Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Rodzina – intencje do przemodlenia

Opracowała Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie tego, że rodzina to grupa społeczna, instytucja społeczna będąca/nie najważniejszą/nie podstawową grupą społeczną, na której opiera się/nie całe/nie społeczeństwo i której dotyczą różne wypracowane, przyjęte m.in definicje, prawa, powinności, charakter zarówno socjologiczny, psychologiczny, pedagogiczny i nie tylko
2. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie tego, że rodzina to system, który należy rozpatrywać całościowo jako jedność, a zmiana w jednej części tego systemu (u jednego członka rodziny) powoduje zmianę w pozostałych jego częściach i odbija się pozytywnie/negatywnie na pozostałych członkach rodziny, tym samym powstaje odpowiedzialność jak w naczyniach połączonych, że nieuchronnie zmiana czy działanie jednej osoby z rodziny, odbija się echem u całej rodziny a nawet w społeczeństwie i nie tylko min niszcząc rodzinę i odpowiednio ją wzmacniając i nie tylko
3. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie tego, że rodzina to związek, relacja m.in. intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, w którym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji i pełni funkcje jak np.:
małżeńską lub partnerską: bycie żoną lub mężem, partnerem lub partnerką
rodzicielską – bycie ojcem lub matką;
braterską – bycie siostrą lub bratem.

4. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie tego, że rodzina jako grupa społeczna jest określona przez stosunki seksualne, odpowiednio unormowane i trwałe, tak by mogła zapewnić odnawianie się społeczeństwa przez reprodukcję, pełni funkcje instytucjonalne:
materialno-ekonomiczna (polega na zaspokajaniu przez rodzinę materialnych potrzeb jej członków);
opiekuńczo-zabezpieczająca (stanowi materialne i fizyczne zabezpieczenie członków rodziny, którzy w pewnych okresach życia mają ograniczone możliwości samorealizacji, pozbawieni są środków do życia lub wymagają pomocy);
prokreacyjna (polega na zaspokajaniu rodzicielskich potrzeb emocjonalnych – ojcostwa i macierzyństwa, pozwala na utrzymywanie biologicznej ciągłości rodziny i społeczeństwa);
seksualna (zaspokajanie popędu seksualnego);
legalizacyjno-kontrolna (sankcjonowanie postępowania członka rodziny przez rodzinę, nadzorowanie jego postępowania);
socjalizacyjno-wychowawcza (wprowadzanie dziecka w świat kultury danego społeczeństwa);
klasowa (określenie pozycji członków rodziny w strukturze społeczeństwa);
kulturalna (zapoznawanie młodego pokolenia z dziejami kultury i jej trwałymi pomnikami, zachęcanie do aktywnego korzystania z wartości kulturalnych);
rekreacyjno-towarzyska (umożliwia odzyskanie w domu rodzinnym wewnętrznej równowagi emocjonalnej);
emocjonalno-ekspresyjna (zaspokaja emocjonalne potrzeby członków rodziny, sprzyja wyrażaniu osobowości, daje możliwość uzyskania kontaktu psychicznego).
5. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie tego, że nasza i cudza rodzina to m.in. związek dwóch gejów, lesbijek, związek i wspólne mieszkanie, interakcje międzygatunkowe jak np. ludzi ze zwierzętami a nawet wspólne wychowywanie dzieci i odpowiednio że nasza i cudza rodzina to związek z bóstwem, boską matką, guru i nie tylko
6. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie tego, że rodzina, w której oboje partnerzy wychowują dzieci, określana jest mianem rodziny nuklearnej (w genealogii jest to „rodzina mała”), zaś rodzinę, w której jedno z partnerów, małżonków mieszka z rodzicami, określa się mianem rodziny wielopokoleniowej i nie tylko
7. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie tego, że granic  granic rodziny nie da się jednoznacznie określić, choć da się określić stopień pokrewieństwa lub powinowactwo jej członków oraz, że ogół osób, istot  o których wiadomo, że są spokrewnione lub spowinowacone chociażby w linii bocznej, w genealogii również nazywa się rodziną (dla odróżnienia od „rodziny małej” nazywa ją się „rodziną wielką”)
8. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie tego, że rodzinę również stanowi samotny rodzic z wychowywanym własnym, rodzonym lub adoptowanym potomstwem stanowiący rodzinę niepełną jak i dwie osoby tworzące związek małżeński lub inny w tym także nieformalny konkubinat a także, że sam fakt zamieszkania razem może klasyfikować pewną grupę ludzi, istot, Dusz jako rodzinę i nie tylko
9. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie tego, że rodzina to formalny, legalny i odpowiednio nieformalny, nielegalny związek cywilny, stanowiący trzon rodziny, najczęściej małżeństwa, mogącego mieć charakter monogamii i odpowiednio poligamii, konkubinatu, związku partnerskiego i nie tylko
10. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie tego, że rozkład władzy w rodzinie może mieć charakter m.in. patriarchalny (władza, dziedziczenie i sukcesje przynależą do mężczyzn), oraz matriarchat (w którym władzę sprawują kobiety) oraz partnerski, oparty na zasadach równości i nie tylko
11. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie tego, że dziedziczenie w rodzinie może być/nie patrylinearne (dzieci automatycznie po urodzeniu włączane są do grupy ojca i pozostają jej członkami całe życie m.in. dziedziczą nazwisko, przywileje, majątek, władzę i nie tylko) oraz matrylinearne(wiązane są z matką i wszystko po niej dziedziczą) a także bilateralne (dziedziczą od obydwojga rodziców) i nie tylko
12. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie tego, że ze względu na regułę zamieszkania można mówić o rodzinie matrylokalnej (małżeństwo zawiera związek, zakłada rodzinę i zamieszkuje w rodzinie żony/w pobliżu rodziny żony), a także patrylokalnej (małżeństwo zamieszkuje u rodziny męża/w pobliżu rodziny, domu męża) i odpowiednio neolokalnej (dowolnie)
13. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/, tworzenia/nie m.in. rodzin niepełnych a więc takich, gdzie dziecko/dzieci wychowywane są przez jedną osobę dorosłą, na której spoczywa cała/nie odpowiedzialność za gospodarstwo domowe a w tym rodzin określanych jako m.in. monoparentnych, minimalnych z obecnym samotnym rodzicielstwem gdzie tylko jeden rodzic wychowuje i zajmuje się dziećmi oraz tworzeniem gospodarstwa a w tym na skutek nieobecności jednego rodzica (z uwagi na pobyt w szpitalu, śmierć, rozwód rodziców, więzienie, wyjazd na wojnę czy w inny rejon niż znajduje się rodzina z dziećmi) m.in. rodzin niepełnych tymczasowo, okresowo i stale i nie tylko
14. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie tego, że rodziny niepełne mają/nie mniejszą zdolność do wychowywania dzieci oraz nieprawidłową/prawidłową atmosferę wychowawczą i nie tylko
15. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, tworzenia/nie rodzin zastępczych jakie
16. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie tego, że rodzina zastępcza to forma opieki nad małoletnimi dziećmi, których biologiczni rodzice nie są zdolni do sprawowania nad nimi opieki m.in. gdy ich władza rodzicielska jest ograniczona a nawet odebrana i wówczas formalną i prawną opiekę nad takimi dziećmi sprawują inne osoby i nie tylko
17. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie tego, że rodziną zastępczą mogą być osoby spokrewnione z dziećmi (dziadkowie, ciocie, wujkowie, rodzeństwo i nie tylko) oraz niespokrewnieni, że taka rodzina zastępcza może działać zawodowo m.in. w funkcji pogotowia rodzinnego i w formie opieki specjalistycznej jak również jako rodzinny dom dziecka i nie tylko
18. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie tego, że rodzina może mieć miano rodziny zrekonstruowanej a więc takiej, gdzie zostaje ona uzupełniona w wyniku nowego związku małżeńskiego, partnerskiego osamotnionego wcześniej współmałżonka, samotnego rodzica i nie tylko
19. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie m.in. rodzin LGBT a więc takich, gdzie dzieci wychowywane są przez m.in. lesbijki, gejów, osoby trans płciowe, biseksualne, składające się z par jednopłciowych zwane również rodzinami tęczowymi i gdzie dzieci mają dwie mamusie, dwóch tatusiów czy inne kombinacje jakie ze sobą współmieszkają, uprawiają seks i nie tylko
20. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie i nie tylko tego, że dobór partnerów w małżeństwie, małżonków odbywa się w sposób obyczajowy a także prawny i to prawo określa czy dane osoby mogą formalnie, legalnie zawrzeć małżeństwo (tak jak prawnie jest to niemożliwe np. pomiędzy rodzicem a dzieckiem czy pomiędzy rodzeństwem) oraz w sytuacjach gdzie zgodnie z przyjętą obyczajowością nie jest to możliwe z osobami z innej zbiorowości etnicznej czy warstwy społecznej, klasy społecznej, religii i nie tylko
21. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie tego, że pierwotnie istniał/nie tzw promiseksualizm a więc kontakty seksualne i płodzenie dzieci pozbawione więzi uczuciowych, podejmowane ze wszystkimi, wieloma partnerami seksualnymi tak jak odbywa się to w wielu stadach zwierząt i nie tylko
22. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie m.in. małżeństw grupowych takich gdzie rodzeństwo z jednej rodziny poślubia i płodzi dzieci z rodzeństwem z innej rodziny na skutek czego następowało połączenie dwóch rodzin w jedną (np. trzech braci rodziny X poślubia trzy siostry z rodziny Y)
23. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie m.in. poligamii a w tym takiej, gdzie to kobieta ma wielu mężów i odpowiednio takich gdzie to mąż ma wiele żon z płodzeniem dzieci w tych konfiguracjach włącznie
24. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie, tego że mężczyźnie należy ożenić się w wdową po zmarłym bracie a nawet wychowywać jego dzieci i spłodzić kolejne i nie tylko
25. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie tego, że można wyróżnić różne rodzaje żon takich jak m.in.
Żony ceremonialne albo legalne.
Żony związane uczuciem i dopuszczalne.
Konkubiny, żony umowne.
Żony niewolnice.
26. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie, że w poligamii to pierwsza żona jest najważniejsza i tylko ona ma ceremonię ślubną i tylko/nie jej dzieci dziedziczą po mężu a pozostałe żony są jakby na doczepkę, mniej warte, niższe w hierarchii i nie tylko
27. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie tego, że prawowita, pierwsza żona niekoniecznie była wzięta z miłości a stanowiła małżeństwo z rozsądku, w celach politycznych, materialnych przy czym istniała możliwość posiadania kolejnych konkubin, żon, kochanek byle istniało legalne małżeństwo o statusie prawnym i nie tylko
28. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie, tego, że konkubiny męża często są/nie, były/nie m.in. służącymi legalnej żony i nie tylko a także, że to legalna żona uchodzi za matkę wszystkich dzieci urodzonych z wszelkich konkubinatów męża i nie tylko
29. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie, że zakaz kontaktów seksualnych z ciężarną i karmiącą żoną przyczynił się/nie do rozwoju poligamii gdyż mąż nie mógł czekać na dyspozycję żony, która większość swego młodego życia albo była w ciąży albo karmiła dzieci i nie tylko
30. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie, że zmęczone porodami i ciężką pracą kobiety oraz wyczerpaniem ciała z powodu licznych porodów i widokiem kolejnych porodów z chęcią godziły się na kontakty seksualne męża z innymi kobietami a nawet prosiły męża czy wręcz podsuwały mu różne kochanki aby one pomogły w rodzeniu kolejnych dzieci i w pracach domowych i nie tylko
31. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie, że liczba żon i kochanek tak naprawdę jest/nie, była/nie ograniczona tylko możliwościami ich utrzymania przez mężczyznę a że bogaty i sprawny mężczyzna potrzebował dużej ilości dzieci, bo ich śmiertelność była wysoka, więc i potrzebował dużej liczby żon, które były/nie m.in. żonami-robotnicami, żonami-niewolnicami i nie tylko
32. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie, że w momencie, gdy wódz jakiegoś plemienia chciałby odprawić z haremu swoje żony pozostawiając jedną, to wówczas mogły one (te odprawione) iść na skargę do swoich rodzin i tym samym wywołać wojnę czy co najmniej usunięcie wodza
33. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie, że monogamia świadczy o biedzie i ubóstwie męża, którego nie stać na utrzymanie wielu żon i wielu dzieci
34. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie, że monogamia jest/nie idealistycznym celem ludzkiej ewolucji seksualnej oraz miernikiem zaawansowania cywilizacji społecznej a także przyczynia się/nie do wrażliwości uczuciowej, wysubtelnia charakter moralny, wpływa na rozwój duchowy, jest instytucją kultury osobistej, samokontroli, samo ekspresji i zachowania gatunku i nie tylko
35. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie, że u ludów pierwotnych częstą przyczyną separacji małżeństwa i ich niepowodzenia najczęściej jest/nie bezpłodność, o którą obwiniano żonę i która jako bezpłodna była usuwana z rodziny min z powodu wiary, że bezdzietne kobiety są przeklęte, są/nie wiedźmami a nawet w świecie duchowym zamieniają się w węże i nie tylko
36. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie, że małżeństwo jest/nie najbardziej podniosłą instytucją ludzką i jest ono tak zasadniczo ludzkie, że nie powinno być nazywane sakramentem oraz, że robienie z małżeństwa rytuału religijnego jest niepotrzebnych wnoszeniem bałwochwalstwa do rodziny i wypowiadaniem się w imieniu Boga oraz błogosławieniem małżeństwa w imieniu Boga
37. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie, rodzina oparta na pokrewieństwie
38. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie, tworzenia/nie m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, rangi m.in. kodeksów rodzinnych i opiekuńczych oraz praw rodzinnych jakie regulują stosunki, relacje rodzinne zarówno moralne, majątkowe i niemajątkowe, oraz jej istnienie, relacje wewnątrz rodziny i relacje rodziny na zewnątrz i nie tylko
39. Naszego a przez nas cudzego m.in. ingerowania/nie w rodzinę naszą i cudzą oraz wspierania i odpowiednio niszczenia naszych i cudzych rodzin zarówno od wewnątrz, od środka jak i od zewnątrz i nie tylko a w tym dla najwyższego dobra naszego i cudzego i odpowiednio dla destrukcji
40. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, wykorzystywania/nie, nadużywania/nie naszej i cudzej m.in. władzy rodzicielskiej jako praw i obowiązków względem osoby małoletniej jak również praw i obowiązków małżeńskich i wobec innych członków rodzin i nie tylko
41. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie, tego, że zgodnie z prawem, ustaleniami, obyczajami to dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winne jest rodzicom posłuszeństwo, a rodzic za dziecko odpowiada i podejmuje w jego imieniu decyzje, jak również kierując nim ma również obowiązek troszczyć się o nie, o stan i rozwój fizyczny oraz duchowy, przygotować je należycie do pracy dla dobra własnego i społecznego odpowiednio do jego uzdolnień oraz, że rodzicom wolno/nie wolno stosować kary cielesne i nie tylko
42. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, posiadania/nie, trzymania/nie, uzależnienia/nie m.in. każdego rodzaju, znaczenia, wielkości, płci m.in. strażników, weryfikatorów, windykatorów, światków, ofiar, krzywdzicieli, beneficjentów, twórców, ochroniarzy, nadzorców i nie tylko naszych i cudzych m.in. żon, mężów, dzieci, rodzeństwa, rodzin i nie tylko
43. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, tworzenia/nie m.in. każdego rodzaju, znaczenia, wielkości praw małżeńskich jakie regulują rozpoczęcie, kontynuację i ważność małżeństwa a w tym takich jakie stanowią o m.in. wspólnym zamieszkaniu, świadczeniu usług domowych, wychowaniu dzieci, przyrządzaniu posiłków, sprzątaniu, zapewnieniu żywności, schronienia, ubrania, i innych środków niezbędnych do życia, wspólnotę własności, dziedziczenia i dzielenia wspólnych dóbr, finansów, wspólnego gospodarowania, a także jakie regulują powinności seksualne względem małżonków i nie tylko
44. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, tworzenia/nie z naszymi i cudzymi m.in. żonami/mężami, małżonkami różne typy majątkowe a w tym m.in. wspólnotę majątkową, wspólność majątkową ograniczoną/nie ograniczoną, rozdzielność majątkową, system posagowy, system rządu posagowego i nie tylko
45. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie, tego, że prawo małżeńskie może mieć typ laicki/świecki, wyznaniowy/religijny oraz mieszany-świecko wyznaniowy i nie tylko


Dodano : 13-08-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 694 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 27-10-2019 12:05:30

    Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, doświadczania/nie, powodowania/nie, przejawiania/nie małżeństw i związków oraz rodzinnych relacji z rozmaitymi istotami niewidzialnymi, z kosmitami, z umarłymi oraz posiadania w tych związkach dzieci i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków