rodzaju energii, 1 obszaru, 1 części istoty, gdzie dochodzi do uwolnienia m.in. substancji chemicznej, lub energii określanych jako sygnał śmierci lub patologii, który rozlewa się po całej komórce, organie, narządzie, energetyce, stopniowo porażając inne fragmenty komórki, narządu, organu, istoty, energetyki i nie tylko
-z naszym i cudzym bałwochwalstwem, z ograniczeniem Boga, ze sprzeniewierzaniem się i sprzeciwianiem się Bogu, z naszym i cudzym promowaniem siebie lub innych jak i jako wszelkiego rodzaju, znaczenia, poziomu, rangi i płci m.in. bóstwa, bogów, boginie, Goauldów, władców systemów, jako Mesjaszy, jako pośredników do Boga a w związku z tym z naszym i z cudzym byciem rozmaitymi oporującymi postaciami, Gumbasami, matołkami, magami, Downami i nie tylko nimi
-ze zmysłami, z aparatami: m.in. smaku, mowy, węchu, wzroku, słuchu, dotyku, jasnoczucia, jasnowidzenia, jasnosłyszenia, z telepatią, z materializacją zdarzeń, przedmiotów, pragnień, urojeń i nie tylko
-aminokwasami, białkami, tłuszczami, cukrami, z wzorcami pszczelimi i ich przemianami i z ich zaburzeniami, z wzorcami istot i owadów miodnych i zapylających
-genomami, genotypami, chromosomami, genami, telomerami i nie tylko z nimi oraz zmianami w nich, błędami i mutacjami
-relacjami z bliźnimi, z Duszami, z rodzinami, mężami, żonami, dziećmi, rodzicami, z relacjami z relacjami z krewniakami, z naszymi przyjaciółmi, odpowiednio wrogami, z relacjami, z goauldami, z boskimi matkami, z boginiami, z bóstwami, z Mesjaszami i z Tobą Boże Dawco Życia
-sposobami gromadzenia, zarabiania, wydawania, kontrolowania naszych i cudzych m.in. pieniędzy, dostatku, bogactw, z doświadczaniem i powodowaniem m.in. biedy, nędzy, wyrzeczeń i nie tylko ich, z windykacją i ściąganiem, tworzeniem, spłacaniem m.in zadłużenia, a w tym karmicznego
-z zachwytami, z buntami, oporami, z ich przejawieniami w światach astralnych, fizycznych, mentalnych, jak również z zachwytami, z buntami, oporami w relacjach oraz z obciążeniami między wcieleniowymi, z obciążeniami z przed pierwszych wcieleń Duszy, z całej wielowymiarowości, z czasu, czasów i półczasów i nie tylko
-ze wszystkimi oddziaływaniami, interakcjami, zależnościami pomiędzy nami a bliźnimi i wszelkimi innymi istotami, całymi populacjami, cywilizacjami, gatunkami i środowiskami a w tym zjawiskami antagonistycznymi jak m.in. konkurencja, żerowanie, pasożytnictwo, drapieżnictwo, allelopatia, amensalizm oraz zjawiskami nieantagonistycznymi jak m.in. symbioza, mutualizm, protokooperacja, komensalizm a także neutralizm i nie tylko-z naszymi i cudzymi m.in. traumami, stresami, wstrząsami, napięciami, lękami, nerwicami, natręctwami, uczuciami, emocjami, afektami, motywacjami, nastrojami, namiętnościami, sentymentami, pasjami i ich zaburzeniami, ich ekspresją, kumulowaniem oraz ich przyczynami i skutkami-z naszą i cudzą wolą a w tym wolna wolą i z jej ograniczeniami-ze wszystkimi kolorami, dźwiękami, drganiami, falami, częstotliwościami -z naszymi i cudzymi wszelkimi m.in. terapiami, uzdrawianiem, leczeniem, operacjami, farmakoterapiami, ziołolecznictwem, chemioterapiami, radioterapiami, naświetleniami, fizjoterapiami, psychoterapiami i tego wszystkiego odpowiednikami-ze wszystkimi naszymi i cudzymi m.in. regresami, regresingami, snami, wizualizacjami, wyobraźniami, wspomnieniami, pamięciami, wizjami, wglądami-ich przyczynami i skutkami i blokowaniem ich oraz wykorzystywaniem i doświadczaniem-z naszą i cudzą sprężystością, elastycznością, odkształceniami, sztywnością, podatnością
-ze wszystkimi nadmiarami i niedoborami oraz spełnieniami i niespełnieniami
I nie tylko z tym abyśmy my [ofiary naszych działań, zaproszeni] przejawiali się trwale istotami boskiego światła, tak jak Ty Boże chcesz i jak myśmy zawsze pragnęli dla najwyższego dobra.
Błagamy Boże o oczyszczenie tego wszystkiego, o uzdrowienie, o odbudowę, o całkowitą regenerację naszej i cudzej m.in. przytomności, energetyki, relacji, fizyczności, nie tylko u nas [i ofiar naszego działania, u zaproszonych] zgodnie z wzorcami doskonałości. Błagamy też o zharmonizowanie nas i innych o dostosowanie, o kalibrację, dostrojenie, usprawnienie zgodnie z Twoją boską wolą, boskimi energiami i boskim planem dla nas, a także o wszelkie sądy boskie, jakie Ty Boże byś widział, pomiędzy nami a ofiarami, sprawcami, beneficjentami, inspiratorami, wszystkimi Duszami i istotamioraz Tobą Boże. Błagamy o uzdrowienie relacji z bliźnimi, z Duszami oraz z Tobą Boże na wszystkich poziomach, płaszczyznach-w czasie, czasach, w półczasach i w całej wielowymiarowości.
-Błagamy Boże, abyś uczynił to co uważasz za stosowne, wobec m.in. wszystkich strażników, weryfikatorów, promotorów, beneficjentów, świadków, krzywdzicieli, windykatorów, wobec ofiar naszych i cudzych działań, intencji, dążeń
-oddajemy również Bogu w tych celach, wszelkie m.in. symbionty i pasożyty, wirusy, drobnoustroje astralne oraz fizyczne i ich potomstwa, a w tym, m.in robaki i węże fizyczne i astralne oraz bóstwa wężowe rany przez nie uczynione, wszystko to co jeszcze wkodowane, co blokuje, zaburza-co odciąga od Boga, co oddala nas i innych od Boga, od światła, miłości, łaski, pełnego uzdrowienia
-Błagamy Boże o wypełnienie nas i ich wszystkich Twoim światłem, miłością, o błogosławieństwa i o Twoją łaskę na tych wszystkich wymienionych (oraz nie wymienionych) aspektach, przejawieniach, interakcjach, poziomach, płaszczyznach, elementach, przestrzeniach, obszarach, relacjach, energiach, w całej wielowymiarowości i nie tylko 
-Błagamy Boże, aby Twoja miłość, Twoja łaska, życzliwość, miłosierdzie, dary, wiedza, przyjaźń, zdrowotność, witalność, błogosławieństwa, całkowita regeneracja, Twoje wsparcie wszechmogące, radość istnienia, ciepło oraz miłość nasza własna i nie tylko one wypełniły nas, uzdrowiły nie tylko w tych wymienionych relacjach, aspektach i kwestiachoraz aby trwale przejawiły się i ugruntowały w nas i w nich wszystkich tu zaproszonych dla najwyższego dobra -oraz aby nastąpiło uzdrowienie z tym wszystkim czego tu nie wymieniliśmy a co Ty Boże jeszcze byś widział za stosowne do dodania i uwzględnienia u nas i u ofiar naszego działania i zaproszonych.

Rozpoczynając modlitwę każdego dnia, jednorazowo poprzedzamy ją wstępem, będącym również początkiem tzw. ``Schematu jednozdaniowego``Link.

Boże, prosimy Ciebie wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą abyś sobą wypełnił całą przestrzeń do której/ ku której się modlimy. Prosimy też o Twoją Bożą zgodę na naszą modlitwę. 
Boże stwórczej siły Miłości, wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą powołujemy się na wiedzę, mądrość Twoją i błagamy, abyś przejął całkowicie i trwale kontrolę nad nami, naszym istnieniem, abyś uczynił wszystko co uważasz za stosowne min. z wszystkimi rodzajami naszych i cudzych m.in. luster, masek, zasłon, podpięć, przekierowań, iluzji, myślokształtów, kapeluszy, nakryć głowy, nietrzeźwości, nieprzytomności, hipnoz, transów, nakładek, rogów, obrazów, oporów z ich przeciwieństwami, zamiennikami, synonimami, odpowiednikami i nie tylko z nimi jakie się pojawiają, jakie są potencjalne i odpowiednio jakie już są, lub mogą zaistnieć.
Pokłon. Prośba o otwarcie serca, o zebranie nas, mnie, mojej Duszy i całej naszej istoty przed Bogiem dawcą naszego życia. 
Wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą prosimy Ciebie Boże dający życie o ochronę dla nas, o oprzytomnienie, o przytomność dla mnie, mojej Duszy i dla całej istoty w trakcie, przed i po wypowiadaniu jakichkolwiek intencji, modlitw, próśb. Wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą prosimy, aby zawsze i wszędzie wszystko odbywało się przytomnie, według Twojej Boże woli, a nie wg. woli mojej, mojej Duszy, całej naszej istoty, bytu, twora.

 Technika pracy z tą modlitwą

1. Proszę najpierw obejrzeć film instruktażowy. ( W tym rozdziale opublikowałem inne podstawowe modlitwy do oczyszczania czakramów, DNA, ciał aurycznych itp. Link.)

2. Po przeczytaniu wstępu zaznaczonego powyżej kolorem ciemniejszego złota, uważnie czytam pierwsze zdanie modlitwy w/w. `` Oddajemy Tobie Boże do oczyszczenia, uzdrowienia, do natychmiastowej regeneracji wszystkie nasze [i ofiar naszego działania+imiennie tych dla których się modlimy] m.in. intencje, nawyki, potrzeby, wzorce, blokady, obciążenia, transy, transy podtrzymywania i odnawiania transów, wzorce nieprzytomności, hipnozy, kodowania, wszelkie formy zniewoleń, uwikłania, myślokształty i nie tylko oraz to wszystko co Ty Boże dawco życia byś jeszcze widział, które mają jakikolwiek związek przyczynowo skutkowy z naszym i cudzym czczeniem Boga, i odpowiednio z naszym lub cudzym m.in. bałwochwalstwem, z ograniczaniem Boga, ze sprzeniewierzaniem się i sprzeciwianiem się Bogu, z naszym i cudzym czczeniem, promowaniem siebie lub innych jak i jako wszelkiego rodzaju, znaczenia, poziomu, rangi i płci m.in. bóstwa, bogów, boginie, Goauldzi, władcy systemów, jako Mesjasze, a w związku z tym z naszym lub z cudzym byciem rozmaitymi oporującymi postaciami, Gumbasami, Matołkami, Downami i nie tylko nimi na poziomie 1-szej najwyższej czakry, oraz przyległego kanału czakrowego i płaszcza czakrowego……..a także w kontekście ich wzajemnych oddziaływań i połączeń ze:-wszystkimi pozostałymi 20-toma czakrami tymi poniżej i powyżej tej 1-szej najwyższej czakry (lub odpowiednio kolejnej) całego kanału czakrowego, wszystkich płaszczy czakrowy oraz czakramami pobocznymi``

3.Dodaję do tego słowo ``oraz`` np. ``drugą najwyższą czakrę znajdującą się na głównym kanale czakrowym``

``Proszę Boże o rozszerzenie tej modlitwy o wszystkie inne czakry znajdujące się poniżej tej 1-ej najwyższej czakry i cały kanał czakrowy``. 

4. I teraz czytam z kartki kolejne opisane w tekście elementy energetyki lub ciał fizycznych. Co zajmuje przeciętnie 20-25 minut. Jeśli możemy tekst czytać dalej ze zrozumieniem ( przytomnie) to możemy tak zrobić np. 2 kolejne elementy czyli w tym przypadku czakrę drugą najwyższą, lub jeszcze trzecią. Następnego dnia robimy kolejne czakry czyli nr 4,5,6. 

5. Kiedy dojdziemy do czakry najniższej czyli 21 ej. Możemy rozpocząć pracę z najwyższym dwunastym ciałem aurycznym i dwunastym, jego płaszczem aurycznym, aby sukcesywnie zejść w dół do ciała aurycznego nr 1 i płaszcza aurycznego nr1.  

6. Następnie pracujemy z siedmioma ciałami aurycznymi i płaszczami  kolejnych ciał aurycznych skrzydeł duszy i samymi skrzydłami. Ale uwaga! Zaczynamy od nr 6 i idziemy w dół do nr 1. Kończymy jednak na siódmej warstwie aurycznej skrzydeł duszy, gdzie mieści się ``Wzorzec Doskonałości dany od Boga``. Z tego względu tej warstwy się nie oczyszcza, ale możemy prosić o wydobycie i przejawienie  ``Wzorca Doskonałości`` właściwego dla nas.

7. Pary łańcuchów DNA, RNA których jest dwanaście robimy łącznie np. ``Pierwsza para DNA i RNA``. Pamiętając, że zaczynamy je oddawać Bogu do uzdrowienia właśnie od numeru 1. A następnie kolejno 2,3- aż do 12. Po zrobieniu caaaaaałej energtyki możemy zacząć pracę z elementami ficznymi i tak kolejno; gruczoły dokrewne 7-1 i gruczoły znajdujące się w komórkach, narządy korpusu cała, układ kostno - szkieletowy z jego elementami, układ nerwowy a w tym wszystkie ośrodki mózgowe, śmierć komórkowa itp. 


Dodano : 22-09-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 994 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 23-09-2018 10:26:34

  Rozbudowując jakiś temat, warto pamiętać, aby Boga nie zanudzać detalami. Seksualność omawiana jest zwykle z poziomu człowieka. No a co z bakteriami, zwierzetami, roślinami, a co z kosmitami jeśli tacy są? Jak to Bogu opowiedzieć? Nie da się nam przejść przez ów próg ludzkiej niewiedzy. Zatem warto w miarę szeroko, ale ogólnie zdefiniować nasze myśli. Przykładowo, następująco rozbudowałem te zdanie; 

  -wszystkimi rodzajami, sposobami naszego i cudzego rozmnażania zarówno płciowego jak i bezpłciowego z bezpłodnością, z naszą a przez nas z cudzą prostytucją, orgiami, orgazmami,ze zniewoleniem seksualnością, z nierządem i ze zdradami seksualnymi i małżeńskimi, z aborcjami, z byciem matkami i ojcami ludzkości, z byciem bóstwami płodności, z byciem wiedźmami, modliszkami, kastratami, eunuchami, dewiantami, homoseksualistami, pedofilami, zoofilami, ascetami, celibantami, tantrykami, z byciem ofiarami tych wszystkich osób i wszystkich postaci, z byciem ofiarami tych i podobnych praktyk

 • s_majda 26-09-2018 21:32:46

  Technika pracy z tą modlitwą

  1. Proszę najpierw obejrzeć film instruktażowy. ( W tym rozdziale opublikowałem inne podstawowe modlitwy do oczyszczania czakramów, DNA, ciał aurycznych itp. Link.)

  2.Dla przykładu przyjmuję za podstawę seksualność równocześnie kobiecą i męską, którą opisaliśmy na początku pogrubionym drukiem. Czyli tekst następujący: 

   `` wszystkie wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, przeznaczenia, płci zarówno męskie, żeńskie, dziecięce, zwierzęce, roślinne i nie tylko min pochwy, jajniki, macice, jajowody, płodność, rozmnażanie, nasiona, jajka, ciąże, płody, jądra, penisy, prostaty, plemniki, komórki rozrodcze, odbytnice, gruczoły płciowe, układy moczowo płciowe, porody, sposoby zapładniania i rozmnażania, piersi, sutki, gruczoły piersiowe, mleczne, usta, zęby, dziąsła, otwory gębowe i wszystkie inne otwory i nie tylko``

  3.Dodaję do tego słowo ``oraz`` np. ``pierwszą najwyższą czakrę znajdującą się na głównym kanale czakrowym``

  ``Proszę Boże o rozszerzenie tej modlitwy o wszystkie inne czakry znajdujące się poniżej tej 1-ej najwyższej czakry i cały kanał czakrowy``. 

  4. I teraz czytam z kartki kolejne opisane w tekście elementy energetyki lub ciał fizycznych. Co zajmuje przeciętnie 20-25 minut. Jeśli możemy tekst czytać dalej ze zrozumieniem ( przytomnie) to możemy tak zrobić np. 2 kolejne elementy czyli w tym przypadku czakrę drugą najwyższą, lub jeszcze trzecią. Następnego dnia robimy kolejne czakry czyli nr 4,5,6. 

  5. Kiedy dojdziemy do czakry najniższej czyli 21 ej. Możemy rozpocząć pracę z najwyższym dwunastym ciałem aurycznym i dwunastym, jego płaszczem aurycznym, aby sukcesywnie zejść w dół do ciała aurycznego nr 1 i płaszcza aurycznego nr1.  

  6. Następnie pracujemy z siedmioma ciałami aurycznymi i płaszczami  kolejnych ciał aurycznych skrzydeł duszy i samymi skrzydłami. Ale uwaga! Zaczynamy od nr 6 i idziemy w dół do nr 1. Kończymy jednak na siódmej warstwie aurycznej skrzydeł duszy, gdzie mieści się ``Wzorzec Doskonałości dany od Boga``. Z tego względu tej warstwy się nie oczyszcza, ale możemy prosić o wydobycie i przejawienie  ``Wzorca Doskonałości`` właściwego dla nas.

  7. Pary łańcuchów DNA, RNA których jest dwanaście robimy łącznie np. ``Pierwsza para DNA i RNA``. Pamiętając, że zaczynamy je oddawać Bogu do uzdrowienia właśnie od numeru 1. A następnie kolejno 2,3- aż do 12. Po zrobieniu caaaaaałej energtyki możemy zacząć pracę z elementami ficznymi i tak kolejno; gruczoły dokrewne 7-1 i gruczoły znajdujęce się w komórkach, narządy korpusu cała, układ kostno - szkieletowy z jego elementami, układ nerwowy a w tym wszystkie ośrodki mózgowe, śmierć komórkowa itp. 

 • s_majda 29-09-2018 18:46:58

  Pisząc instrukcję do pracy z Modlitwą Punktową, przyjęliśmy seksualność jako pewien wzorzec tekstu. Pragnę zwrócić uwagę, że RELACJE Z BOGIEM są ważniejsze niż finanse i seksualność. Proponuję zatem przerobić dokładnie PONOWNIE wszystkie  w/w rodzaje energii, zjawiska i części fizyczne opisane lub omówione w w/w tekście. Rozszerzając je o przykładowy akapit dotyczący Boga.   

  ``-z naszym i cudzym bałwochwalstwem, z ograniczeniem Boga, ze sprzeniewierzaniem się i sprzeciwianiem się Bogu, z naszym i cudzym promowaniem siebie lub innych jak i jako wszelkiego rodzaju, znaczenia, poziomu, rangi i płci m.in. bóstwa, bogów, boginie, Goauldów, władców systemów, jako Mesjaszy, a w związku z tym z naszym lub z cudzym byciem rozmaitymi oporującymi postaciami, Gumbasami, Matołkami, Downami i nie tylko nimi``

  W/w akapit łączymy kolejno z 21 czakramami, z 12 ciałami aurycznymi, 12 parami łańcuchów DNA, RNA itp. Proponuję nie scalać seksualności, lub kwestii zdrowotnych z tematem dotyczącym relacji z Bogiem. Przy próbie scalenie może zgubić się logika wypowiedzi. A niektórym osobom trudno będzie też wytrzymać energetycznie to co przyjdzie w odpowiedzi na modlitwę. 

 • Małgorzata Krata 02-10-2018 22:05:55

  Dzisiaj podczas modlitwy punktowej bolało mnie mocno serce-dawno tak nie miałam, ale po kilku minutach puściło. Czułam też, jakby coś bardzo gęstego ściągano mi z głowy. Po skończeniu pracy z łańcuchami DNA poczułam w końcu, że przeminęło moje wielodniowe intelektualne zamulenie i poczułam się zupełnie świeżo i w końcu dobrze. Myślałam, że już nie przebrnę przez te DNA, a teraz mam ochotę modlić się dalej i świeży zapał na więcej. 

 • s_majda 07-10-2018 23:07:47

  Sławomir Zgłobicki; Przy kanałach energetycznych dodaje, torusy i pola grawitacyjno magnetyczne i ich interakcje względem innych pól i innych względem naszych inne tematy , z gansami, powięzią, kolagenem, żołądek, kwasowość żołądka, ph odpowiednie, wrzodami, refluksami, tam dodaje też dwunastnice, wyrostek robaczkowy i bakteria,w tematach komórek, to ilość komórek zwykłych, macierzystych, telomerów, ilość podziałów komórkowych

  Małgorzata, 19:45ok dzięki Sławek...pola grawitacyjne itd nigdy bym na to nie wpadła hehe

  Jolanta, 19:46.Niby to wszystko sie wie, ale jak przyjdzie zamulenie to ciężko to wszystko powiązać

  Sławomir Zgłobicki, 19:51aspekty finansowe to bycie kutwami, sknerami prowadzenie biznesów, bycie wolnym finansowo, rentierem, i tutaj wymieniam te ciemne biznesy...a potem przy samym końcu, aby byli istotami boskiego światła tak jak ty Boże chcesz, ... aby każdy miał dostęp do Ciebie Boże abyś wskazał, każdemu, że jesteś, że można się do Ciebie zwrócić, abyś ukrócił to całe nasze i cudze bałwochwalstwo, abyś pokazał alternatywy dla nas. Potem strażnicy są ale także bycia takimi, posady funkcje strażników naszego cudzego bałwochwalstwa. To z grubsza tyle.

  Konrad, 19:57 temat zdrowia ja miałem tak "które powodują, nasze [i ofiar naszego działania+imiennie tych dla których się modlimy] wszystkie wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, stadium, zaawansowania, płci, zarówno męskie, żeńskie, dziecięce, zwierzęce, roślinne, kosmiczne i nie tylko min

  choroby, zaburzenia, dysfunkcje, wady, zwyrodnienia, dolegliwości, słabości, ułomności, kalectwa m.in fizyczne, psychiczne, duchowe, energetyczne, umysłowe, genetyczne, przewlekłe, endokrynologiczne, hormonalne, autoimmunologiczne, bakteryjne, pasożytnicze, wirusowe, płciowe, metaboliczne, neurologiczne, wewnętrzne, zewnętrzne, uleczalne, nieuleczalne i nie tylko te oraz wszelkie inne tu nie wymienione a w tym choroby i zwyrodnienia wzroku, słuchu, oczu,, uszu, wątroby, nerek, serca, żołądka, jelit i nie tylko, jak również braki zdrowia, witalności, energiczności i nie tylko"

  ja ogólnie po tych modlitwach punktowych jak wróciłem do domu po wczasach, to jakbym do innego świata wrócił, niby wszystko znajome, a świadomością inny świat, zmiana oczywiście na lepsze

  Małgorzata, 20:01jeszcze kosmiczne można by dodać

 • s_majda 24-10-2018 11:24:27

  Modlitwa ``Punktowa`` stała się bardzo obszernym tekstem, obejmującym ogromną ilość wzorców, rodzajów energii, części ciał i relacji. Uporządkowanie ich jest złożonym procesem, nie tylko dla ludzi i ich Dusz. Zatem po pewnym czasie wymagane jest zrobienie przerwy, której zakres jest indywidualny. Np 2 tygodnie. Miałem pewne perturbacje przy robieniu DNA-RNA w jednym z dwóch podstawowych artykułów. Przy drugim artykule w tym samym miejscu musiałem zrobić pauzę.  

 • Konrad Jaszowski 05-01-2019 16:53:47

  Temat DDA, który można użyć w technice modlitwy punktowej:

  które są w jakikolwiek sposób powiązane z naszym (i ofiar naszego działania, zaproszonych) z wszelkich przyczyn, na wszelkie sposoby m.in. piciem, ćpaniem, paleniem, stosowaniem używek,odurzaniem, narkotyzowaniem, alkoholizowaniem, uzależnieniem, z naszym i cudzym byciem z wszelkich przyczyn uzależnionymi, przyzwyczajonymi, podatnymi od każdego rodzaju m.in. napoi, płynów, alkoholu, wódki, wina, nalewek, piwa, papierosów, nikotyny, narkotyków, kokainy, heroiny, opium, haszyszu, marihuany, ziół, roślin, jedzenia, cukru, miodu, czekolady, kawy, kofeiny, hazardu, seksu, od wszelkich innych czynności, od leków, używek, psychotropów, leczenia odwykowego, detoksu, substancji psychoaktywnych, od nadmiarów i niedoborów, z naszym i cudzym byciem ,z wszelkich przyczyn na wszelkie sposoby, każdego rodzaju m.in. pijakami, alkoholikami, palaczami, narkomanami, ćpunami, dierami, cierpiętnikami, nawalonymi, nieprzytomnymi, nietrzeźwymi, naćpanymi i z tego wszystkiego współuzależnionymi, promotorami, ofiarami, z naszym i cudzym byciem z wszelkich przyczyn, we wszelkiego rodzaju transach m.in. alkoholowych, narkotycznych, hipnotycznych, nieprzytomności, nietrzeźwości, uzależnienia, cierpienia, natręctw myślowych, depresji, derealizacji, depersonalizacji, hazardowych, seksualnych, kompulsywnych, wraz z tego wszystkiego, naszymi i cudzymi, wszelkimi skutkami jak m.in. przysięgi, ślubowania a w tym, Amitaby, Bodhisttawy, medycyny Buddy, pakty, cyrografy, umowy, zobowiązania, długi, posiadania wszelkiego rodzaju, poziomu i płci m.in pośredników, przewodników, opiekunów duchowych a w tym kosmitów, jak również poszukiwania, w ten sposób drogi do oświecenia, do Boga, oświecania innych, z mantrami wymiany, z przyjmowania, cudzych m.in. nieprzytomności, obciążeń, cierpienia, karmy, umów, długów, naszych i cudzych niechęci do zmian, niechęci z uwalniania się od obciążeń i współpracy z Bogiem, chęci do cierpienia, odpokutowywania, doświadczania poczucia winy, obniżonej samooceny, samotności, niepewności, lęku strachu, wszechobecnych zagrożeń, chorób psychicznych i fizycznych oraz z tego wszystkiego odpowiednikami, zamiennikami,